Hva er giftige eiendeler?

En giftig eiendel er en finansiell eiendel hvis verdi har blitt betydelig redusert av faktorer som dårlig økonomisk ytelse, regulatoriske endringer eller ugunstige markedsforhold. Giftige eiendeler er ofte vanskelige å selge og kan være underlagt juridiske eller kontraktsmessige begrensninger på deres overførbarhet.

Giftige eiendeler holdes vanligvis av finansinstitusjoner, som banker, hedgefond og private equity-selskaper. De er ofte komplekse verdipapirer, for eksempel gjeldsforpliktelser (CDO) og kredittmisligholdsbytteavtaler (CDS).

Begrepet "giftig aktiva" ble først brukt under subprime-lånekrisen i 2007-2008, da mange finansinstitusjoner ble tvunget til å skrive ned verdien av beholdningen av subprime-lån og andre risikofylte eiendeler. Krisen førte til en bølge av bankkonkurser og redningsaksjoner, og begrepet «giftig eiendel» ble synonymt med begrepet «urolig eiendel».

I kjølvannet av krisen har giftige eiendeler blitt et fokus for reguleringsreformarbeid. For eksempel krever Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act at bankene holder mer kapital mot sine beholdninger av visse typer giftige eiendeler.

Hva betyr verdipapirisering av eiendeler? Verdipapirisering av eiendeler innebærer at eiendelene gjøres om til finansielle instrumenter som kan kjøpes og selges på det åpne markedet. Dette lar investorer kjøpe og selge eiendelene uten å måtte gå gjennom det tradisjonelle banksystemet. Hva er en giftig sikkerhet? Et giftig verdipapir er et verdipapir som er så komplekst eller risikabelt at det er vanskelig å verdsette eller handle. Giftige verdipapirer var en viktig medvirkende årsak til finanskrisen i 2008.

Hvorfor gikk Lehman Brothers under?

Det er flere grunner til at Lehman Brothers gikk under. Den mest siterte årsaken er at firmaet var svært belånt, noe som betyr at det hadde en stor mengde gjeld i forhold til egenkapitalen. Dette gjorde firmaet svært følsomt for endringer i verdien av eiendelene, og da verdien av eiendelene begynte å synke i kjølvannet av subprime-lånekrisen, ble firmaet tvunget til å erklære seg konkurs.

Andre årsaker som er nevnt inkluderer det faktum at Lehman Brothers var svært avhengig av kortsiktig finansiering, som ble stadig vanskeligere å få tak i etter hvert som finanskrisen utspant seg. I tillegg tok firmaet en rekke dårlige investeringsbeslutninger i årene frem til krisen, inkludert store investeringer i subprime-lån.

Hva er giftige eiendeler 2008?

Giftige eiendeler er definert som enhver type eiendel som har potensial til å forårsake økonomiske tap. I sammenheng med finanskrisen i 2008 blir giftige eiendeler typisk sett på som eiendeler som ble holdt av finansinstitusjoner og som mistet en stor del av sin verdi under krisen. De vanligste eksemplene på giftige eiendeler er subprime boliglån og collateralized debt obligasjoner (CDOs).

Hva er CDO i finans?

En CDO er en gjeldsforpliktelse med sikkerhet, som er en type asset-backed security (ABS). En CDO opprettes når en finansinstitusjon pakker sammen en gruppe lån eller andre gjeldsinstrumenter og selger dem til investorer. Lånene eller andre gjeldsinstrumenter er vanligvis delt inn i forskjellige "transjer" eller risikonivåer, der transjene med høyere risiko betaler høyere renter enn transjene med lavere risiko.

CDO-er har blitt kontroversielle de siste årene fordi noen CDO-er utstedt under boligboblen på begynnelsen av 2000-tallet ble støttet av subprime-lån, som misligholdt høye priser da boligboblen sprakk. Dette førte til store tap for investorer i disse CDO-ene.