Avkastning på gjennomsnittlig egenkapital (ROAE)

Avkastning på gjennomsnittlig egenkapital (ROAE) er et finansielt forhold som måler lønnsomheten til et selskap i forhold til egenkapitalen til dets aksjonærer. Forholdet beregnes ved å dele selskapets nettoinntekt på gjennomsnittlig egenkapital.

ROAE er en god indikator på hvor godt et selskap bruker midlene som er investert av aksjonærene. En høy ROAE indikerer at selskapet genererer mye overskudd i forhold til mengden egenkapital som er investert. Dette betyr at selskapet gjør en god jobb med å bruke aksjonærmidler til å generere overskudd.

En lav ROAE indikerer at selskapet ikke gjør en god jobb med å bruke aksjonærmidler til å generere fortjeneste. Dette kan skyldes en rekke faktorer, for eksempel dårlig ledelse, høye overheadkostnader eller en svak forretningsmodell.

ROAE er bare ett av mange økonomiske nøkkeltall som kan brukes til å evaluere et selskap. Det er viktig å se på en rekke forholdstall for å få et fullstendig bilde av en bedrifts økonomiske helse.

Hva betyr Roaa?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da betydningen av Roaa kan variere avhengig av konteksten den brukes i. Noen mulige tolkninger inkluderer imidlertid:

- Avkastning på eiendeler: Et finansielt forholdstall som måler lønnsomheten til et selskap i forhold til dets totale eiendeler.

- Avkastningsgrad på eiendeler: En beregning som måler effektiviteten som et selskap er i stand til å generere fortjeneste fra sine eiendeler.

- Avkastning på gjennomsnittlige eiendeler: En variant av avkastningen på eiendeler-forholdet som tar hensyn til det gjennomsnittlige nivået på eiendeler i løpet av en periode, i stedet for sluttnivået på eiendeler.

Hvordan beregnes Roaa?

Det er noen forskjellige måter å beregne Roaa på, men den vanligste metoden er å dele selskapets nettoinntekt på gjennomsnittlig formue. Dette forholdet måler hvor lønnsomt et selskap er i forhold til størrelsen.

Roaa kan også beregnes ved å dele et selskaps nettoinntekt på dets totale eiendeler. Dette tiltaket er mer relevant for selskaper som har stor gjeld, da det utelukker forpliktelser fra beregningen.

En annen måte å beregne Roaa på er å dele et selskaps driftsinntekter på dets gjennomsnittlige eiendeler. Dette tiltaket er mer aktuelt for selskaper som har store ikke-driftsinntekter, for eksempel renteinntekter.

Det finnes noen få andre beregningsmetoder, men disse er de vanligste. Uansett hvilken metode som brukes, er Roaa en verdifull målestokk for å vurdere en bedrifts lønnsomhet.

Bør jeg bruke ROE eller ROA?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da både ROE (avkastning på egenkapital) og ROA (avkastning på eiendeler) kan være nyttige mål på et selskaps økonomiske resultater. Imidlertid anses ROE generelt for å være et mer informativt forhold, da det fokuserer på avkastningen generert av et selskaps egenkapital (dvs. dets aksjonærfond). ROA, derimot, ser på avkastningen generert av et selskaps eiendeler, uavhengig av hvordan disse eiendelene er finansiert.

Av denne grunn blir ROE ofte sett på som et bedre mål på et selskaps "sanne" lønnsomhet, ettersom det tar hensyn til både effektiviteten som eiendeler brukes med, og nivået på finansiell innflytelse.

Hvordan beregner du Roaa i Excel?

Det er noen forskjellige måter å beregne ROAA på i Excel, men den vanligste og enkleste metoden er å bruke følgende formel:

ROAA = Nettoinntekt / Gjennomsnittlig totale eiendeler

For å beregne ROAA ved hjelp av denne formelen må først beregne nettoinntekt, noe som kan gjøres ved å ta bedriftens totale inntekter og trekke fra dens totale utgifter. Når du har nettoinntekt, kan du deretter beregne gjennomsnittlig totalkapital ved å ta gjennomsnittet av bedriftens totale eiendeler ved begynnelsen og slutten av perioden du er interessert i (vanligvis et år).

Når du har nettoinntekt og gjennomsnittlig totalkapital, kan du ganske enkelt koble disse verdiene inn i ROAA-formelen for å beregne bedriftens ROAA.

Det er viktig å merke seg at ROAA er en relativ beregning, noe som betyr at den er mest nyttig når man sammenligner selskaper innenfor samme bransje. Dette er fordi ulike bransjer har ulike krav til eiendeler og fortjenestemarginer, så et selskap med høy ROAA i én bransje er kanskje ikke like imponerende som et selskap med lavere ROAA i en annen bransje.

Hva er forskjellen mellom ROA og ROE?

Det er en rekke viktige forskjeller mellom ROA (return on assets) og ROE (return on equity).

En sentral forskjell er at ROA er et mål på lønnsomhet, mens ROE er et mål på avkastning. ROA måler hvor mye profitt et selskap genererer per dollar av eiendeler, mens ROE måler hvor mye profitt et selskap genererer per dollar med egenkapital.

En annen sentral forskjell er at ROA er et mål på lønnsomhet før skatt, mens ROE er et mål på lønnsomhet etter skatt.Dette betyr at ROE er et mer nøyaktig mål på en bedrifts sanne lønnsomhet.

Til slutt er ROE et mer omfattende mål på en bedrifts ytelse enn ROA. Dette er fordi ROE ikke bare tar hensyn til et selskaps lønnsomhet, men også dets økonomiske innflytelse.