Collateralized Bond Obligation (CBO) Definisjon

En collateralized obligasjonsforpliktelse (CBO) er en type strukturert finanssikkerhet. Den opprettes ved å slå sammen en gruppe obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter, og deretter dele den resulterende poolen i transjer. Obligasjonene i poolen fungerer som sikkerhet for CBO.

CBO-strukturen lar utstederen selge ulike transjer av verdipapiret til investorer med ulike risikoprofiler. For eksempel kan utsteder selge en "junior" transje til investorer som er villige til å ta på seg mer risiko i bytte mot en høyere avkastning, og en "senior" transje til investorer som ser etter en investering med lavere risiko.

Obligasjonene i poolen kan være av forskjellige typer, for eksempel selskapsobligasjoner, statsobligasjoner eller pantesikrede verdipapirer. Utstederen bruker vanligvis finanstekniske teknikker for å lage en CBO som har en ønsket risiko/avkastningsprofil.

Collateralized obligasjoner ble først introdusert på 1980-tallet, og ble populært på 1990-tallet. De ble brukt til å finansiere en rekke investeringer, inkludert gired buyouts og kommersiell eiendom. Sammenbruddet av subprime-lånemarkedet i 2007 førte til mislighold av mange CBOer, og den påfølgende finanskrisen.

Er en CDO en swap? En CDO er ikke en swap. En swap er en finansiell kontrakt mellom to parter der hver part er enige om å utveksle kontantstrømmer på en bestemt dato eller serie av datoer. Kontantstrømmene er vanligvis basert på en underliggende eiendel, for eksempel en obligasjon eller en aksjeindeks.

Hva er forskjellen mellom CDS og CDO?

En CDO er en gjeldsforpliktelse med sikkerhet. Det vil si at det er et verdipapir som er støttet av en pool av eiendeler, typisk lån eller obligasjoner. Gruppen av eiendeler er vanligvis delt inn i transjer, der hver transje har en annen risikoprofil. For eksempel kan seniortransjen bestå av eiendeler med lav risiko, mens juniortransjen kan være sammensatt av eiendeler med høy risiko.

En CDS er en kredittstandardswap. I en CDS samtykker den ene parten til å betale den andre parten en strøm av betalinger i bytte mot beskyttelse mot mislighold på et spesifisert verdipapir. Sikkerheten kan være en obligasjon, et lån eller en annen type eiendel.

Er en CMO en pass-through-sikkerhet?

En CMO er en pass-through-sikkerhet ved at den er et gjeldsinstrument som representerer en pro-rata andel av den underliggende boliglånspoolen. Betalingene på de underliggende boliglånene overføres til innehaverne av CMO i form av periodiske rentebetalinger og eventuell tilbakebetaling av hovedstol. CMOer skapes gjennom prosessen med verdipapirisering, som innebærer å slå sammen et stort antall boliglån og selge dem til investorer i form av en obligasjon. Selges CDO-er fortsatt? Ja, CDO-er selges fortsatt, men de er ikke så populære som de en gang var. Finanskrisen i 2008 ble delvis forårsaket av kollapsen av boligmarkedet, noe som førte til at mange CDO-er mislyktes. Som et resultat er investorer nå mye mer forsiktige med å investere i disse produktene.

Hva står CDO for i slang? CDO står for Collateralized Debt Obligation. En CDO er en type investeringsbil som er støttet av en pool av eiendeler, vanligvis lån eller obligasjoner. Eiendelene deles deretter inn i ulike transjer, eller skiver, som har ulike nivåer av risiko og avkastning.