Etterfølgende pris-til-inntjening (etterfølgende P/E) Definisjon

Det etterfølgende pris-til-inntektsforholdet (etterfølgende P/E) er et verdsettelsesforhold av et selskaps nåværende aksjekurs sammenlignet med inntjening per aksje de siste 12 månedene. Den etterfølgende P/E-verdien er en populær verdsettelsesberegning fordi den er enkel å beregne og dekker en lengre tidsperiode enn andre P/E-forhold, for eksempel fremover P/E-forhold.

Formelen for å beregne etterfølgende P/E-forhold er:

Etterfølgende P/E-forhold = aksjekurs / inntjening per aksje (EPS)

Hvis for eksempel et selskaps aksjekurs er $30 og dens EPS er $2,50, så vil dens etterfølgende P/E-forhold være 12. Dette betyr at selskapets aksjer for tiden handles til 12 ganger inntektene de siste 12 månedene.

Investorer bruker ofte det etterfølgende P/E-forholdet for å sammenligne ulike selskaper innenfor samme bransje. Et høyere P/E-forhold indikerer vanligvis at et selskaps aksjer er dyrere enn konkurrentene. Imidlertid er det mange andre faktorer som kan påvirke et selskaps P/E-forhold, som vekstutsikter, lønnsomhet og risiko.

En begrensning av det etterfølgende P/E-forholdet er at det kun ser på et selskaps tidligere resultater. Dette kan være misvisende hvis et selskap opplever rask vekst eller hvis inntjeningen er volatil. Av disse grunnene er det viktig å vurdere andre verdsettelsesforhold, som for eksempel P/E-raten, når investeringsbeslutninger tas.

Hva er et godt PE-forhold etter bransje?

Det er ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det avhenger av den aktuelle bransjen. Men som en generell tommelfingerregel anses et godt PE-forhold vanligvis å være alt under 20. Dette betyr at aksjen handles til en pris som er mindre enn 20 ganger inntjening per aksje. bransjer med høyere vekstpotensial kan ha høyere PE-forhold, mens de med lavere vekstpotensial kan ha lavere PE-forhold.

Hva er en god utbyttevekst?

Utbytteveksten er hastigheten som et selskaps utbyttebetalinger øker over tid. Et selskaps utbyttevekst er viktig for investorer fordi det gir innsikt i selskapets fremtidige lønnsomhet og inntjeningspotensial. Et selskap med høy utbyttevekst forventes typisk å generere sterk inntjeningsvekst i fremtiden.

Utbytteveksten beregnes ved å dele selskapets utbytte per aksje for det siste året med selskapets utbytte per aksje for foregående år. For eksempel, hvis et selskaps utbytte per aksje i 2018 var $1,00 og utbyttet per aksje i 2017 var $0,50, ville dets utbyttevekst være 100 %.

Et selskaps utbyttevekst kan variere over tid, og påvirkes ofte av faktorer som selskapets lønnsomhet, kontantstrøm og forretningsmodell. For eksempel kan et selskap som vokser raskt ha en høy utbyttevekst i de første årene, men kan avta etter hvert som det modnes.

Det finnes ikke ett "riktig" svar på spørsmålet om hva som er en god utbyttevekst. Svaret vil avhenge av den enkelte investors mål og mål. Noen investorer kan foretrekke selskaper med høy utbyttevekst, mens andre kan foretrekke selskaper med mer moderate vekstrater.

Hva er bedre lavt eller høyt PE-forhold?

Pris-til-inntektsforholdet (P/E-forhold) er et finansielt forhold som brukes til å måle den relative attraktiviteten til en investering. Et høyere P/E-forhold betyr at investorer er villige til å betale mer for en gitt aksje.

Det finnes ikke noe fasitsvar på om et lavt eller høyt P/E-forhold er bedre. Det avhenger av den enkelte investors mål og preferanser. Noen investorer foretrekker kanskje aksjer med lave P/E-forhold, og forventer at de har mer oppsidepotensial. Andre investorer foretrekker kanskje aksjer med høye P/E-forhold, og forventer at de gir jevnere avkastning.

Hvordan beregnes berettiget etterfølgende PE?

Det etterfølgende pris-til-inntektsforholdet beregnes ved å dele et selskaps aksjekurs med inntjening per aksje (EPS) for den siste 12-månedersperioden.

Dette forholdet kalles noen ganger "siste tolv måneder" (LTM) PE-forhold, siden det er basert på inntjeningen fra de siste 12 månedene. Det etterfølgende PE-forholdet kan være nyttig for å sammenligne selskaper som har forskjellige sluttdatoer for regnskapsåret.

Formelen for det etterfølgende PE-forholdet er:

Etterfølgende PE-forhold = Aksjekurs / EPS

hvor:

Aksjekurs = sluttkursen på aksjen på siste handelsdag * * EPS = inntjening per aksje for den siste 12-månedersperioden

Anta for eksempel at selskapet XYZ har en aksjekurs på $100 og EPS på $5 for den siste 12-månedersperioden. Det etterfølgende PE-forholdet vil bli beregnet som:

Etterfølgende PE-forhold = $100 / $5 = 20

Selskapet XYZ vil sies å ha et etterfølgende PE-forhold på 20.

Hva er en etterfølgende EPS?

En etterfølgende EPS er et resultat per aksje-forhold som bruker data fra de siste fire kvartalene. Denne beregningen brukes til å gi investorer en idé om et selskaps nylige lønnsomhet.

EPS beregnes ved å dele et selskaps nettoinntekt med antall utestående aksjer. Den etterfølgende EPS gir et mer nøyaktig bilde av et selskaps nylige lønnsomhet fordi den inkluderer data fra de siste fire kvartalene.

Den etterfølgende EPS er en verdifull beregning for investorer fordi den kan gi dem en idé om et selskaps nylige lønnsomhet. Denne informasjonen kan være nyttig når du skal ta investeringsbeslutninger.