Assets Under Management: Definisjon og beregning

. Assets Under Management (AUM): Definisjon og beregning

En eiendel under forvaltning (AUM) er den totale markedsverdien av alle eiendelene som et investeringsselskap eller finansinstitusjon administrerer på vegne av sine kunder. Beregningen av AUM er et enkelt spørsmål om å legge sammen markedsverdien av alle eiendelene i porteføljen.

For eksempel, hvis et investeringsselskap har $100 millioner i kontanter og $200 millioner i aksjer, vil AUM være $300 millioner.

Hva er kapitalforvaltning?

Kapitalforvaltning er prosessen med å ta beslutninger om hvilke eiendeler som skal kjøpes, holdes og selges, for å oppnå spesifikke investeringsmål. Det innebærer å sette investeringsmål, analysere fordelene og risikoene ved ulike investeringsalternativer, og ta beslutninger om hvordan ressursene best fordeles.

Kapitalforvaltning er en nøkkelkomponent i effektiv porteføljeforvaltning. Porteføljestyring er prosessen med å ta beslutninger om hvordan man best kan allokere ressurser på tvers av en rekke investeringer for å oppnå spesifikke mål. Kapitalforvaltning er en nøkkelkomponent i effektiv porteføljeforvaltning fordi den bidrar til å sikre at porteføljen er godt diversifisert og at investeringene er i tråd med porteføljens mål.

Kapitalforvaltning er en kritisk funksjon for enhver investor, enten det er en enkeltperson eller en institusjon. Det er viktig å huske at kapitalforvaltning ikke handler om å velge enkeltaksjer eller velge den "perfekte" investeringen. I stedet handler det om å ta gjennomtenkte beslutninger om hvordan man best kan allokere ressurser for å nå spesifikke mål.

Hva er de tre hovedtypene for aktivaforvaltning?

1. Strategisk kapitalforvaltning: Dette er en langsiktig tilnærming som angir de overordnede målene og målene for porteføljen, samt tidsrammen og risikotoleransen for å nå disse målene. Denne typen kapitalforvaltning brukes vanligvis av institusjonelle investorer, som pensjonsfond og legater.

2. Taktisk kapitalforvaltning: Dette er en kortsiktig tilnærming som tar sikte på å utnytte markedsmuligheter og minimere risiko. Denne typen kapitalforvaltning brukes vanligvis av hedgefond og andre aktive investorer.

3. Passiv kapitalforvaltning: Dette er en investeringsstrategi som følger en referanseindeks, slik som S&P 500. Denne typen kapitalforvaltning brukes vanligvis av indeksfond og andre passive investorer.

Hva er en god AUM-størrelse?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det i stor grad avhenger av den enkelte investors omstendigheter og mål. Men som en generell tommelfingerregel er en god AUM-størrelse for en individuell investor vanligvis rundt $1 million. Dette tallet kan variere avhengig av investors ønskede nivå av risiko og avkastning, samt andre faktorer som investors alder og stadium i livet.

Hva er forskjellen mellom NAV og AUM?

NAV står for netto aktivaverdi og beregnes ved å ta den totale markedsverdien av alle aktiva i et fond og trekke fra eventuelle forpliktelser. Dette gir deg nettoverdien eller NAV av fondet. NAV blir deretter delt på antall utestående aksjer for å gi deg prisen per aksje.

AUM står for assets under management og er den totale verdien av alle aktiva som et fond eller forvalter er ansvarlig for. Dette inkluderer både aktiva i fondet og eventuelle andre aktiva som forvalteren er investert i.

Hva skjer når AUM øker?

Når AUM (aktiva under forvaltning) øker, betyr det vanligvis at firmaet henter inn mer penger fra kunder. Dette kan bety noen forskjellige ting:

1) Firmaet vinner flere nye forretninger: Dette kan skyldes en økning i markedsføringstiltak, eller rett og slett fordi firmaets investeringsstrategier blir mer populære.

2) Firmaets eksisterende kunder investerer mer penger: Dette kan være fordi de tjener mer penger selv, eller fordi de blir mer trygge på firmaets evner og ønsker å øke investeringene sine.

3) Firmaet opplever vekst i sine investeringsstrategier: Dette kan være fordi firmaet tjener mer penger for sine kunder, eller fordi dets investeringsstrategier blir mer populære.

4) Firmaet opplever en kombinasjon av alle de ovennevnte: Dette er ofte tilfellet, da et firmas suksess vanligvis skyldes en kombinasjon av faktorer.