Verdipapirfond avkastning Definisjon

En verdipapirfondsavkastning er prosentandelen av avkastningen som et aksjefond genererer på årsbasis. Denne avkastningen beregnes ved å dele fondets totale avkastning på netto aktivaverdi. Totalavkastningen til et verdipapirfond inkluderer både kapitalgevinstene som fondet genererer og inntektene det utbetaler til investorene.

Hvordan beregnes avkastningen?

Når det kommer til avkastning, er det et par forskjellige typer som ofte nevnes i forhold til verdipapirfond: nåværende avkastning og avkastning til forfall.

Nåværende avkastning er ganske enkelt den årlige inntekten utbetalt av fondet (fra utbytte og/eller renter) delt på gjeldende aksjekurs. Så hvis et fond betaler ut USD 1,50 i utbytte per aksje årlig og gjeldende aksjekurs er USD 10, vil gjeldende avkastning være 15 %.

Avkastning til forfall er litt mer komplisert å beregne, men i hovedsak tar det ikke bare hensyn til den årlige inntekten utbetalt av fondet, men også eventuelle kapitalgevinster som kan realiseres dersom fondets eierandeler selges pr. markedspris. For å beregne avkastning til forfall, må du først bestemme fondets «løpende avkastning», som er gjeldende avkastning pluss realisert realisasjonsgevinst delt på antall år til fondet forfaller. Når du har den løpende avkastningen, kan du beregne avkastningen til forfall ved å bruke følgende formel:

Avkastning til forfall = (Running yield + 1)^# år til forfall - 1

La oss for eksempel si at et fond har en løpende avkastning på 5 % og forventes å realisere en kapitalgevinst på 10 % når den forfaller om 3 år. Driftsutbyttet vil være ((5% + 10%)/3) = 7%. Så avkastningen til forfall vil være ((7% + 1)^3 - 1) = 22%.

Det er viktig å merke seg at avkastningen til forfall kun er et estimat, fordi det forutsetter at fondet ikke vil foreta noen ekstra betalinger mellom nå og når det forfaller, og at kapitalgevinstene vil bli realisert ved slutten av perioden. I virkeligheten kan selvfølgelig (og gjør det ofte) utbytte og kapitalgevinster svinge fra år til år, så den faktiske avkastningen til forfall kan være annerledes enn det som er estimert.

Hva er de 3 typene verdipapirfond?

Det er tre primære typer verdipapirfond: aksje-, obligasjons- og pengemarked. Hver type fond har sine egne egenskaper og risiko.

Aksjefond investerer i aksjer og er underlagt svingninger i aksjemarkedet. De tilbyr potensial for høyere avkastning, men kommer også med høyere risiko.

Obligasjonsfond investerer i obligasjoner og er gjenstand for rentesvingninger. De tilbyr potensial for høyere inntekt, men har vanligvis lavere avkastning enn aksjefond.

Pengemarkedsfond investerer i kortsiktige gjeldsinstrumenter og er underlagt endringer i renten. De tilbyr potensialet for stabilitet og inntekt, men har vanligvis lavere avkastning enn aksje- og obligasjonsfond.

Hvor mange typer fond er det?

Ifølge Investment Company Institute var det 8 836 aksjefond tilbudt i USA per 31. desember 2019. Denne summen inkluderer både åpne og lukkede fond, samt børshandlede fond (ETF).

De aller fleste av disse fondene (8 362, eller 94,8 %) var åpne verdipapirfond. Lukkede fond utgjorde 471 (5,3 %) av totalen, mens ETF-er bare utgjorde tre (0,03 %) av alle aksjefond.

Innenfor den åpne kategorien var det en rekke underkategorier, inkludert:

- Pengemarkedsfond: 2 362 (27,9 % av alle åpne verdipapirfond)
- Obligasjonsfond: 3 313 (38,8) %)
- Aksjefond: 2 687 (30,9%)
- Hybridfond: 400 (4,6%)

Pengemarkedsfond brukes vanligvis som et kontantstyringsverktøy, mens obligasjons- og aksjefond er mer vanlig å bruke til langsiktige investeringsformål. Hybridfond, som navnet antyder, investerer i både aksjer og obligasjoner, og kan brukes til enten kort- eller langsiktige formål, avhengig av det spesifikke fondet. Hva er et verdipapirfondsavkastning? En verdipapirfondsavkastning er prosentandelen av fondets NAV som utbetales som utbytte. Avkastningen beregnes ved å dele fondets totale utbytte utbetalt i løpet av et år med fondets NAV.

Hva er tre typer fond?

Det er tre typer verdipapirfond:

1. Aksjefond - som investerer i aksjer
2. Obligasjonsfond - som investerer i obligasjoner
3. Balanserte fond - som investerer i både aksjer og obligasjoner