Forward Price-To-Earnings (Forward P/E Metrikk) Definisjon

Forward-pris-til-inntektsforholdet (forward P/E) er en verdivurdering for å bestemme den relative attraktiviteten til en aksje. Forward P/E-forholdet beregnes ved å bruke selskapets gjeldende aksjekurs og dets resultatprognose for de neste 12 månedene.

Fremover P/E-forholdet brukes ofte av investorer som en måte å sammenligne ulike aksjer på. Et høyere P/E-forhold indikerer at en aksje er dyrere i forhold til inntjeningsutsiktene. Omvendt indikerer et lavere P/E-forhold at en aksje er billigere i forhold til inntjeningsutsiktene.

En begrensning av termin P/E-raten er at den er basert på inntjeningsestimater, som kan endres. Som sådan bør det fremtidige P/E-forholdet brukes som én input i en omfattende aksjevurderingsanalyse.

Hvorfor er fremadrettet PE viktig?

Forward-pris-til-inntektsforholdet (forward PE) er et verdsettelsesforhold som brukes til å forutsi den fremtidige ytelsen til et selskap. Den beregnes ved å dele gjeldende aksjekurs med estimert fortjeneste per aksje for det kommende året.

Forward PE-forholdet er viktig fordi det er en god prediktor for fremtidig aksjekursutvikling. En høy forward PE-ratio indikerer at markedet forventer sterk fremtidig inntjeningsvekst og er villig til å betale en høyere pris for aksjen. Et lavt forward PE-forhold indikerer at markedet forventer svak fremtidig inntjeningsvekst og er villig til å betale en lavere pris for aksjen.

Forward PE-forholdet kan også brukes til å sammenligne verdsettelsen av forskjellige selskaper. Et selskap med høyere forward PE-ratio er typisk dyrere enn et selskap med lavere forward PE-ratio.

Hva betyr et høyt PE-forhold?

Et høyt pris-til-inntektsforhold (PE) indikerer at et selskaps aksjer er dyre i forhold til inntjeningen. For eksempel, hvis selskap A har et PE-forhold på 20 og selskap B har et PE-forhold på 10, betyr dette at selskap A sin aksje er dobbelt så dyr som selskap B sin aksje, alt annet likt.

Det er noen få grunner til at et selskaps aksjer kan ha et høyt PE-forhold. En årsak kan være at selskapet forventes å oppleve høy vekst i fremtiden og investorer er villige til å betale en premie for aksjene. En annen årsak kan være at selskapet for tiden er lønnsomt, men at inntjeningen forventes å gå ned i fremtiden. I dette tilfellet kan det høye PE-forholdet være et tegn på at aksjen er overvurdert.

Generelt sett er ikke et høyt PE-forhold nødvendigvis en dårlig ting. Det er imidlertid viktig å se på andre faktorer for å få et fullstendig bilde av en bedrifts aksjer.

Hvordan analyserer du PE-forholdet?

For å analysere PE-forholdet, må du først forstå hva PE-forholdet er og hva det representerer.

PE-forholdet er forholdet mellom et selskaps aksjekurs og inntjening per aksje. Resultat per aksje er selskapets nettoinntekt delt på antall utestående aksjer.

PE-forholdet er en måte å måle hvor dyr en aksje er. Et høyt PE-forhold betyr at en aksje er dyr i forhold til inntjeningen. Et lavt PE-forhold betyr at en aksje er billig i forhold til inntjeningen.

Det er et par ting å huske på når du analyserer PE-forholdet. For det første er PE-forholdet bare én måte å måle hvor dyr en aksje er. Det er andre måter å måle aksjekurs i forhold til inntjening, for eksempel pris-til-inntekt-vekst-forholdet.

For det andre kan PE-forholdet påvirkes av regnskapsvalg. For eksempel kan et selskap velge å investere i langsiktige prosjekter som ikke vil lønne seg på mange år. Dette vil redusere selskapets inntjening på kort sikt, men kan gjøre aksjen til en god langsiktig investering.

For det tredje er PE-forholdet et fremtidsrettet mål. Den er basert på selskapets resultatprognose for de neste 12 månedene. Dette betyr at PE-forholdet kan påvirkes av endringer i selskapets resultatprognose.

For det fjerde påvirkes PE-forholdet av de generelle markedsforholdene. Når det totale markedet er dyrt, har aksjer en tendens til å ha høye PE-forhold. Når det totale markedet er billig, har aksjer en tendens til å ha lave PE-forhold.

Til slutt er det viktig å sammenligne PE-forholdet med andre aksjer i samme bransje. Dette vil gi deg en bedre ide om aksjen er dyr eller billig i forhold til sine jevnaldrende.

Oppsummert er PE-forholdet en måte å måle hvor dyr en aksje er. Det påvirkes av regnskapsvalg, selskapets resultatprognose, generelle markedsforhold og aksjens likestilling Hva er PE og PS ratio? PE-forholdet er et mål på hvor dyr en aksje er i forhold til inntjeningen. PS-forholdet er et mål på hvor dyr en aksje er i forhold til salget.

Hvordan beregner du fremover PE og EPS?

Det er to måter å beregne fremover PE og EPS på. Den første er å bruke gjeldende aksjekurs og fortjeneste per aksje (EPS) for inneværende regnskapsår.Dette gir deg det etterfølgende 12-måneders (TTM) PE-forholdet. For å få frem PE-forholdet deler du gjeldende aksjekurs med EPS-anslaget for neste regnskapsår.

Den andre måten å beregne fremover PE og EPS på er å bruke gjeldende aksjekurs og EPS for neste regnskapsår. Dette gir deg fremover PE-forholdet.

For å beregne EPS tar du gjeldende aksjekurs og deler den på PE-forholdet.