Forventet avkastning: Formel, hvordan det fungerer, begrensninger, eksempel

Forventet avkastning: formel, hvordan det fungerer, begrensninger, eksempel

Er forventet avkastning en prosentandel? Forventet avkastning er den gjennomsnittlige avkastningen som en investor forventer å motta fra et verdipapir over en periode. Det er vanligvis representert som en prosentandel. For eksempel, hvis en investor forventer å tjene en årlig avkastning på 10 % på en aksje, vil den forventede avkastningen være 10 %.

Hva er risiko og avkastning i investeringen?

Risiko og avkastning er to nøkkelbegreper som er viktige å forstå når man skal investere.

Risiko er sjansen for at en investering vil tape penger. Jo høyere risiko, jo større er sjansen for å tape penger.

Avkastning er pengene som en investering tjener. Jo høyere avkastning, jo mer penger vil du tjene på investeringen din.

Når du vurderer å investere i noe, må du veie risiko og avkastning på investeringen. Du bør alltid prøve å investere i noe som har høy avkastning og lav risiko. Dette er imidlertid ikke alltid mulig, og du må bestemme deg for hva som er viktigst for deg: tjene mye penger eller minimere sjansen for å tape penger.

Er forventet verdi lik gjennomsnittet?

"Forventet verdi" er et teknisk begrep med en presis definisjon, som er forskjellig fra den vanlige bruken av "middel". I vanlig bruk refererer "gjennomsnitt" til det aritmetiske gjennomsnittet av et sett med tall, mens "forventet verdi" refererer til et vektet gjennomsnitt, der hvert tall er vektet etter hvor sannsynlig det er at det oppstår.

Tenk deg for eksempel at du har en pose med fem klinkekuler, hvorav fire er hvite og en er svart. Gjennomsnittet av marmorfargene er (4*hvit + 1*svart) / 5 = 3,8, men forventet verdi er (4/5)*hvit + (1/5)*svart = 4.

Generelt , er den forventede verdien av en tilfeldig variabel lik den vektede summen av alle mulige verdier av variabelen, hvor hver verdi er vektet i henhold til sannsynligheten for å inntreffe.

Hvordan beregner du risiko?

Risiko er sjansen eller sannsynligheten for å tape penger på en investering. Jo høyere risiko, jo større er sjansen for å tape penger. Det er mange faktorer som påvirker risikoen ved en investering, som type investering, selskapets finansielle stabilitet, landets politiske stabilitet og de generelle økonomiske forholdene.

Det er mange forskjellige måter å måle risiko på. En vanlig måte er å se på volatiliteten til en investering, som er et mål på hvor mye prisen på investeringen svinger over tid. En mer volatil investering vil ha høyere risiko fordi det er større sjanse for å tape penger.

En annen måte å måle risiko på er å se på nedsiderisikoen, som er sjansen for at investeringen taper penger. En høyere nedsiderisiko betyr større sjanse for å tape penger.

Det er mange andre måter å måle risiko på, men disse er to av de vanligste.

Hva er risiko/avkastningsanalyse?

Risiko/avkastningsanalyse er prosessen med å evaluere forventet avkastning av en investering (f.eks. en aksje, obligasjon eller aksjefond) i forhold til risikoen forbundet med den investeringen. Målet med denne analysen er å finne ut om forventet avkastning er verdt den tilhørende risikoen.

Det finnes en rekke ulike måter å måle risiko på, men det vanligste er standardavvik. Dette er et statistisk mål på hvor mye en investerings avkastning varierer fra dens gjennomsnittlige avkastning over en periode. Jo høyere standardavvik, jo større er risikoen.

forventet avkastning = gjennomsnittlig avkastning som en investering forventes å generere over en tidsperiode
risiko = variasjonen av en investerings avkastning fra forventet avkastning