Assets Under Administration (AUA)

Eiendeler under administrasjon (AUA) er den totale markedsverdien av eiendeler som en finansinstitusjon yter administrative tjenester for. Dette inkluderer investeringsforvaltning, journalføring og andre støttetjenester. Begrepet er mest brukt i sammenheng med investeringsforvaltningsfirmaer og pensjonsordningsadministratorer.

AUA er forskjellig fra assets under management (AUM), som er den totale markedsverdien av eiendeler under direkte kontroll av en finansinstitusjon. AUA er et bredere mål som omfatter både AUM og andre eiendeler som finansinstitusjonen yter administrative tjenester for, men ikke har direkte kontroll over.

Veksten til AUA kan være en god indikator på helsen til en finansinstitusjon, siden den viser at institusjonen vinner nye forretninger og øker kundebasen. Det kan også være et godt mål på effektiviteten til institusjonen, da den viser at institusjonen er i stand til å håndtere flere eiendeler uten å måtte øke bemanning eller andre ressurser. Er NAV og egenkapital det samme? Nei, NAV og egenkapital er ikke det samme. NAV, eller netto aktivaverdi, er et mål på et selskaps totale eiendeler minus dets totale forpliktelser. Egenkapital, på den annen side, er den delen av et selskaps eiendeler som eies av aksjonærene.

Hvordan beregnes AUM-avgifter?

AUM står for assets under management. AUM-avgifter belastes som en prosentandel av eiendelene som en finansinstitusjon forvalter på vegne av sine kunder. Den typiske AUM-avgiften er mellom 0,25 % og 2,0 %.

AUM-avgifter beregnes ved å multiplisere den totale verdien av eiendelene under forvaltning med AUM-avgiftsprosenten. For eksempel, hvis en finansinstitusjon har 100 millioner dollar i eiendeler under forvaltning og krever et AUM-gebyr på 1 %, vil institusjonen tjene 1 million dollar i AUM-avgifter.

AUM-gebyrer belastes vanligvis på kvartalsbasis. Noen finansinstitusjoner krever imidlertid AUM-avgifter månedlig eller til og med årlig. Inkluderer eiendeler under forvaltning gearing? Nei, aktiva under forvaltning (AUM) inkluderer ikke belåning. AUM er ganske enkelt den totale markedsverdien av alle verdipapirene som en finansinstitusjon forvalter på vegne av sine kunder. Leverage, derimot, er bruken av gjeld for å finansiere investeringer for å øke den potensielle avkastningen på investeringen. Gearing kan brukes til å finansiere både kjøp av eiendeler og forvaltning av disse eiendelene.

Hvilket selskap har flest midler under forvaltning?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da det i stor grad avhenger av hvordan man definerer «assets under management» (AUM). AUM kan defineres på en rekke måter, inkludert markedsverdien av et selskaps eiendeler, verdien av eiendeler under direkte forvaltning eller verdien av eiendeler under indirekte forvaltning.

Forutsatt at vi bruker markedsverdidefinisjonen, vil selskapet med høyest AUM være det med høyest markedsverdi. Fra september 2020 er selskapet med høyest markedsverdi Apple Inc., med en markedsverdi på omtrent 2,2 billioner dollar.

Det er imidlertid viktig å merke seg at markedsverdi ikke er det samme som AUM. Markedsverdi er ganske enkelt markedsverdien av et selskaps utestående aksjer. AUM, på den annen side, er et mål på verdien av eiendeler under et selskaps ledelse. Derfor kan det hende at et selskap med høy markedsverdi ikke nødvendigvis har en høy AUM.

Det er en rekke selskaper som forvalter store mengder eiendeler. Bl mars 2020). Hva står NAV for? NAV står for netto formuesverdi. Dette er verdien av et selskaps eiendeler minus dets forpliktelser. Det brukes vanligvis til å verdsette et selskaps aksjer.