Lær om DuPont-identiteten

DuPont Identity er et økonomisk forholdstall som brukes til å måle et selskaps lønnsomhet og er også kjent som "DuPont Analysis". Dette forholdet beregnes ved å dele et selskaps nettoinntekt med egenkapitalen. DuPont Identity er et nyttig verktøy for investorer å bruke når de analyserer et selskaps regnskap.

Hva er DuPonts rammeverk for ytelsesstyring, forklar med et eksempel?

DuPont-rammeverket for ytelsesstyring er et strategisk verktøy som brukes av virksomheter for å evaluere og forbedre deres generelle økonomiske resultater. Rammeverket er basert på DuPont-identiteten, som sier at et selskaps egenkapitalavkastning (ROE) er lik fortjenestemarginen multiplisert med omsetningsforholdet.

DuPont-rammeverket kan brukes til å dekomponere et selskaps ROE i tre komponenter:

1. Fortjenestemargin: Dette måler hvor mye av hver dollar av salg et selskap genererer i overskudd. En høyere fortjenestemargin indikerer et mer effektivt selskap.

2. Asset turnover ratio: Dette måler hvor effektivt et selskap bruker sine eiendeler til å generere salg. En høyere omsetningsgrad indikerer et mer effektivt selskap.

3. Finansiell leverage ratio: Dette måler hvor mye gjeld et selskap har i forhold til egenkapitalen. En høyere finansiell gearingsgrad indikerer et selskap med høyere risiko.

DuPont-rammeverket kan brukes til å evaluere et selskaps samlede økonomiske ytelse og identifisere potensielle forbedringsområder. For eksempel, hvis et selskap har en lav ROE, kan DuPont-rammeverket brukes til å avgjøre om dette skyldes lav fortjenestemargin, dårlig omsetning av eiendeler eller høy finansiell innflytelse.

Hvorfor kalles det DuPont-analyse?

DuPont Identity er en formel som brukes til å dekomponere avkastningen på egenkapitalen (ROE) i tre separate forhold: nettomargin, eiendelomsetning og egenkapitalmultiplikator. Formelen er:

ROE = (nettomargin) * (aktivomsetning) * (egenkapitalmultiplikator)

Navnet "DuPont Identity" kommer fra DuPont Company, som var det første som brukte denne formelen for å analysere sin egen avkastning.

Hvordan analyserer du lønnsomhetsforhold?

Lønnsomhetsforhold er økonomiske nøkkeltall som viser hvor godt et selskap presterer med tanke på fortjeneste. Det er mange forskjellige lønnsomhetsforhold, men noen av de vanligste inkluderer brutto fortjenestemargin, netto fortjenestemargin og avkastning på aktiva (ROA).

For å beregne et lønnsomhetsforhold må du vite to ting: 1) selskapets totale inntekter, og 2) selskapets totale utgifter. Når du har denne informasjonen, kan du ganske enkelt dele selskapets totale fortjeneste med dens totale inntekt for å få forholdet.

Brutto fortjenestemargin er en god indikator på en bedrifts samlede lønnsomhet. For å beregne brutto fortjenestemargin deler du ganske enkelt selskapets bruttofortjeneste med dens totale inntekter. Bruttofortjenesten er den totale inntekten minus varekostnaden.

Netto fortjenestemargin er en god indikator på en bedrifts lønnsomhet etter at alle utgifter er trukket fra. For å beregne netto fortjenestemargin, del ganske enkelt selskapets nettoresultat med dens totale inntekter. Nettoresultatet er den totale inntekten minus alle utgifter, inkludert skatter.

Avkastningen på aktiva (ROA) er en god indikator på hvor effektivt et selskap bruker sine eiendeler for å generere fortjeneste. For å beregne ROA deler du ganske enkelt selskapets nettoresultat med dets totale eiendeler.

Hvilken av følgende er den riktige metoden for å beregne DuPont-identiteten?

DuPont-identiteten er en formel som brukes til å dekomponere et selskaps avkastning på egenkapital (ROE) i tre komponentforhold. De tre forholdstallene er fortjenestemargin, eiendelomsetning og egenkapitalmultiplikator.

DuPont-identiteten er:

ROE = Fortjenestemargin * Eiendelsomsetning * Egenkapitalmultiplikator

Fortjenestemarginen er nettoinntekt delt på salg.

Eiendelenes omsetning er salg dividert på forvaltningskapitalen.

Egenkapitalmultiplikatoren er totale eiendeler delt på egenkapital.

Derfor, for å beregne DuPont-identiteten, vil du først beregne fortjenestemarginen, eiendelsomsetningen og egenkapitalmultiplikatoren. Deretter vil du multiplisere disse tre forholdstallene sammen for å få ROE.

Hvordan leser du DuPont-modellen?

DuPont-modellen er en finansiell analyseteknikk som brukes til å dekomponere et selskaps egenkapitalavkastning (ROE) i tre komponenter: nettomargin, eiendelomsetning og finansiell innflytelse.

Modellen er oppkalt etter DuPont Corporation, som populariserte teknikken på 1920-tallet.

DuPont-modellen kan uttrykkes som følger:

ROE = (Nettomargin) * (Eiendomsomsetning) * (Finansiell Leverage)

hvor:

Netto Margin = Nettoinntekt / Salg

Asset Turnover = Salg / Total Assets

Financial Leverage = Total Assets / Total Equity

Dermed dekomponerer DuPont-modellen ROE i tre separate forhold som måler et selskaps lønnsomhet (nettomargin), eiendelsutnyttelse (aktivomsetning), og finansiell giring (leverage).

DuPont-modellen er et nyttig verktøy for finansiell analyse fordi den lar analytikere identifisere hvilken av de tre komponentene som driver et selskaps ROE.

For eksempel, hvis et selskap har en høy ROE, men en lav nettomargin, er det sannsynlig at selskapet bruker mye innflytelse.

Omvendt, hvis et selskap har en høy ROE, men en lav eiendelomsetning, er det sannsynlig at selskapet er svært lønnsomt.

DuPont-modellen kan også brukes til å sammenligne selskaper innenfor samme bransje.

For eksempel, hvis to selskaper har samme ROE men ulike nettomarginer, er det sannsynlig at selskapet med høyere nettomargin er mer lønnsomt.

DuPont-modellen er imidlertid ikke uten kritikk.

Noen analytikere hevder at modellen er for forenklet og tar ikke hensyn til alle faktorene som påvirker ROE.

Andre hevder at modellen ikke alltid reflekterer et selskaps sanne lønnsomhet nøyaktig.

Til tross for sin kritikk, er DuPont-modellen fortsatt et populært verktøy for finansiell analyse.