Avskrivninger, avskrivninger og amortisering

DD&A

Hvilken type utgift er amortisering?

Amortisering refererer til prosessen med å allokere kostnaden for en immateriell eiendel over dens utnyttbare levetid. Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske eiendeler som gir økonomiske fordeler til en virksomhet, men som ikke har en fysisk form. Eksempler på immaterielle eiendeler inkluderer patenter, opphavsrettigheter og goodwill.

Amortiseringskostnaden resultatføres som en reduksjon i inntekten. Amortisering er en ikke-kontant utgift, noe som betyr at den ikke krever at en bedrift betaler ut kontanter for å bokføre utgiften.

Mengden av amortiseringskostnader som en virksomhet registrerer hver periode er basert på kostnaden for den immaterielle eiendelen og den estimerte levetiden til eiendelen. Utgiften regnskapsføres lineært, noe som betyr at det samme beløpet regnskapsføres hver periode.

virksomheter bruker amortisering for å kostnadsføre kostnaden for immaterielle eiendeler over den estimerte levetiden til eiendelen. Denne kostnaden resultatføres som en reduksjon i inntekten. Amortisering er en ikke-kontant utgift, som betyr at virksomheter ikke trenger å betale ut kontanter for å bokføre utgiften.

Hva er forskjellen mellom avskrivning og amortisering?

Avskrivning og amortisering er begge metoder for å allokere kostnaden for en materiell eller immateriell eiendel over dens utnyttbare levetid. Imidlertid er de to metodene forskjellige i hvordan de brukes og redegjøres for.

Avskrivninger benyttes for regnskapsføring av slitasje på et anleggsmiddel over tid. Dette er fordi anleggsmidler, som bygninger og maskiner, typisk har lang levetid og verdien avtar gradvis over tid. Avskrivningskostnaden resultatføres og reduserer eiendelens bokførte verdi i balansen.

Amortisering, derimot, brukes til å regnskapsføre kostnadene for immaterielle eiendeler, som patenter og opphavsrettigheter. Disse eiendelene har en begrenset levetid og verdien avtar over tid. Amortiseringskostnaden resultatføres også og reduserer eiendelens bokførte verdi i balansen.

Hva er avskrivninger og amortiseringer på resultatregnskapet?

Avskrivninger og amortisering er begge ikke-kontante utgifter som brukes til å allokere kostnaden for en langsiktig eiendel over dens levetid. Avskrivninger brukes for materielle eiendeler, som bygninger eller utstyr, mens amortisering brukes for immaterielle eiendeler, som patenter eller opphavsrett.

Både avskrivninger og amortiseringer kostnadsføres i resultatregnskapet. Utgiften brukes deretter til å redusere eiendelens bokførte verdi på balansen. For eksempel, hvis et selskap kjøper et utstyr for $1000 og forventer at det skal vare i fem år, vil selskapet avskrive eiendelen med $200 per år. Ved utløpet av de fem årene ville utstyret ha null bokført verdi.

Hovedforskjellen mellom avskrivning og amortisering er at avskrivning er en fysisk nedgang i eiendelens verdi, mens amortisering er en nedgang i eiendelens verdi på grunn av ukurans. Er avskrivninger og amortiseringer en driftskostnad? Ja, avskrivninger klassifiseres som driftskostnader. Dette er fordi disse utgiftene påløper som følge av normal drift av en virksomhet, og de anses ikke å være engangs- eller engangsutgifter.

Hva betyr amortisert?

Amortisering er en regnskapsteknikk som brukes til å allokere kostnaden for en materiell eiendel over dens utnyttbare levetid. Amortisering benyttes også for immaterielle eiendeler.

Ordet "amortisering" kommer fra det latinske ordet for "død", som er passende siden amortisering er en måte å sakte "drepe" kostnaden for en eiendel i balansen. Når en eiendel avskrives, fordeles kostprisen over dens utnyttbare levetid, og utgiften resultatføres som en kostnad i den perioden eiendelen brukes.

Amortisering ligner på avskrivninger, en annen regnskapsteknikk som brukes til å allokere kostnaden for en materiell eiendel over dens utnyttbare levetid. Den viktigste forskjellen mellom amortisering og avskrivning er at avskrivninger brukes til skatteformål, mens amortisering brukes til finansiell rapportering.