Forvaltningsgebyr

Et forvaltningshonorar er et gebyr som belastes av et selskap eller enkeltperson for å forvalte eiendeler eller gi investeringsrådgivning. Forvaltningshonoraret er typisk en prosentandel av eiendelene som forvaltes, og belastes av forvalteren fortløpende.

Hvordan forklarer du administrasjonsgebyrer?

Forvaltningshonorarer er gebyrene som belastes av en hedgefondsforvalter for å dekke kostnadene ved å drive fondet. Disse gebyrene er vanligvis en prosentandel av aktiva under forvaltning (AUM), og belastes uavhengig av fondets resultater.

Begrunnelsen bak forvaltningshonorarer er at de gir forvalteren ressursene som trengs for å drive fondet, og motiverer dem til å generere avkastning for investorer. For eksempel, hvis en forvalter krever et forvaltningshonorar på 2 % på et fond på 100 millioner dollar, vil de motta 2 millioner dollar per år uavhengig av fondets ytelse. Dette gir forvalteren et insentiv til å generere avkastning, da de kun vil få mer betalt hvis fondet presterer godt.

Forvaltningshonorarer er bare ett av mange gebyrer som kreves av hedgefond, og kan variere betydelig fra fond til fond. Andre vanlige gebyrer inkluderer resultatgebyrer, som vanligvis er en prosentandel av fortjenesten som genereres av fondet; og investeringsrådgivningsgebyrer, som belastes av firmaet som gir investeringsrådgivning til fondet.

Hva er forskjellen mellom forvaltningshonorar og resultathonorar?

Forvaltningsgebyrer belastes vanligvis av hedgefondforvaltere som en prosentandel av forvaltningskapitalen. Forvaltningshonoraret dekker kostnadene ved driften av hedgefondet, som lønn, husleie og forskningsutgifter. Resultathonorarer på den annen side belastes vanligvis som en prosentandel av overskuddet hedgefondet tjener.

Hva er en rimelig AUM-avgift?

AUM-gebyret (assets under management) er et vanlig gebyr som belastes av investeringsforvaltere, spesielt hedgefondforvaltere. AUM-gebyret er vanligvis en prosentandel av eiendelene under forvalterens kontroll, og belastes som en måte for forvalteren å generere inntekt på.

Et rimelig AUM-gebyr vil variere avhengig av type forvalter, størrelsen på eiendelene under forvaltning og nivået på tjenesten som tilbys. Imidlertid varierer et typisk AUM-gebyr fra 1 % til 2 % av eiendeler under forvaltning.

Hva er en 20 % carry?

En 20 % carry er et resultathonorar som belastes av en hedgefondforvalter på overskuddet fondet tjener. Forvalteren beholder 20 % av overskuddet som honorar, og de resterende 80 % deles ut til investorene.

Denne gebyrstrukturen er utformet for å samordne interessene til forvalteren med interessene til investorene, ettersom forvalteren kun mottar et honorar dersom fondet er lønnsomt.

20% carry er en vanlig gebyrstruktur for hedgefond, men det er ikke den eneste. Noen hedgefondforvaltere krever et fast honorar, mens andre krever et resultatgebyr basert på en lavere prosentandel av overskuddet. Hva er forskjellen mellom NAV og GAV? NAV og GAV er to mål som brukes av hedgefond for å beregne verdien av deres porteføljer. NAV er netto aktivaverdi, som er den totale verdien av eiendelene minus forpliktelsene. GAV er brutto formuesverdi, som er den totale verdien av eiendelene.