Dupont-formelen: Hvordan beregne og bruke den

Hvordan bruke Dupont-analyseformelen

Hva forteller DuPont-identiteten deg?

DuPont-identiteten er en formel som brukes til å dekomponere et selskaps egenkapitalavkastning (ROE) i tre forskjellige forhold:

ROE = Netto fortjenestemargin * Asset Omsetning * Egenkapitalmultiplikator

Netto fortjenestemargin

Netto fortjenestemargin er et mål på lønnsomhet. Den forteller deg hvor mye fortjeneste et selskap tjener for hver dollar i salg. En høyere netto fortjenestemargin betyr at en bedrift er mer lønnsom.

Asset Turnover

Eiendelsomsetningsforholdet måler hvor effektivt et selskap bruker sine eiendeler til å generere salg. En høyere omsetningsgrad betyr at et selskap bruker sine eiendeler mer effektivt.

Egenkapitalmultiplikator

Egenkapitalmultiplikatoren er et mål på finansiell innflytelse. Den forteller deg hvor mye gjeld et selskap har i forhold til egenkapitalen. En høyere egenkapitalmultiplikator betyr at et selskap er mer belånt.

Hvordan skriver du en DuPont-analyse?

DuPont-analyse er et verktøy som brukes til å analysere et selskaps regnskap. Analysen er oppkalt etter DuPont Corporation, som populariserte teknikken.

DuPont-ligningen er:

ROE = (Profit margin) * (Asset turnover) * (Equity multiplikator)

Hvor:

ROE = avkastning på egenkapitalen

Profittmargin = nettoinntekt / salg

Eiendelsomsetning = salg / eiendeler

Egenkapitalmultiplikator = eiendeler / egenkapital

DuPont-ligningen dekomponerer ROE i tre distinkte forhold: fortjenestemargin, eiendelomsetning og egenkapitalmultiplikator. Hvert forhold måler et annet aspekt av et selskaps ytelse.

Fortjenestemargin måler hvor mye av hver salgsdollar et selskap har i inntjening. Eiendelomsetning måler hvor effektivt et selskap bruker sine eiendeler til å generere salg. Egenkapitalmultiplikator måler hvor mye gjeld et selskap bruker for å finansiere sine eiendeler.

DuPont-analyse kan brukes til å identifisere et selskaps styrker og svakheter, og for å sammenligne dets økonomiske resultater med andre selskaper i bransjen.

Hvordan beregner du fortjenestemarginforholdet innenfor DuPont-rammeverket?

DuPont-rammeverket er et populært verktøy som brukes av finansanalytikere til å dekomponere et selskaps egenkapitalavkastning (ROE) i tre nøkkeltall:

1. Fortjenestemarginforholdet
2. Omsetningsforholdet
3. Egenkapitalen multiplikator

For å beregne fortjenestemarginforholdet må du først beregne selskapets nettoinntekt. Dette kan gjøres ved å ta selskapets totale inntekter og trekke fra kostnadene for solgte varer (COGS), driftskostnader og skatter.

Når du har selskapets nettoinntekt, kan du dele den på selskapets totale inntekt for å få resultatmarginforholdet.

La oss for eksempel si at et selskap har en total inntekt på $100 000 og COGS, driftskostnader og skatter utgjør $40 000. Dette vil gi selskapet en nettoinntekt på $60.000. Å dele nettoinntekten på den totale inntekten gir oss en fortjenestemargingrad på 0,60.

Hva er DuPont analyse PDF?

DuPont-analyse er et verktøy som kan brukes til å dekomponere et selskaps egenkapitalavkastning (ROE) i tre forskjellige forhold:

1. Avkastningsgraden (ROA)
2. Den finansielle gearingsgraden
3. Aksjemultiplikatorforholdet

Ved å dekomponere ROE på denne måten kan analytikere få en bedre forståelse av driverne for et selskaps lønnsomhet og ytelse.

ROE = ROA x Financial Leverage x Equity Multiplikator

hvor:

ROA = avkastning på eiendeler

Finansiell Leverage = forholdet mellom et selskaps gjeld og egenkapital

Equity Multiplikator = forholdet mellom et selskaps eiendeler og dets egenkapital

Dermed kan DuPont-analyse brukes til å vise hvordan et selskaps ROE påvirkes av ROA, finansiell innflytelse og egenkapitalmultiplikator.

Den største fordelen med DuPont-analyse er at den kan brukes til å identifisere hvilke av disse tre forholdstallene som er mest ansvarlig for et selskaps ROE. Dette kan være nyttig for å ta investeringsbeslutninger, samt for å vurdere en bedrifts økonomiske helse.

Den største ulempen med DuPont-analyse er at den kan være vanskelig å beregne, og resultatene kan være sensitive for de forutsetningene som er gjort.

Avslutningsvis er DuPont-analyse et nyttig verktøy for å analysere et selskaps ROE, men det har sine begrensninger.

Hvordan analyserer du lønnsomhetsforhold?

Det er noen forskjellige måter å analysere lønnsomhetsforhold på, men en vanlig metode er å sammenligne forholdet med bransjenormer. Dette kan gi deg en god idé om hvordan bedriften din presterer i forhold til andre i din bransje. En annen måte å analysere lønnsomhetsforhold på er å sammenligne dem med bedriftens egen historiske ytelse. Dette kan hjelpe deg med å se trender i bedriftens lønnsomhet og kan hjelpe deg med å gi spådommer om fremtidig lønnsomhet.