Hva er et valutasertifikat?

Et valutasertifikat er et fysisk sertifikat som beviser at innehaveren eier en viss mengde av en utenlandsk valuta. Valutasertifikater utstedes vanligvis av banker eller andre finansinstitusjoner, og kan brukes som en måte å lagre utenlandsk valuta på eller for å foreta internasjonale betalinger.

Når valutaalternativer utløper?

Utløpsdatoen for alle børsnoterte opsjoner i USA er den tredje fredagen i måneden kontrakten utløper. For eksempel er utløpsdatoen for opsjoner som utløper i januar 15. januar. Hvis den tredje fredagen faller på en bytteferie, vil utløpsdatoen være torsdagen umiddelbart før den tredje fredagen.

For å håndtere eksponering, risiko og mulighet, må en opsjonshandler forstå hvordan opsjonsutløp kan påvirke prisen på det underliggende verdipapiret, premien på opsjonen og tidsverdien av opsjonen.

Når en opsjon utløper, slutter den å eksistere. Kjøper av en kjøpsopsjon har rett, men ikke plikt, til å kjøpe det underliggende verdipapiret til innløsningskurs på eller før utløpsdatoen. Kjøper av en salgsopsjon har rett, men ikke plikt, til å selge det underliggende verdipapiret til innløsningskursen på eller før utløpsdatoen.

Dersom kjøperen ikke utøver opsjonen, utløper opsjonen verdiløs og selgeren beholder premien. Hvis kjøperen utøver opsjonen, er selgeren forpliktet til å kjøpe eller selge det underliggende verdipapiret til innløsningskursen.

Prisen på det underliggende verdipapiret kan ha en betydelig innvirkning på opsjonens utløpsverdi. Anta for eksempel at du kjøpte en kjøpsopsjon på en aksje med en innløsningspris på $50 som utløper om to måneder. Premien du betalte for alternativet var $2.

Hvis aksjekursen er over $50 ved utløp, vil opsjonen bli utøvd og du vil kjøpe aksjen for $50 og selge den umiddelbart til gjeldende markedspris. La oss si at aksjekursen er $55 ved utløp. Du vil utøve opsjonen, kjøpe aksjen for $50, og deretter selge aksjen umiddelbart for $55. Fortjenesten din vil være forskjellen på $5 mellom innløsningskursen og aksjekursen, minus $2-premien du betalte for opsjonen, for en total fortjeneste

Er valutaopsjoner OTC?

Valutaopsjoner handles over-the-counter (OTC). Dette betyr at de ikke handles på børser, men mellom to parter direkte. Fordelen med OTC-handel er at det gir mer fleksibilitet når det gjelder kontraktstørrelse, utløpsdato og underliggende valutapar.

Hva er noen ulemper med valutaopsjonskontrakter?

Det er noen ulemper med valutaopsjonskontrakter som inkluderer:

-Premien betalt for opsjonskontrakten kan vanligvis ikke refunderes
-Hvis den underliggende valutaen beveger seg i motsatt retning av det som var forventet, vil opsjonskontrakten utløpe verdiløs og traderen vil miste hele den betalte premien
-Valutaopsjoner er et komplekst finansielt instrument og krever et visst nivå av kunnskap og erfaring for å handle dem effektivt

Hvordan avregnes valutaopsjoner på NSE? Valutaopsjoner gjøres opp på NSE på samme måte som enhver annen type opsjonskontrakt. Kjøperen av opsjonen betaler selgeren en premie for retten til å kjøpe eller selge den underliggende valutaen til en spesifisert kurs på eller før en spesifisert dato. Dersom kjøperen benytter sin opsjon, må selgeren da kjøpe eller selge valutaen til avtalt kurs. Hvis opsjonen ikke utøves, utløper kontrakten ganske enkelt og kjøperen mister premien.

Hva er faktorene for valutaalternativer?

Det er to faktorer som påvirker prisen på en valutaopsjon: den underliggende valutaprisen og volatiliteten til den underliggende valutaen.

Den underliggende valutakursen er prisen på valutaen som opsjonen er skrevet på. Hvis den underliggende valutaprisen går opp, vil opsjonen være verdt mer, og omvendt.

Volatiliteten til den underliggende valutaen er et mål på hvor mye den underliggende valutaprisen forventes å bevege seg. Jo høyere volatilitet, desto høyere vil opsjonsprisen være.