Hva er et offshore-fond?

Et offshore aksjefond er et aksjefond som er basert i et annet land enn investorens hjemland. For eksempel kan en amerikansk investor investere i et offshore-fond som er basert på Caymanøyene. Offshore-fond brukes ofte av investorer som en måte å diversifisere sine porteføljer og for å unngå skatt i hjemlandene. Hva er de to hovedtypene … Les mer

Hvordan et lukket fond fungerer og skiller seg fra et åpent fond

Et lukket fond er en type kollektiv investeringsordning med et begrenset antall aksjer som ikke kan innløses fra fondsforvalteren. Et åpent fond har derimot ingen begrensning på antall aksjer som kan utstedes, og aksjer kan innløses når som helst til fondets netto formuesverdi. Den viktigste forskjellen mellom lukkede og åpne fond er at lukkede fond … Les mer

Hva er terminprising?

En terminpris er prisen på en vare for levering på en spesifisert fremtidig dato. Prisen fastsettes på tidspunktet for kontrakten, men levering og betaling skjer på et senere tidspunkt. En terminprisingskontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en vare til en spesifisert pris på en spesifisert dato i fremtiden. Prisen … Les mer

inntektsfond

Et inntektsfond er en type aksjefond som er utformet for å gi investorer regelmessig inntekt, vanligvis i form av utbytte eller rentebetalinger. Inntektsfond kan investere i en rekke aktivaklasser, inkludert aksjer, obligasjoner og eiendom. Inntektsfond har vanligvis en høyere distribusjonsrate enn andre typer verdipapirfond, noe som betyr at de er underlagt høyere skatter. Inntektsfond er … Les mer

Periodisk betalingsplan Definisjon

En periodisk betalingsplan er en vanlig investeringsplan der en investor bidrar med en fast sum penger med faste intervaller (vanligvis månedlig) til et aksjefond. Pengene brukes deretter til å kjøpe andeler i fondet, som deretter holdes av investoren. Hovedfordelen med en periodisk betalingsplan er at den tillater investorer å snitte investeringene i dollar-kostnad, noe som … Les mer

Omsetningsforhold

Omsetningsgraden er et mål på hvor mye av et verdipapirfonds beholdning som omsettes i et gitt år. Den beregnes ved å dele verdien av fondets handler med fondets totale eiendeler. En høy omsetningsgrad indikerer at fondet ofte kjøper og selger aksjer, noe som kan føre til høyere avgifter og skatter. Hva betyr et lageromsetningsforhold på … Les mer

Erklæring om tilleggsinformasjon (SAI)

En erklæring om tilleggsinformasjon (SAI) er et offentliggjøringsdokument som gir tilleggsinformasjon om et verdipapirfond som ikke er nødvendig å offentliggjøre i fondets prospekt. SAI er arkivert til Securities and Exchange Commission (SEC) som en del av fondets registreringserklæring. SAI inkluderer vanligvis informasjon om fondets investeringsstrategier, risikofaktorer og ytelse. SAI inneholder også informasjon om fondets ledergruppe … Les mer

Hvordan frankeringskreditter bidrar til å redusere skatter for utbytteinvestorer

Frankeringskreditter er en type skattekompensasjon som er tilgjengelig for australske skattebetalere som mottar utbytte fra visse typer investeringer, inkludert aksjer og forvaltede fond. Frankeringskreditter kan bidra til å redusere mengden skatt som utbytteinvestorer må betale på inntekten sin, da de effektivt utligner skatten som allerede er betalt av selskapet på overskuddet som er delt ut … Les mer

Hva er et lastefond?

Et lastefond er et aksjefond som tar en provisjon eller «last» for kjøp av aksjer. Belastningen er vanligvis en prosentandel av beløpet som er investert, og betales til megleren eller annen finanspersonell som solgte fondet. Lastemidler kan også kreve et gebyr for å selge aksjer, kalt en «back-end load». Load-midler er forskjellig fra «no-load»-fond, som … Les mer