Inntjening før renter, avskrivninger, amortisering og leting

Driftsresultat før avskrivninger, amortiseringer og letekostnader.

Hva er de 4 typene fortjeneste?

De 4 overskuddstypene er:

1. Driftsresultat
2. Nettoresultat
3. Bruttoresultat
4. Resultat før skatt

Hva er avskrivninger og amortiseringer i kontantstrømoppstillingen? Avskrivning og amortisering er to metoder for å fordele kostnaden for en langsiktig eiendel over dens levetid. Avskrivning er en metode for å allokere kostnaden for en langsiktig eiendel over dens utnyttbare levetid. Amortisering er en metode for å allokere kostnaden for en langsiktig eiendel over dens utnyttbare levetid. Hva er leteutgifter? Leteutgifter er kostnadene et selskap pådrar seg i prosessen med å lete etter naturressurser, som olje, gass, mineraler eller vann. Disse kostnadene kan inkludere kostnadene ved å ansette letepersonell, anskaffe utstyr og bore brønner.

Hvordan finner du resultat før renter og skatter i årsrapporten?

Det er noen få trinn som kreves for å finne resultat før renter og skatter (EBIT) i en årsrapport. Finn først resultatregnskapet. Dette vil vanligvis være nær forsiden av rapporten, etter brevet fra ledelsen og innholdsfortegnelsen. Når du har funnet resultatregnskapet, finner du linjen merket "driftsinntekt". Driftsinntekter er definert som bruttoresultat minus driftskostnader. Disse driftsutgiftene inkluderer ting som salgs-, generelle og administrative utgifter (SG&A).

Når du har funnet driftsinntektstallet, legger du til eventuelle renteutgifter som er oppført nedenfor. Dette vil gi deg EBIT-tallet.

Er EBITDA det samme som inntekter?

I kjernen er EBITDA et mål på et selskaps lønnsomhet som ser bort fra kapitalstrukturen og fokuserer utelukkende på driftsresultatet. I denne forbindelse kan det tenkes å være lik omsetning, da begge er mål på et selskaps ytelse som ekskluderer dets kapitalstruktur.

Det er imidlertid noen viktige forskjeller mellom EBITDA og inntekter. For det første inkluderer EBITDA alle et selskaps inntekter fra driften, mens inntektene bare inkluderer topplinjeinntektene generert fra salg av varer og tjenester. Dette betyr at EBITDA alltid vil være større enn eller lik omsetning.

For det andre er EBITDA et mål på lønnsomhet, mens inntekt er et mål på salg. Dette betyr at EBITDA kan brukes til å sammenligne lønnsomheten til ulike selskaper, mens inntekter kun kan brukes til å sammenligne ulike selskapers salg.

For det tredje er EBITDA et regnskapsmål, mens inntekt er et finansielt mål. Dette betyr at EBITDA er underlagt de samme regnskapsregler og konvensjoner som andre lønnsomhetsmål, mens inntekter ikke er det.

Samlet sett er EBITDA et mer omfattende mål på et selskaps driftsresultat enn inntekter. Begge tiltakene er imidlertid nyttige på hver sin måte og bør vurderes sammen når man prøver å få et fullstendig bilde av en bedrifts økonomiske helse.