resultatgebyr

Et resultathonorar er et gebyr som belastes av en hedgefondforvalter for å generere positiv avkastning på investeringen. Denne avgiften er vanligvis en prosentandel av gevinsten som fondet tjener, og betales ut av fondets eiendeler.

Resultathonorarer gir et insentiv for forvaltere til å generere sterk avkastning, men kan også føre til overdreven risikotaking hvis den ikke er riktig strukturert. For eksempel kan en forvalter som bare får utbetalt resultathonorar hvis fondet overgår sin referanseindeks, bli fristet til å ta for mye risiko i et forsøk på å øke avkastningen.

Resultathonorarer kan også skape interessekonflikter mellom en forvalter og deres investorer. For eksempel kan en forvalter være mer tilbøyelig til å selge en tapende investering for å unngå å måtte gi tilbake resultathonorarer, selv om det å holde på investeringen ville være i investorenes interesse.

Som sådan er det viktig for investorer å vurdere nøye om et resultathonorar er passende før de investerer i et hedgefond.

Hva er høyt vannmerke i PMS?

Høyvannmerket er et nøkkelbegrep i resultatbasert kompensasjon for hedgefondforvaltere. Den representerer det høyeste nivået av netto aktivaverdi (NAV) som et fond har oppnådd i løpet av en bestemt periode, og brukes til å bestemme mengden resultathonorarer som en forvalter kan kreve.

Dersom et fonds NAV faller under høyvannmerket, har forvalteren ikke rett til resultathonorarer på overskuddet som genereres når NAV senere stiger tilbake over høyvannsmerket. Dette sikrer at investorer kun betaler ytelsesgebyrer ved reell meravkastning, og fraråder ledere å ta unødvendig risiko for å generere kortsiktige gevinster.

Hva er krystallisert resultathonorar?

Et krystallisert resultathonorar er et honorar som belastes av en hedgefondforvalter som er basert på verdien av aktiva under forvaltning (AUM) ved slutten av resultatperioden. Denne avgiften belastes vanligvis som en prosentandel av AUM, og er ofte resultatbasert, noe som betyr at den kun belastes hvis fondet overgår en forhåndsbestemt referanseindeks.

Hva er et resultathonorar på 20 %?

Som navnet antyder, er et resultatgebyr på 20 % et gebyr som belastes av en hedgefondsforvalter basert på fondets ytelse. Denne avgiften belastes vanligvis som en prosentandel av overskuddet fondet tjener, og kommer i tillegg til forvaltningshonoraret som belastes av forvalteren.

Resultathonoraret gir et insentiv for forvalteren til å generere sterk avkastning for investorene, da de kun vil bli betalt dersom fondet presterer godt. Det betyr imidlertid også at investorer vil bære hovedtyngden av eventuelle tap fondet pådrar seg.

Resultathonorarer er ikke unike for hedgefond, og belastes også av enkelte verdipapirfond og andre investeringsinstrumenter. Er AUM det samme som NAV? Nei, AUM og NAV er ikke det samme. AUM står for assets under management, mens NAV står for netto aktivaverdi. AUM er et mål på den totale verdien av aktiva forvaltet av et fond eller investeringsforvalter, mens NAV er et mål på verdien av en enkelt aksje eller andel i et fond. Hva er forskjellen mellom NAV og GAV? NAV og GAV er begge mål på et hedgefonds verdi. NAV er netto aktivaverdi, som er verdien av eiendelene minus forpliktelsene. GAV er brutto aktivaverdi, som er verdien av eiendelene før forpliktelsene trekkes fra.