Writer Definisjon

En forfatterdefinisjon er en type opsjonshandelsstrategi der traderen søker å tjene på premien betalt av opsjonskjøperen. Forfatteren selger opsjonen, og samler inn premien som fortjeneste. Hvis opsjonen utløper verdiløs, beholder forfatteren hele premien. Hvis opsjonen utøves, kan forfatteren bli tildelt det underliggende verdipapiret til innløsningskursen, på hvilket tidspunkt de vil pådra seg et tap. Hva er innehaver og forfatter? Innehaver og forfatter er begreper som brukes for å beskrive de to partene i en opsjonskontrakt. Innehaveren er den som kjøper opsjonen, og forfatteren er den som selger opsjonen.

Hvilken alternativstrategi er mest lønnsom?

Det er ikke noe enkelt svar når det gjelder hvilken opsjonsstrategi som er mest lønnsom, siden det er en rekke faktorer å vurdere. Den viktigste faktoren er sannsynligvis markedsforholdene på det tidspunktet opsjonene handles. For eksempel kan en kjøpsopsjon være mer lønnsom i et stigende marked, mens en salgsopsjon kan være mer lønnsom i et fallende marked.

En annen viktig faktor å vurdere er tidsrammen for opsjonshandelen. Noen opsjonsstrategier er mer lønnsomme på kort sikt, mens andre kan være mer lønnsomme på lang sikt.

Til slutt er det også viktig å vurdere kostnadene knyttet til hver opsjonsstrategi. Noen opsjonsstrategier kan ha høyere kostnader enn andre, noe som kan spise potensiell fortjeneste.

Alle disse faktorene må tas i betraktning når man prøver å finne ut hvilken opsjonsstrategi som er mest lønnsom. Det er ikke noe enkelt svar, og det beste svaret kan variere avhengig av den spesifikke situasjonen. Taper opsjonsforfattere penger? Ja, opsjonsforfattere kan tape penger. Det maksimale tapet for en opsjonsforfatter er ubegrenset.

Kan opsjonsforfatter avsluttes før utløp?

Ja, opsjonsforfatteren kan forlate stillingen før utløpet. Det er et par forskjellige måter å gjøre dette på. Den første er å ganske enkelt selge alternativet tilbake til markedet. Dette kan gjøres når som helst frem til utløpet. Den andre måten å gå ut av posisjonen på er å la alternativet utløpe verdiløst. Dette vil bare skje hvis alternativet er ute av pengene ved utløp.

Kan hvem som helst være opsjonsforfatter?

Ja, hvem som helst kan være opsjonsforfatter. Det er imidlertid visse risikoer knyttet til skrivealternativer som må forstås før man inngår denne typen transaksjoner.

Når du skriver en opsjon, selger du retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge et underliggende verdipapir til en spesifisert pris på eller før en bestemt dato. Kjøperen av opsjonen din betaler deg en premie for denne retten. Hvis den underliggende verdipapirprisen aldri når eller overstiger opsjonens innløsningskurs i løpet av opsjonens levetid, utløper opsjonen verdiløs og du beholder hele premien.

Men hvis den underliggende verdipapirprisen når eller overstiger opsjonens innløsningspris på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av opsjonens levetid, kan kjøperen av opsjonen utøve sin rett til å kjøpe eller selge verdipapiret til innløsningskursen. Hvis opsjonen er en kjøpsopsjon, og den underliggende verdipapirprisen er over innløsningskursen på utøvelsestidspunktet, vil du bli tildelt og vil bli pålagt å selge det underliggende verdipapiret til innløsningskursen. Hvis opsjonen er en salgsopsjon, og den underliggende verdipapirprisen er under innløsningskursen på utøvelsestidspunktet, vil du bli tildelt og vil bli pålagt å kjøpe det underliggende verdipapiret til innløsningskursen.

I begge tilfeller, hvis den underliggende verdipapirprisen handles til en pris som er forskjellig fra innløsningskursen på utøvelsestidspunktet, vil du pådra deg et tap eller gevinst på transaksjonen. Beløpet på tapet eller gevinsten vil være lik differansen mellom den underliggende verdipapirprisen og innløsningskursen, minus premien du mottok da du solgte opsjonen.

Når du skriver opsjoner, tar du derfor risikoen for å måtte kjøpe eller selge det underliggende verdipapiret til en ugunstig pris. Denne risikoen utlignes av premien du mottar når du selger opsjonen. Men hvis den underliggende verdipapirprisen beveger seg kraftig mot deg, kan du pådra deg et stort tap.

Før du skriver alternativer, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine