Slik bruker du det variable kostnadsforholdet

Variabel kostnadsgrad er et finansielt forhold som måler andelen av et selskaps variable kostnader til dets totale kostnader. Variable kostnader er de kostnadene som varierer med produksjonsnivået, for eksempel råvarer og arbeidskraft. Det variable kostnadsforholdet brukes til å vurdere en bedrifts kostnadsstruktur og for å hjelpe til med å ta beslutninger om prising og produksjon.

For å beregne det variable kostnadsforholdet, del et selskaps totale variable kostnader med dets totale kostnader.

Det variable kostnadsforholdet er et nyttig verktøy for ledelsen fordi det kan bidra til å identifisere områder hvor kostnadene er høye og må reduseres. Det kan også bidra til å ta beslutninger om prissetting og produksjon. Hvis det variable kostnadsforholdet er høyt, kan det være lurt å øke prisene eller redusere produksjonen. Hvis det variable kostnadsforholdet er lavt, kan det være mulig å redusere prisene eller øke produksjonen.

Det variable kostnadsforholdet kan også brukes til å sammenligne selskaper innenfor samme bransje. Selskaper med høyere variabel kostnadsandel kan være mer effektive enn de med lavere variabel kostnadsandel.

Det variable kostnadsforholdet er bare ett av mange økonomiske nøkkeltall som kan brukes til å vurdere en bedrifts økonomiske tilstand. Andre inkluderer bruttomargin, driftsmargin og nettomargin.

Hva er de tre regnskapsforholdene?

De 3 regnskapsforholdene er gjeldende forhold, hurtigforhold og gjeld-til-egenkapitalforhold.

Nåværende forholdstall er et mål på et selskaps evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser med sine omløpsmidler. Quick ratio er et mål på et selskaps evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser med sine raske eiendeler, som er omløpsmidlene minus beholdningen. Gjeld-til-egenkapital-forholdet er et mål på et selskaps finansielle innflytelse.

Hvordan påvirker variable kostnader en bedrift?

Variable kostnader er de kostnadene som varierer med produksjonsvolumet, for eksempel kostnadene for råvarer og arbeidskraft. Når produksjonsvolumet øker, øker også variable kostnader. Dette har en direkte innvirkning på en virksomhets økonomiske nøkkeltall, spesielt bruttomarginforholdet og driftsmarginforholdet.

Bruttomarginforholdet beregnes ved å dele bruttomargin på omsetning. Dette forholdet måler hvor godt et selskap er i stand til å dekke sine variable kostnader med inntekter og er en god indikator på lønnsomhet. En høyere bruttomarginandel indikerer at en bedrift er mer lønnsom og har større rom for å dekke faste kostnader.

Driftsmarginforholdet beregnes ved å dele driftsmargin på inntekt. Dette forholdet måler hvor godt et selskap er i stand til å dekke sine variable og faste kostnader med inntekter og er en god indikator på lønnsomhet. Et høyere driftsmarginforhold indikerer at en bedrift er mer lønnsom og har større rom for å dekke andre utgifter.

Hva er forholdet mellom fast og variabel kostnad?

Forholdet mellom faste og variable kostnader er et finansielt forhold som sammenligner et selskaps totale faste kostnader med dets totale variable kostnader. Dette forholdet gir innsikt i hvordan en bedrifts kostnader er strukturert, og hvordan endringer i variable kostnader kan påvirke lønnsomheten. Et høyere forhold mellom fast og variabel kostnad indikerer at en større prosentandel av kostnadene er faste, og et lavere forhold indikerer at en større prosentandel av kostnadene er variable.

Hva er eksempler på variable kostnader? Variable kostnader er de kostnadene som varierer med produksjonsvolum, for eksempel råvarer og arbeidskraft. For eksempel, hvis et selskap produserer 100 widgets, vil det kreve 10 pund med råvarer til en pris av $1 per pund, og 20 timers arbeid til en pris av $10 per time. Den totale variable kostnaden for å produsere de 100 widgetene vil være $210 (10 pund x $1 per pund + 20 timer x $10 per time). Hvis selskapet produserte 200 widgets, ville det kreve 20 pund med råvarer til en pris av $1 per pund, og 40 timers arbeidskraft til en pris av $10 per time. Den totale variable kostnaden ved å produsere 200 widgets vil være $420 (20 pund x $1 per pund + 40 timer x $10 per time). Dermed vil den variable kostnaden per widget være $2,10 (210 widgets / 100 widgets) for den første batchen med 100 widgets, og $2,10 (420 widgets / 200 widgets) for den andre batchen med 200 widgets. Er lønn en variabel kostnad? Nei, lønn er ikke en variabel kostnad. Lønn er en fast kostnad.