Collateralized Debt Obligation (CDO)

En collateralized debt obligation (CDO) er en type strukturert finansprodukt som ompakker og forvandler en pool av eiendeler til et nytt verdipapir. Gruppen av eiendeler består vanligvis av gjeldsforpliktelser, for eksempel obligasjoner eller lån. Det nye verdipapiret opprettet av CDO selges deretter til investorer.

Kontantstrømmene fra den underliggende poolen av eiendeler brukes til å foreta betalinger til investorer i CDO. Strukturen til en CDO kan tilpasses på en rekke måter, inkludert blandingen av eiendeler i bassenget, måten kontantstrømmene er allokert på og vilkårene for verdipapiret.

CDO-er ble først introdusert på slutten av 1980-tallet, men fikk popularitet på begynnelsen av 2000-tallet. De ble brukt som en måte å sikre en rekke eiendeler, inkludert boliglån, kredittkortfordringer og billån. Finanskrisen i 2007-2008 førte til kollapsen av CDO-markedet, da mange av de underliggende eiendelene viste seg å være langt mindre verdt enn forventet.

Handles CDO fortsatt? Ja, CDO-er omsettes fortsatt, men deres popularitet har gått ned de siste årene. CDO-er er gjeldsforpliktelser med sikkerhet, som er verdipapirer som er støttet av en pool av gjeldsinstrumenter. De var populære på 2000-tallet, men populariteten deres avtok etter finanskrisen i 2008. Hvordan verdsettes CDO? CDO-er verdsettes basert på den underliggende sikkerheten, strukturen til avtalen og markedsforholdene. Den underliggende sikkerheten er vanligvis en pool av lån eller andre gjeldsinstrumenter. Strukturen i avtalen bestemmer mengden risiko som overføres fra en part til en annen. Markedsforhold spiller en rolle i å bestemme verdien av CDO samt renten som skal betales på den underliggende gjelden.

Hva er CDO og CDS?

En CDO er en gjeldsforpliktelse med sikkerhet, som er en type strukturert finansprodukt. En CDS er en credit default swap, som er en type finansielt derivat.

En CDO er en samling av eiendeler, typisk lån eller obligasjoner, som er samlet og solgt til investorer. Eiendelene er vanligvis delt inn i transjer, der hver transje har et annet risikonivå. Transjene med høyere risiko gir vanligvis høyere avkastning, mens transjene med lavere risiko gir lavere avkastning.

En CDS er en finansiell kontrakt der en part (kjøperen) betaler en annen part (selgeren) en periodisk premie i bytte mot beskyttelse mot tap av hovedstol på et spesifisert verdipapir eller verdipapirpott. Dersom verdipapiret eller verdipapirmassen misligholdes, kompenseres kjøperen av selgeren for tapet av hovedstolen.

Er en CDO et finansielt instrument? En CDO er en type finansielt instrument som vanligvis brukes av banker og andre finansinstitusjoner for å handle gjeldspapirer. CDO-er er strukturerte produkter som lages ved å slå sammen en gruppe av underliggende eiendeler og deretter pakke dem inn i et nytt verdipapir. Den vanligste typen eiendel som brukes i en CDO er en obligasjon, men andre eiendeler som lån, boliglån og til og med andre CDOer kan også brukes. Eiendelene blir deretter delt inn i forskjellige transjer, eller lag, basert på deres risiko. De mest seniortransjene anses å være de sikreste, mens juniortransjene anses å være mer risikable. Hva er CMO og CLO? CMO og CLO er begge typer pantesikrede verdipapirer. CMO-er er panteforpliktelser med sikkerhet, mens CLO-er er låneforpliktelser med sikkerhet. Begge typer verdipapirer opprettes ved å slå sammen en gruppe boliglån eller lån og deretter selge obligasjoner med støtte av disse lånene. CMO-er og CLO-er kan brukes av investorer til å sikre seg mot renterisiko eller for å tjene inntekter fra betalingene på de underliggende lånene.