Stokastisk volatilitet (SV) Definisjon

Stokastisk volatilitet (SV) er et mål på variasjonen til en eiendelspris. Det brukes ofte til å kvantifisere risikoen ved investeringer, for eksempel aksjer, obligasjoner og opsjoner.

Begrepet "stokastisk" refererer til det faktum at eiendelens pris ikke er kjent med sikkerhet. Eiendelens pris kan betraktes som en tilfeldig variabel som er styrt av en sannsynlighetsfordeling. Volatiliteten til en eiendel er et mål på hvor mye eiendelens pris endres over tid.

Det finnes en rekke forskjellige måter å måle en eiendels volatilitet på. Det vanligste er standardavviket, som måler spredningen av eiendelens pris rundt gjennomsnittet.

Standardavviket er et godt mål på volatilitet når eiendelens pris er normalfordelt. Men når eiendelens pris ikke er normalfordelt, er ikke standardavviket et godt mål på volatilitet. I slike tilfeller kan eiendelens pris beskrives mer nøyaktig av en annen sannsynlighetsfordeling, for eksempel studentens t-fordeling.

Volatiliteten til en eiendel kan også måles ved beta. Beta er et mål på volatiliteten til en eiendel i forhold til volatiliteten til det totale markedet.

En eiendel med en beta på 1,0 er like volatil som markedet. En eiendel med en beta på 2,0 er dobbelt så volatil som markedet. Og en eiendel med en beta på 0,5 er halvparten så volatil som markedet.

Den vanligste måten å måle en eiendels volatilitet på er standardavviket. I noen tilfeller kan imidlertid eiendelens pris beskrives mer nøyaktig av en annen sannsynlighetsfordeling, for eksempel studentens t-fordeling.

Hva står SV for?

Det er noen forskjellige tolkninger av hva SV kan mene når det refereres til opsjonshandel, men den vanligste er "utløsningspris pluss betalt premie". I dette tilfellet vil SV representere den totale kostnaden ved å kjøpe en opsjon.

En annen potensiell tolkning er "spredningsverdi". I dette tilfellet vil SV representere differansen mellom kjøps- og salgskursen for en opsjon.

Endelig kunne SV også stå for «short interest». I dette tilfellet vil SV representere antall aksjer som er solgt short, men ennå ikke dekket.

Hva er det beste målet på volatilitet?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, siden det finnes en rekke forskjellige volatilitetsmål som kan brukes, hver med sine fordeler og ulemper. Noen av de mer populære målene for volatilitet inkluderer standardavviket for avkastning, volatiliteten til implisitt volatilitet og CBOE Volatility Index (VIX).

Hva er typer alternativer?

Opsjonstyper kan klassifiseres på en rekke måter. Den vanligste klassifiseringen er etter alternativets utløpsdato, som kan være enten europeisk eller amerikansk. Europeiske opsjoner kan kun utøves på utløpsdatoen, mens amerikanske opsjoner kan utøves når som helst frem til og med utløpsdatoen.

En annen vanlig klassifisering er etter opsjonens underliggende eiendel, som kan være enten en aksje, en råvare, en valuta eller en kurv av eiendeler. Hver type alternativ har sine egne unike egenskaper og risikoer.

Aksjeopsjoner er den vanligste typen opsjoner, og de gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge den underliggende aksjen til en bestemt pris på eller før utløpsdatoen.

Råvareopsjoner ligner på aksjeopsjoner, men de er basert på råvarer som olje, gull eller sølv.

Valutaopsjoner er opsjoner på utenlandsk valuta, og de gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge den underliggende valutaen til en bestemt pris på eller før utløpsdatoen.

Kurvopsjoner er opsjoner på en kurv av eiendeler, og de gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge de underliggende eiendelene til en bestemt pris på eller før utløpsdatoen.

Hva betyr SV å selge?

Det er noen forskjellige måter å tenke på hva "SV" kan bety når du handler med opsjoner, men den vanligste tolkningen er "strukturell verdi." Strukturell verdi er den delen av en opsjons pris som kan tilskrives det underliggende verdipapirets prisvolatilitet. Det er med andre ord mengden av en opsjons pris som skyldes at det underliggende verdipapirets pris forventes å bevege seg opp og ned over tid.

En måte å tenke på er å forestille seg to forskjellige alternativer med samme innløsningspris og utløpsdato. En av disse opsjonene er på en aksje med svært lav volatilitet, mens den andre er på en aksje med svært høy volatilitet. Alt annet likt vil opsjonen på aksjen med høy volatilitet være dyrere enn opsjonen på aksjen med lav volatilitet. Forskjellen i pris mellom disse to alternativene er den strukturelle verdien.

En annen måte å tenke på er i forhold til alternativets "egenverdi" og "tidsverdi." Den indre verdien er mengden av opsjonens kurs som skyldes at det underliggende verdipapirets kurs er over eller under opsjonens innløsningskurs. Tidsverdien er beløpet av opsjonens pris som skyldes at opsjonen har tid igjen frem til utløp.

Tidsverdien til en opsjon synker når utløpet nærmer seg, mens den indre verdien forblir den samme. Den strukturelle verdien er den delen av opsjonens pris som skyldes tidsverdien.

Noen opsjoner handelsmenn bruker begrepet "SV" for å referere til tidsverdien av en opsjon, mens andre bruker den for å referere til den strukturelle verdien. Generelt er imidlertid den vanligste tolkningen "strukturell verdi."

Hva er opsjonsprisingsmodeller • Opsjonsprisingsmodeller er matematiske modeller som brukes til å bestemme den teoretiske verdien av en opsjonskontrakt Den mest populære opsjonsprisingsmodellen er Black-Scholes-modellen, som først ble publisert i 1973.

Andre populære opsjonsprisingsmodeller inkluderer den B innenial modell og Trigeorgis-modellen. Disse modellene er mindre komplekse enn Black-Scholes-modellen og brukes ofte til å verdsette alternativer med uvanlige eller komplekse funksjoner.