Akkumuleringsrettigheter (ROA) Definisjon

Rettigheter til akkumulering (ROA) er et begrep som brukes i verdipapirfondsindustrien som refererer til en investors evne til å reinvestere sine utbytter og kapitalgevinster tilbake i fondet uten å måtte betale ytterligere skatt på disse utdelingene. Dette gjør det mulig for investorer å øke avkastningen sin over tid og potensielt øke den samlede investeringsavkastningen.

Hva betyr et ubelastet fond?

Et ubelastet fond er et aksjefond som ikke krever salgsprovisjon (belastning). Belastninger belastes av noen aksjefondsselskaper for å kompensere meglere og andre selgere for å selge midlene sine. Ingen lastemidler selges direkte av fondsselskapet, så det belastes ingen salgsprovisjon. Dette lar investorer unngå å betale en provisjon, noe som kan spare dem penger.

Hva er de tre grunnleggende strukturene til verdipapirfond?

Det er tre grunnleggende strukturer for verdipapirfond: åpne fond, lukkede fond og børshandlede fond (ETF).

Åpne fond er den vanligste typen verdipapirfond. De administreres vanligvis av profesjonelle pengeforvaltere, og de kan kjøpes og selges når som helst i løpet av dagen til gjeldende markedsverdi.

Lukkede fond er mindre vanlige enn åpne fond. De administreres vanligvis ikke av profesjonelle pengeforvaltere, og de kan bare kjøpes og selges til bestemte tider i løpet av dagen til gjeldende markedsverdi.

Børshandlede fond (ETF) er en type verdipapirfond som omsettes på en børs som en aksje. De administreres vanligvis av profesjonelle pengeforvaltere, og de kan kjøpes og selges når som helst i løpet av dagen til gjeldende markedsverdi.

Hva er begrepene som brukes i verdipapirfond?

Det finnes en rekke begreper som brukes i verdipapirfondsinvesteringer, inkludert men ikke begrenset til:

-Netto Asset Value (NAV): Dette er prisen på én aksje i fondet, vanligvis beregnet ved slutten av hver handelsdag . Den er lik den totale verdien av fondets aktiva minus fondets forpliktelser.
-Load: Dette er et salgsgebyr som betales av investoren ved kjøp eller salg av andeler i fondet.
-No-Load Fund: Dette er et fond som ikke har salgsgebyr.
-Utgiftsforhold: Dette er den årlige avgiften som alle fond belaster sine aksjonærer for å dekke kostnadene ved driften av fondet.
-12b-1 Gebyr: Dette er et markedsføringsgebyr som belastes av enkelte fond for å dekke kostnadene ved annonsering og promotering av fondet.
-Front-end Load: Dette er et salgsgebyr som betales av investoren ved kjøp av andeler i fondet.
-Back-End Load: Dette er et salgsgebyr som betales av investoren ved salg av andeler i fondet.
-Innløsningsgebyr: Dette er et gebyr som belastes av enkelte fond når en investor selger sine aksjer.
-Minimumsinvestering: Dette er minimumsbeløpet som en investor må sette inn i et fond for å kjøpe aksjer. Hva er bruddpunkt hvordan bestemmes det? Et bruddpunkt er punktet der en investors investering i et verdipapirfond når et visst nivå og investoren blir kvalifisert for reduserte avgifter. Bruddpunktet bestemmes vanligvis av hvor mye penger investoren har investert i fondet.

Hva er de 4 typene verdipapirfond?

De fire typene verdipapirfond er aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og balanserte fond.

Aksjefond er aksjefond som investerer i aksjer. Obligasjonsfond er verdipapirfond som investerer i obligasjoner. Pengemarkedsfond er verdipapirfond som investerer i kortsiktige gjeldsinstrumenter. Balanserte fond er aksjefond som investerer i en blanding av aksjer og obligasjoner.