Hva er et spesialinntektsfond?

Et særskilt inntektsfond er et statlig fond som brukes til å finansiere bestemte aktiviteter eller programmer. Pengene i fondet kan kun brukes til det formålet de er tiltenkt og kan ikke brukes til andre formål. Spesielle inntektsmidler støttes vanligvis av dedikerte inntektskilder, som skatter, brukeravgifter eller øremerkede føderale midler.

Hva er noen likheter mellom et generelt fond og et spesialinntektsfond?

Både generelle fonds- og særinntektsfondsinntekter kommer fra beskatning. Inntektene i et særskilt inntektsfond er imidlertid begrenset til et bestemt formål, mens inntektene i et generelt fond ikke er det. For eksempel skal gassavgiftsinntekter brukes til veivedlikehold i et særskilt inntektsfond, men kan brukes til ethvert formål i et generelt fond.

Både generelle fonds- og særinntektsfondsutgifter skal godkjennes av lovgiver. Lovgiver kan imidlertid legge begrensninger på hvordan midlene i et særskilt inntektsfond kan disponeres. For eksempel kan lovgiver kreve at gassavgiftsinntekter i et særskilt inntektsfond kun kan brukes til veivedlikehold.

Hva er de 3 kategoriene av fond foreskrevet av GASB-standarder og hvilke fondstyper er inkludert i hver, hvilket regnskapsgrunnlag brukes av hver kategori?

De tre kategoriene av fond foreskrevet av GASB-standarder er statlige fond, proprietære fond og fidusiære fond. Offentlige midler brukes til å regnskapsføre primært skattestøttede aktiviteter og inkluderer det generelle fondet, spesielle inntektsfond, gjeldsbetjeningsfond og kapitalprosjektfond. Egne midler brukes til å redegjøre for aktiviteter som er selvbærende og inkluderer foretaksfond og interne tjenestefond. Forvaltningsfond brukes til å redegjøre for aktiviteter som er til fordel for andre organisasjoner eller enkeltpersoner og inkluderer pensjonsfond, investeringsfond og stiftelser med private formål.

Regnskapsgrunnlaget som brukes av hver kategori varierer. Offentlige fond bruker det modifiserte periodiseringsgrunnlaget for regnskap, som innregner inntekter når de er målbare og tilgjengelige, og utgifter når de påløper. Proprietære fond bruker periodiseringsgrunnlaget for regnskap, som innregner inntekter når de er opptjent og utgifter når de påløper. Forvaltningsfond bruker det fidusiære grunnlaget for regnskap, som anerkjenner alle ressurser som holdes i tillit for andre organisasjoner eller enkeltpersoner.

Hva er forskjellen mellom et statlig fond og et proprietært fond?

Et statlig fond er en type fond som brukes av regjeringen til å spore økonomien. Dette fondet brukes til å gjøre rede for penger som staten samler inn og bruker. Pengene i dette fondet brukes vanligvis til offentlige formål, som å bygge veier eller finansiere skoler.

Et proprietært fond er en type fond som brukes av myndighetene til å spore økonomien. Dette fondet brukes til å gjøre rede for penger som staten samler inn og bruker. Pengene i dette fondet brukes vanligvis til private formål, for eksempel finansiering av en privat virksomhet.

Hva er de to proprietære fondstypene?

De to proprietære fondstypene er foretaksfondet og internt tjenestefond.

Et foretaksfond er et fond som brukes til å finansiere driften av et selvgående foretak. Denne typen fond brukes vanligvis til å finansiere verktøy, som vann, kloakk og elektrisitet.

Et internt tjenestefond er et fond som brukes til å finansiere driften av en statlig virksomhet som yter tjenester til andre statlige enheter. Denne typen fond brukes vanligvis til å finansiere aktiviteter som lønns- og ytelsesadministrasjon, eller vedlikehold av flåten.

Hva er forskjellen mellom generelle og spesielle inntektsfond?

Det er to typer inntektsfond som staten bruker til å finansiere sin virksomhet: det generelle inntektsfondet og det spesielle inntektsfondet. Det generelle inntektsfondet er statens hoveddriftskonto, som alle skatteinntekter settes inn på. Særinntektsfondet er en egen konto som brukes til å finansiere bestemte programmer eller aktiviteter.

Hovedforskjellen mellom de to typene inntektsfond er at midlene i det alminnelige inntektsfondet kan brukes til ethvert formål, mens midlene i det særskilte inntektsfondet skal brukes til bestemte formål som er hjemlet i lov. For eksempel kan det generelle inntektsfondet brukes til å finansiere statens generelle driftsutgifter, som lønn og husleie, mens det spesielle inntektsfondet kan brukes til å finansiere spesifikke programmer, som for eksempel motorveibygging eller mathjelp.