midler fra driften (FFO)

Fond fra driften (FFO) er et mål på en bedrifts evne til å generere kontantstrøm fra kjernevirksomheten. Det brukes ofte som en beregning for å vurdere den økonomiske ytelsen til eiendomsinvesteringsfond (REIT).

FFO beregnes ved å legge tilbake visse ikke-kontante poster til nettoinntekten, slik som avskrivninger og amortiseringer. Dette gir et mer nøyaktig bilde av et selskaps kontantstrømgenerering, da det ekskluderer elementer som ikke påvirker selskapets evne til å generere kontanter.

FFO er en nyttig beregning for å vurdere den økonomiske ytelsen til REIT-er, siden de vanligvis har høye nivåer av avskrivninger og amortisering på grunn av virksomhetens art.

REITs er pålagt å distribuere minst 90 % av sin skattepliktige inntekt til aksjonærene i form av utbytte, noe som gjør FFO til en viktig målestokk for å vurdere om en REIT kan opprettholde sine utbyttebetalinger.

FFO kan også brukes til å vurdere verdsettelsen av en REIT. Når REIT-er handler med rabatt i forhold til deres FFO, kan det være en indikasjon på at markedet undervurderer selskapets sanne kontantstrømgenereringspotensial.

Hva er formatet for fondsflytoppgave?

En fondsstrømoppstilling er et regnskap som gir informasjon om et selskaps kontantstrømmer og -utganger. Uttalelsen kan brukes til å vurdere et selskaps økonomiske helse og for å ta beslutninger om investeringer, finansiering og andre strategiske beslutninger.

Hvorfor kalles det fri kontantstrøm?

Fri kontantstrøm er kontanter som et selskap har tilgjengelig for det etter at det har betalt for alle sine driftsutgifter. Disse kontantene kan brukes til å betale utbytte, foreta investeringer eller til andre formål.

Begrepet "fri kontantstrøm" brukes fordi disse kontantene er tilgjengelige for selskapet uten å måtte skaffe ytterligere midler fra investorer eller långivere.

Hva menes med midler fra operasjoner Mcq?

Fond fra drift (FFO) er et mål på en bedrifts økonomiske resultater. Det beregnes ved å legge tilbake avskrivninger og amortiseringskostnader til nettoinntekten.

FFO er en nyttig beregning for analytikere fordi den gir et klarere bilde av et selskaps kontantstrøm. Det er også en populær beregning blant eiendomsinvesteringsfond (REITs) fordi det er en god indikator på et selskaps evne til å generere kontanter som trengs for å betale utbytte.

Formelen for FFO er:

FFO = Nettoinntekt + Avskrivning og amortisering

Så i hovedsak er FFO et selskaps nettoinntekt med to viktige tillegg: avskrivninger og amortiseringer. Dette er begge ikke-kontante utgifter som kan skjeve et selskaps rapporterte kontantstrøm.

Nå som du vet hvordan du beregner FFO, la oss ta en titt på hvordan det brukes av analytikere og investorer.

FFO er en god indikator på en bedrifts evne til å generere kontantstrøm. Dette er viktig fordi et selskap trenger kontanter for å betale utbytte, foreta gjeldsbetalinger og reinvestere i virksomheten sin.

FFO er også en god målestokk for å sammenligne selskaper i samme bransje. Dette er fordi det fjerner effekten av avskrivninger og amortiseringer, som kan variere sterkt fra ett selskap til et annet.

Et siste poeng å huske på er at FFO ikke er det samme som fri kontantstrøm (FCF). FFO ser kun på et selskaps operasjonelle kontantstrøm, mens FCF også inkluderer kapitalutgifter (som kjøp av eiendom, anlegg og utstyr).

Hva betyr det økonomiske begrepet FFO?

FFO står for «Fonds From Operations» og er et mål på en bedrifts kontantstrøm fra den løpende driften. Dette målet brukes av analytikere for å evaluere et selskaps økonomiske resultater og er en nøkkelmåling for å bestemme et selskaps verdivurdering.

Er FFO og Ebitda det samme?

Nei, FFO og Ebitda er ikke det samme.

FFO (midler fra driften) er et mål på et selskaps kontantstrøm fra kjernevirksomheten. EBITDA (inntekt før renter, skatter, avskrivninger og amortisering) er et mål på et selskaps lønnsomhet som fjerner virkningen av ikke-driftsposter som renter og skatter.

Mens både FFO og Ebitda brukes som mål på et selskaps økonomiske resultater, er de ikke utskiftbare. FFO brukes vanligvis som et mål på et selskaps evne til å generere kontantstrøm fra kjernevirksomheten, mens Ebitda vanligvis brukes som et mål på et selskaps lønnsomhet.