Avkastning på inntekt definert

Avkastning på inntekt (ROR) er et selskaps totale inntjening delt på inntektene. Det er et mål på hvor effektivt en bedrift genererer profitt fra salget. En høyere ROR indikerer et mer lønnsomt selskap.

For å beregne ROR, divider et selskaps nettoinntekt med inntekten.

nettoinntekt / inntekt = ROR

For eksempel, hvis et selskap har en nettoinntekt på $5 millioner og en inntekt på $20 millioner, vil ROR være 25 %.

avkastning på inntekt = 25 %

Hva er inntekt og dens typer?

Inntekt er den totale mengden penger som et selskap får inn gjennom sitt salg av varer eller tjenester. Det er to typer inntekter: bruttoinntekter og nettoinntekter.

Bruttoinntekt er det totale beløpet som et selskap får inn gjennom salg av varer eller tjenester før eventuelle utgifter er trukket fra. Nettoinntekt er det totale beløpet som et selskap får inn gjennom sitt salg av varer eller tjenester etter at alle utgifter er trukket fra.

Hva er de 5 lønnsomhetsforholdene?

Lønnsomhetsforhold er finansielle nøkkeltall som måler en bedrifts evne til å generere overskudd. Det er mange forskjellige lønnsomhetsforhold, men de fem viktigste er bruttomargin, driftsmargin, nettomargin, avkastning på aktiva (ROA) og egenkapitalavkastning (ROE).

1. Bruttomargin: Bruttomargin måler prosentandelen av inntekten som et selskap beholder etter å ha regnskapsført kostnadene for solgte varer. Et selskap med høyere bruttomargin er mer lønnsomt fordi det er i stand til å generere mer inntekter fra hvert salg.

2. Driftsmargin: Driftsmargin måler prosentandelen av inntektene som et selskap beholder etter å ha regnskapsført alle driftsutgiftene. Et selskap med høyere driftsmargin er mer lønnsomt fordi det har lavere driftskostnader.

3. Nettomargin: Nettomargin måler prosentandelen av inntekten som et selskap beholder etter å ha regnskapsført alle sine utgifter, inkludert skatter. Et selskap med høyere nettomargin er mer lønnsomt fordi det har lavere utgifter og betaler mindre i skatt.

4. Avkastning på eiendeler (ROA): ROA måler prosentandelen av et selskaps fortjeneste som genereres fra eiendelene. Et selskap med høyere ROA er mer lønnsomt fordi det er i stand til å generere mer fortjeneste fra sine eiendeler.

5. Avkastning på egenkapital (ROE): ROE måler prosentandelen av et selskaps overskudd som genereres fra dets egenkapital. Et selskap med høyere ROE er mer lønnsomt fordi det er i stand til å generere mer fortjeneste fra sin egenkapital. Hva er det andre begrepet som brukes for en resultatregnskap? Det andre begrepet som brukes for en resultatregnskap er en "resultatregnskap."

Hva er 4 typer inntekter?

Inntekter kan klassifiseres i fire forskjellige typer:

1. Driftsinntekter: Driftsinntekter genereres fra kjernevirksomheten til en virksomhet. Dette er inntektene som er direkte knyttet til produksjon og salg av et selskaps produkter eller tjenester.

2. Ikke-driftsinntekter: Ikke-driftsinntekter genereres fra kilder som ikke er direkte relatert til kjernevirksomheten til en virksomhet. Dette kan inkludere ting som renteinntekter, utbytte og gevinster fra salg av eiendeler.

3. Avviklet virksomhet: Ikke videreført virksomhet er virksomhet som er lagt ned eller solgt av et selskap. Inntektene som genereres fra disse operasjonene er ikke lenger en del av selskapets løpende virksomhet.

4. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster er de som ikke anses å være en del av normal forretningsdrift. Dette kan inkludere ting som naturkatastrofer, engangsgevinster eller tap og andre eksepsjonelle gjenstander. Hvordan beregnes avkastningsgraden? Avkastningsgraden beregnes ved å dele nettoinntekten på forvaltningskapitalen.