Hvordan beregnes avkastning på risikojustert kapital (RORAC)?

Avkastningen på risikojustert kapital (RORAC) er et finansielt forholdstall som måler avkastningen på et selskaps investering etter å ha tatt hensyn til risikoen knyttet til den investeringen.

For å beregne RORAC deles avkastningen på investeringen (ROI) på den risikojusterte kapitalavkastningen (RAROC).

RAROC er et mål på avkastningen på en investering etter å ha tatt hensyn til risikoen knyttet til den investeringen. Den beregnes ved å dele forventet avkastning på investeringen med den risikojusterte kapitalavkastningen.

Forventet avkastning på investeringen er den gjennomsnittlige avkastningen som forventes å oppnås på en investering over en periode.

Den risikojusterte kapitalavkastningen er avkastningen som ville blitt tjent på en investering dersom risikoen knyttet til den investeringen ble eliminert.

RORAC er et nyttig forholdstall for å sammenligne investeringer som har ulike risikonivåer. Den kan også brukes til å sammenligne ytelsen til ulike investeringer over tid.

Investeringer med høyere RORAC anses å være mer effektive enn de med lavere RORAC.

RORAC-forholdet kan brukes til å evaluere ytelsen til et selskaps investeringsportefølje. Den kan også brukes til å sammenligne ytelsen til ulike investeringer.

Hva er forskjellen mellom RAROC og Rorac?

Det er noen få viktige forskjeller mellom RAROC og RORAC. RAROC står for risikojustert avkastning på kapital og er et mål på et prosjekts lønnsomhet tatt i betraktning prosjektets risiko. RORAC står for avkastning på kapital i risiko og er et mål på et prosjekts lønnsomhet tatt i betraktning hvor mye kapital som er i fare.

RAROC brukes typisk for å vurdere om et prosjekt er verdt å gjennomføre, da det både tar hensyn til forventet avkastning og risikoen ved prosjektet. RORAC brukes vanligvis til å vurdere hvor godt et prosjekt presterer, da det tar hensyn til både den faktiske avkastningen og mengden kapital som er i fare.

RAROC beregnes som prosjektets forventede avkastning delt på prosjektets risikojusterte kapital. RORAC beregnes som prosjektets faktiske avkastning delt på prosjektets risikokapital.

Både RAROC og RORAC er nyttige tiltak ved evaluering av prosjekter. RAROC er mer nyttig for å avgjøre om et prosjekt skal gjennomføres eller ikke, da det tar hensyn til forventet avkastning og risikoen ved prosjektet. RORAC er mer nyttig for å vurdere hvor godt et prosjekt presterer, da det tar hensyn til den faktiske avkastningen og mengden kapital som er i fare.

Hvordan måles avkastning og risiko?

Det finnes en rekke måter å måle avkastning og risiko på. Den vanligste metoden er å bruke økonomiske nøkkeltall. Finansielle nøkkeltall kan brukes til å måle både avkastning og risiko.

Det vanligste forholdet som brukes for å måle avkastning er avkastningen på investeringen (ROI). ROI-forholdet måler avkastningen på en investering over en periode. Den beregnes ved å dele nettoinntekten fra investeringen med den totale investeringen.

Det vanligste forholdet som brukes til å måle risiko er beta-forholdet. Beta-forholdet måler volatiliteten til en investering. Den beregnes ved å dele standardavviket til investeringens avkastning med investeringens avkastning.

Hvordan beregner du arbeidskapitalforhold?

Det er noen forskjellige måter å beregne arbeidskapitalforholdet på, men den vanligste er å dele omløpsmidler på kortsiktig gjeld. Dette vil gi deg en god idé om hvor godt selskapet er i stand til å betale sine kortsiktige forpliktelser med sine kortsiktige eiendeler.

En annen måte å beregne arbeidskapitalforholdet på er å dele differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld på totale eiendeler. Denne metoden er noen ganger foretrukket fordi den gir deg en bedre ide om hvor godt selskapet administreres totalt sett, ikke bare på kort sikt.

Uansett hvilken metode du velger, er arbeidskapitalforholdet en god måte å få et raskt øyeblikksbilde av en bedrifts økonomiske helse.

Hvordan beregner bankene RAROC?

RAROC-metrikken (risikojustert avkastning på kapital) er et verktøy som brukes av banker og andre finansinstitusjoner for å evaluere investeringsmuligheter. Ideen bak RAROC er å sammenligne forventet avkastning av en investering med risikoen involvert i investeringen.

RAROC beregnes ved å dele forventet avkastning av en investering med kapitalen som kreves for å finansiere investeringen. Jo høyere RAROC, desto mer attraktiv er investeringen.

Det finnes en rekke ulike måter å beregne forventet avkastning på, men den vanligste metoden er å bruke kapitalverdimodellen (CAPM). CAPM tar hensyn til risikofri rente (renten på en risikofri investering som en statsobligasjon) og markedsrisikopremien (den ekstra avkastningen som investorer krever for å kompensere dem for risikoen ved å investere i aksjemarkedet ).

Kapitalen som kreves for å finansiere en investering kan beregnes ved hjelp av en rekke ulike metoder, men den vanligste metoden er bruk av vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). WACC tar hensyn til kostnaden for egenkapital og kostnaden for gjeld, og vekter dem i henhold til andelen gjeld og egenkapital i investeringen.

RAROC kan være et nyttig verktøy for å sammenligne ulike investeringsmuligheter, men det er viktig å huske at det kun er én beregning og ikke bør brukes isolert.

Hvordan beregner du justert avkastning på eiendeler?

Det er noen forskjellige måter å beregne justert avkastning på aktiva (ROA), men den vanligste metoden er å dele justert driftsinntekt på gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Justert driftsinntekt beregnes ved å legge tilbake eventuelle engangsposter til nettoinntekten, som for eksempel avskrivninger eller gevinst/tap ved salg av eiendeler. Dette gir et mer nøyaktig bilde av selskapets sanne lønnsomhet.

Gjennomsnittlig forvaltningskapital er ganske enkelt gjennomsnittet av selskapets totale eiendeler ved begynnelsen og slutten av perioden som analyseres.

Så formelen for justert ROA vil være:

Justert ROA = Justert driftsinntekt / Gjennomsnittlig forvaltningskapital

Når du har beregnet den justerte ROA, kan du sammenligne den med selskapets ROA i tidligere perioder eller til ROA for sine jevnaldrende for å se hvordan den presterer.