Kontantfortjeneste per aksje (kontant EPS)

Kontant EPS-forholdet måler mengden kontanter som et selskap genererer per aksje. Dette forholdet er nyttig for å evaluere et selskaps evne til å generere kontantstrøm og dets generelle økonomiske helse.

For å beregne kontant EPS, divider selskapets totale kontantstrøm fra driften med antall utestående aksjer.

For eksempel, hvis et selskap har en total kontantstrøm fra driften på $1 000 og det har 10 000 utestående aksjer, vil dets kontante EPS være $0,10.

Hva står PE ratio for?

P/E-forholdet (price-to-earnings ratio) er et mål på aksjekursen i forhold til den årlige nettoinntekten eller fortjenesten selskapet har opptjent. Det er også noen ganger kjent som "inntektsmultippel" eller "P/E-multippel".

P/E-forholdet beregnes ved å dele aksjekursen med resultat per aksje (EPS). For eksempel, hvis et selskaps aksjekurs er $20 og EPS er $2, vil P/E-forholdet være 10 ($20/$2).

P/E-forholdet er en populær verdsettelsesberegning som brukes av investorer for å vurdere om en aksje er overvurdert eller undervurdert. Et høyt P/E-forhold kan indikere at en aksje er overvurdert og at aksjekursen ikke er rettferdiggjort av selskapets inntjening. Omvendt kan et lavt P/E-forhold tyde på at en aksje er undervurdert.

P/E-forhold kan variere betydelig fra en bransje til en annen. For eksempel er P/E-tallet for et selskap i teknologisektoren typisk høyere enn P/E-tallet for et selskap i forsyningssektoren.

P/E-forholdet er bare en beregning som bør vurderes når du tar en investeringsbeslutning. Andre faktorer, som selskapets vekstutsikter, finansielle styrke og konkurranseposisjon, bør også tas i betraktning.

Hva er 3 typer EPS?

1. Netto inntekt EPS
2. Drifts EPS
3. Kontant EPS

Hva er EBIT EPS-analyse?

EBIT EPS-analyse er en måte å se på et selskaps resultat før renter og skatter (EBIT) og resultat per aksje (EPS) for å se hvor godt selskapet presterer. EBIT EPS-forholdet beregnes ved å dele EBIT på EPS.

En høy EBIT EPS-ratio indikerer at selskapet genererer mye fortjeneste per aksje, noe som er gode nyheter for aksjonærene. En lav EBIT EPS-ratio indikerer at selskapet ikke genererer like mye fortjeneste per aksje, noe som ikke er like gode nyheter for aksjonærene.

EBIT EPS-analyse kan brukes til å sammenligne ulike selskaper innenfor samme bransje for å se hvilket selskap som presterer best. Den kan også brukes til å sammenligne en bedrifts ytelse over tid for å se om den forbedres eller forverres. Hva er forskjellen mellom EPS og kontant EPS? Forskjellen mellom EPS og kontant EPS er at EPS inkluderer ikke-kontante poster i resultatregnskapet, mens kontant EPS kun inkluderer kontantposter. Ikke-kontante poster i resultatregnskapet inkluderer poster som avskrivninger og amortiseringer.

Hvordan analyserer du EPS ratio?

EPS-forholdet beregnes ved å dele et selskaps resultat per aksje (EPS) med gjeldende aksjekurs. Dette forholdet gir et mål på hvor mye et selskaps aksjer er verdt i forhold til inntjening. Et høyt EPS-forhold indikerer at et selskaps aksjer er undervurdert, mens et lavt EPS-forhold indikerer at et selskaps aksjer er overvurdert.

For å beregne EPS-forholdet, må du kjenne et selskaps EPS og gjeldende aksjekurs. EPS rapporteres vanligvis på et selskaps resultatregnskap. Den gjeldende aksjekursen kan finnes på et selskaps balanse eller på et hvilket som helst finansnettsted som gir aksjekurser.

Når du har EPS og aksjekurs, deler du EPS med aksjekursen. Dette vil gi deg EPS-forholdet. For eksempel, hvis et selskap har en EPS på $1 og en aksjekurs på $10, vil EPS-forholdet være 0,1.