Foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer

Foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) er verdipapirfond som er autorisert til å markedsføres til detaljinvestorer i EU. UCITS må overholde et harmonisert reguleringsregime som sørger for investorbeskyttelse, operasjonelle minimumsstandarder og depositarkrav.

UCITS-fond kan forvaltes enten aktivt eller passivt. Aktivt forvaltede UCITS må ha en definert investeringspolitikk og -mål, og skal forvaltes i samsvar med denne policyen. Passivt forvaltede UCITS må spore en anerkjent indeks.

UCITS-fond kan være enten åpne eller lukkede. Åpen UCITS kan utstede og innløse andeler på en kontinuerlig basis. Lukkede UCITS kan kun utstede andeler under en børsnotering, og deretter kan andeler kun omsettes på et annenhåndsmarked.

UCITS-fond kan være enten detaljhandel eller institusjonelle. Retail UCITS markedsføres til og tilgjengelig for investering av detaljinvestorer. Institusjonelle UCITS kan kun markedsføres til og investeres i av institusjonelle investorer.

UCITS-fond må ha en depotbank. Depotmottakeren er ansvarlig for å ivareta fondets aktiva og sørge for at fondet overholder UCITS-regelverket.

UCITS-fond må være autorisert av den kompetente myndigheten i jurisdiksjonen der fondet er etablert.

Er verdipapirfond kollektive investeringsordninger? Ja. Verdipapirfond er kollektive investeringsordninger, noe som betyr at de samler penger fra mange investorer og investerer dem i en rekke verdipapirer. Dette lar investorer diversifisere porteføljene sine og få tilgang til et bredt spekter av investeringer, noe som kan være vanskelig å gjøre alene.

Hvordan er en ETF forskjellig fra et aksjefond?

En ETF, eller børshandlet fond, er en type investeringsfond som eier verdipapirene og sporer en indeks, for eksempel S&P 500, noe som betyr at den har som mål å gi samme avkastning som indeksen. Verdipapirfond har også som mål å spore en indeks eller referanseindeks, men omsettes ikke på en børs. Hva er investeringsforetaksskatt? Forutsatt at du spør om en investeringsforetaksskatt (IUT) i sammenheng med et verdipapirfond, er det en skatt som kan pålegges av et land på inntekt opptjent av et verdipapirfond som er investert i det landet. IUT er vanligvis en prosentandel av inntekten fondet tjener, og pålegges fondet, ikke de enkelte investorene.

Hvem kan investere i UCITS-fond?

For å kunne investere i UCITS-fond må investorer være kvalifiserte institusjonelle investorer, som vanligvis inkluderer banker, forsikringsselskaper, pensjonsfond og andre store finansinstitusjoner. Noen UCITS-fond kan imidlertid også være tilgjengelige for detaljinvestorer.

Er et investeringsfond et aksjefond?

En UCITS (Unit-Class Investment Trust) er en type verdipapirfond som er regulert av UCITS-direktivet, et sett av EU-direktiver som gir harmonisert regulering for kollektive investeringsordninger. UCITS-fond kan markedsføres og selges i hele EU, noe som gjør dem til en av de mest populære typene verdipapirfond.