Avkastning på gjennomsnittlig aktiva (ROAA) Definisjon

ROAA er et lønnsomhetsforhold som måler nettoinntekten produsert av et selskap som en prosentandel av dets gjennomsnittlige totale eiendeler. ROAA blir også noen ganger referert til som "avkastning på sysselsatte eiendeler" eller "avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital".

Formelen for ROAA er:

ROAA = Nettoinntekt / Gjennomsnittlig totalkapital

hvor:

Nettoinntekt = selskapets nettoinntekt for perioden som måles

Gjennomsnittlig total Eiendeler = selskapets gjennomsnittlige totale eiendeler for perioden som måles (vanligvis beregnet ved å bruke start- og sluttbalansen av totale eiendeler)

ROAA er nyttig for å sammenligne lønnsomheten til forskjellige selskaper, samt for å sammenligne lønnsomheten til et selskap over tid. En høyere ROAA indikerer et mer lønnsomt selskap.

Det er et par ting å huske på når du bruker ROAA:

1. ROAA måler kun lønnsomhet og tar ikke hensyn til andre viktige faktorer som risiko.

2. ROAA kan blåses opp kunstig ved at et selskap bruker gearing (låner penger for å finansiere sine eiendeler).

3. ROAA kan påvirkes av regnskapsvalg, som for eksempel beslutningen om å avskrive eiendeler over lengre tid.

Hvilken er viktigst ROA eller ROE?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da det avhenger av de spesifikke omstendighetene til det aktuelle selskapet. Imidlertid anses ROA (avkastning på eiendeler) å være en viktigere beregning enn ROE (avkastning på egenkapital).

Dette er fordi ROA er et mål på hvor effektivt et selskap bruker sine eiendeler for å generere fortjeneste, mens ROE er et mål på hvor effektivt selskapet bruker egenkapitalen til å generere overskudd.

I de fleste tilfeller vil et selskap med høyere ROA også ha en høyere ROE. Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen. For eksempel kan et selskap med mye gjeld ha en høy ROE, men en lav ROA, siden en stor del av overskuddet brukes til å betjene gjelden.

Generelt er ROA en mer nyttig beregning for å sammenligne selskaper innenfor samme bransje, siden den ikke påvirkes av faktorer som selskapets gjeldsnivå. ROE kan være nyttig for å sammenligne selskaper på tvers av ulike bransjer, siden den ikke påvirkes av selskapets aktivanivå.

Hvordan beregner du ROA og ROE? Det er noen få trinn involvert i å beregne ROA og ROE. Først må du beregne nettoinntekt. For å gjøre dette, må du ta totale inntekter og trekke fra totale utgifter. Når du har nettoinntekt, må du ta det tallet og dele det på totale eiendeler. Dette vil gi deg ROA. For å beregne ROE, må du ta nettoinntekt og dele den på total egenkapital.

Hva betyr en økning i avkastningen på eiendeler?

En økning i avkastningen på eiendeler (ROA)-forhold indikerer at et selskap genererer mer fortjeneste fra sine eiendeler. Dette betyr at selskapet enten bruker sine eiendeler mer effektivt eller tjener høyere fortjeneste på salget.

Det er noen forskjellige måter å beregne ROA på, men den vanligste formelen er:

ROA = Nettoinntekt / Gjennomsnittlig totale eiendeler

Så hvis et selskaps nettoinntekt øker, eller dens gjennomsnittlige total eiendeler reduseres, vil selskapets ROA øke.

Det er viktig å merke seg at ROA bare er ett finansielt forholdstall, og det bør vurderes sammen med andre forhold (som avkastning på egenkapital) for å få et fullstendig bilde av et selskaps økonomiske helse.

Hvordan øker du ROA-forholdet?

Det finnes en rekke måter å øke ROA-forholdet på:

1. Øke salget: En av de mest direkte måtene å øke ROA på er å øke salget. Dette kan gjøres på en rekke måter som å utvide kundebasen, introdusere nye produkter eller øke prisen på eksisterende produkter.

2. Reduser kostnader: En annen måte å øke ROA på er å redusere kostnadene. Dette kan gjøres på en rekke måter som å redusere utgifter, forhandle bedre vilkår med leverandører eller forbedre prosesseffektiviteten.

3. Øk eiendeler: En tredje måte å øke ROA på er å øke eiendeler. Dette kan gjøres på en rekke måter som å investere i nytt utstyr, utvide selskapets eiendom eller anskaffe nye virksomheter.

4. Redusere gjeld: En fjerde måte å øke ROA på er å redusere gjeld. Dette kan gjøres på en rekke måter som å betale ned gjeld, redusere utgifter eller forbedre prosesseffektiviteten.

Hvordan beregnes ROA?

Avkastningsforholdet (ROA) måler prosentandelen av overskuddet som et selskap genererer fra sine totale eiendeler.

For å beregne ROA, del et selskaps årlige inntjening med dets totale eiendeler.

For eksempel, hvis et selskap har en årlig inntjening på $1 million og totale eiendeler på $10 millioner, vil ROA være 10 %.

ROA er en god måte å måle hvor effektivt et selskap bruker sine eiendeler for å generere profitt.

En høy ROA indikerer at et selskap genererer mye overskudd fra sine eiendeler, mens en lav ROA indikerer at selskapet kan bruke sine eiendeler mer effektivt.