Underwriting Spread

Underwriting spread er forskjellen mellom prisen som en investeringsbank kjøper et verdipapir fra et selskap til og prisen som investeringsbanken selger samme verdipapir til investorer. Underwritingsspreaden kompenserer investeringsbanken for risikoen den påtar seg når den godtar å kjøpe verdipapiret og holde det til det kan selges til investorer.

Hvordan beregner du garantispread?

Garantispreaden er forskjellen mellom prisen som garantisten kjøper verdipapirene til fra utstederen og prisen som garantisten selger verdipapirene til offentligheten. Underwriterens fortjeneste er lik spredning ganger antall solgte verdipapirer.

Anta for eksempel at en forsikringsgiver kjøper 1000 aksjer i XYZ Corporation fra utstederen til $10 per aksje og selger dem til offentligheten for $10,50 per aksje. Underwritingsspreaden er $0,50 per aksje, og underwriterens fortjeneste er $500.

Hva er målene med underwriting?

Det er fire hovedmål med underwriting:

1. Å sikre at selskapet som utsteder verdipapirene er økonomisk solid og har gode sjanser for å lykkes
2. Å sikre at verdipapirene er riktig priset
3. Å sikre at verdipapirene er av høy kvalitet
4. For å sikre at verdipapirene er egnet for investor

Hva er viktigheten av å tegne aksjer? Underwriting av aksjer er viktig av flere årsaker. For det første sikrer det at aksjene er riktig priset og at selskapet som skaffer kapitalen mottar hele beløpet det søker. For det andre gir det en viss beskyttelse for investorer i tilfelle aksjene ikke presterer så godt som forventet. For det tredje bidrar det til å sikre at aksjene fordeles rettferdig og at selskapet kan oppfylle sine forpliktelser overfor underwriters. Til slutt er det med på å sikre at aksjene handles i et likvid marked. Hva er den største delen av garantispreaden? Den største delen av garantispreaden er provisjonen som betales til investeringsbankene som garanterer aksjeemisjonen. Denne provisjonen er vanligvis rundt 7 % av den totale verdien av aksjeemisjonen.

Hva betyr det å tegne risiko?

Forutsatt at du spør om forsikring:
Enkelt sagt er underwriting prosessen som et forsikringsselskap bruker for å bestemme om det skal gis forsikringsdekning til en person eller bedrift, og i så fall til hvilken pris.

Underwritingsprosessen tar hensyn til mange faktorer, inkludert søkerens sykehistorie, livsstil og yrke. Forsikringsselskapet vil også se på hvilken type dekning søkeren søker og mengden dekning. Basert på denne informasjonen vil forsikringsselskapet avgjøre om søknaden skal godkjennes og hvor mye som skal kreves for premien.