Hvordan forsikringsselskaper bruker Free Asset Ratio (FAR)

Free asset ratio (FAR) er et mål på et forsikringsselskaps finansielle styrke. Den beregnes ved å dele selskapets totale eiendeler med forsikringstakernes overskudd.

Jo høyere forholdstall, jo mer økonomisk pute har selskapet for å absorbere tap. For eksempel har et selskap med FAR på 2,0 dobbelt så mye i eiendeler som det har i forsikringstakernes overskudd.

Forsikringsselskaper bruker FAR for å hjelpe dem med å sette premier og bestemme hvor mye dekning de skal gi. De bruker den også til å vurdere andre forsikringsselskapers finansielle styrke.

Hvordan vil du vurdere avkastningen av finansielle eiendeler forklare med illustrasjoner?

Ved vurdering av avkastning på finansielle eiendeler er det flere nøkkeltall som kan brukes for å få et klart bilde av den samlede ytelsen.

Det første forholdet å vurdere er avkastningen på aktiva (ROA). Dette forholdstallet måler lønnsomheten til selskapet i forhold til dets totale eiendeler. En høyere ROA indikerer et mer lønnsomt selskap.

Deretter kan avkastningen på egenkapitalen (ROE) brukes til å vurdere avkastningen til finansielle eiendeler. Dette forholdstallet måler selskapets lønnsomhet i forhold til egenkapitalen. En høyere ROE indikerer et mer lønnsomt selskap.

Til slutt kan avkastningen på investeringen (ROI) brukes til å vurdere avkastningen til finansielle eiendeler. Dette forholdet måler lønnsomheten til selskapet i forhold til dets totale investeringer. En høyere ROI indikerer et mer lønnsomt selskap.

Hvilket forhold informerer deg om i hvilken grad du bruker lånte midler til å finansiere forretningsressurser?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, ettersom forskjellige virksomheter vil bruke forskjellige økonomiske forhold for å vurdere låneopptaket. Noen vanlige forholdstall som kan brukes for å vurdere omfanget av låneopptak inkluderer imidlertid gjeld-til-aktiva-forholdet og gjeld-til-egenkapital-forholdet. Disse forholdstallene viser prosentandelen av et selskaps eiendeler eller egenkapital som er finansiert gjennom låneopptak, og kan gi innsikt i hvor avhengig et selskap er av gjeldsfinansiering.

Hvordan analyserer du avkastningen på eiendeler?

Avkastningsgrad (ROA) er et finansielt forhold som måler lønnsomheten til et selskap i forhold til dets totale eiendeler. ROA-forholdet beregnes ved å dele et selskaps nettoinntekt med dets totale eiendeler.

Et høyt ROA-forhold indikerer at et selskap er lønnsomt og effektivt i bruken av eiendeler. Et lavt ROA-forhold indikerer at et selskap ikke er like lønnsomt eller effektivt i bruken av eiendeler.

ROA-forholdet kan brukes til å sammenligne lønnsomheten til ulike selskaper. Det kan også brukes til å sammenligne lønnsomheten til et selskap over tid.

Når du analyserer ROA-forholdet, er det viktig å vurdere bransjegjennomsnittet. Noen bransjer har høyere ROA-forhold enn andre. For eksempel er gjennomsnittlig ROA-ratio for banknæringen 1,0 %. Dette betyr at for hver $1,00 av eiendeler, tjener gjennomsnittsbanken $0,01 i nettoinntekt.

Når man analyserer ROA-forholdet, er det også viktig å vurdere selskapets gjeld-til-egenkapital-forhold. En høy gjeld i forhold til egenkapital indikerer at et selskap er mer belånt og har høyere risiko for mislighold. En lavere gjeld i forhold til egenkapital indikerer at et selskap er mindre belånt og har lavere risiko for mislighold.

ROA-forholdet er et godt mål på en bedrifts lønnsomhet. Det er imidlertid viktig å vurdere andre faktorer når man analyserer et selskaps økonomiske resultater.