Full kostnadsdefinisjon

Full costing, også kjent som absorpsjonskostnad, er en metode for produktkostnad som inkluderer alle produksjonskostnader, både variable og faste, i kostnadene for et produkt. Denne metoden brukes i regnskap og finansiell rapportering.

I full kostnad blir alle produksjonskostnader som påløper ved å lage et produkt tilordnet det produktet. Dette inkluderer både variable kostnader, som direkte materialer og direkte arbeidskraft, og faste kostnader, som fabrikkoverhead. Disse kostnadene brukes deretter til å bestemme kostnaden for solgte varer (COGS) og bruttofortjenesten for en periode.

Full kostnadsberegning kreves for finansiell rapportering under allment aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP). Imidlertid kan bedrifter bruke en annen kostnadsmetode, for eksempel variabel kostnad, for interne beslutningsformål.

Hva er de 5 kostnadstypene?

1. Faste kostnader: Dette er kostnader som ikke svinger med produksjonsvolumet, og de forblir konstante uavhengig av om en bedrift opplever høy eller lav etterspørsel. Eksempler på faste kostnader er husleie, eiendomsskatt og forsikring.

2. Variable kostnader: Disse kostnadene varierer i direkte forhold til produksjonsvolumet. Når produksjonen øker, øker også variable kostnader. Eksempler på variable kostnader inkluderer råvarer og arbeidskraft.

3. Semi-variable kostnader: Disse kostnadene inneholder både faste og variable komponenter. Et eksempel på en semi-variabel kostnad er forsyningskostnader, som vanligvis har en fast månedlig kostnad pluss en variabel kostnad basert på bruk.

4. Direkte kostnader: Disse kostnadene kan spores direkte til produksjon av en bestemt vare eller tjeneste. Eksempler på direkte kostnader inkluderer materialer og arbeidskraft.

5. Indirekte kostnader: Disse kostnadene kan ikke spores direkte til produksjon av en spesifikk vare eller tjeneste, men er likevel nødvendige for den totale driften av en virksomhet. Eksempler på indirekte kostnader inkluderer annonsering og kontorutgifter.

Hva er forskjellen mellom kalkulasjonsmetode og kalkulasjonsteknikker?

Kalkylemetoder er de ulike måtene et selskap kan velge å gjøre rede for kostnadene for sine produkter eller tjenester. De tre vanligste kostnadsmetodene er absorpsjonskostnad, variabel kostnad og direkte kostnad. Hver av disse metodene har sine egne fordeler og ulemper, og metoden som er best for et bestemt selskap vil avhenge av selskapets spesifikke forhold.

Kostnadsteknikker er derimot de forskjellige måtene et selskap kan velge å fordele kostnadene for sine produkter eller tjenester på. De tre vanligste kostnadsberegningsteknikkene er kostnadsberegning for jobbordre, prosesskostnadsberegning og aktivitetsbasert kostnadsberegning. Som med kalkulasjonsmetoder har hver av disse teknikkene sine egne fordeler og ulemper, og teknikken som er best for et bestemt selskap vil avhenge av selskapets spesifikke omstendigheter.

Hva er bruken av full kostnad?

Det finnes en rekke ulike bruksområder for fullkostnadsregnskap innen corporate finance. En vanlig bruk er å vurdere lønnsomheten til ulike prosjekter eller produkter. Fullkostnadsregnskap kan også brukes til å ta prisbeslutninger, for å evaluere strategiske investeringsmuligheter og for å vurdere den økonomiske ytelsen til et selskap som helhet.

Fullkostnadsregnskap kan være et nyttig verktøy for både forvaltere og investorer. Ved å forstå hele kostnaden for et prosjekt eller produkt, kan ledere ta mer informerte beslutninger om hvilke prosjekter de skal forfølge og hvordan de skal prise produktene deres. I mellomtiden kan investorer bruke fullkostnadsregnskap for å evaluere et selskaps økonomiske resultater og identifisere potensielle investeringsmuligheter.

Hvordan gjør du full kostnad?

For å gjøre full kostnadsberegning, må du inkludere alle kostnadene forbundet med å produsere et produkt eller levere en tjeneste. Dette inkluderer direkte kostnader som materialer og arbeid, samt indirekte kostnader som overhead. For å få et nøyaktig bilde av de sanne produksjonskostnadene, må du allokere alle disse kostnadene på riktig måte.

Hva er funksjonene ved full prising?

I full kostnadsprising belaster et selskap kundene en pris som dekker hele kostnaden ved å produsere og levere produktet eller tjenesten. Dette inkluderer kostnadene for råvarer, arbeidskraft, overhead og andre utgifter forbundet med å lage og selge produktet. Målet med full kostnadsprising er å sikre at selskapet er i stand til å dekke sine kostnader og tjene penger.

Det er flere fordeler med full kostnadsprising. For det første sikrer det at selskapet er i stand til å dekke kostnadene sine og tjene penger. For det andre lar det selskapet prise sine produkter eller tjenester basert på de sanne produksjonskostnadene, i stedet for å stole på rabatter eller påslag. Dette kan hjelpe selskapet til å konkurrere bedre på markedet. Til slutt kan full kostnadsprising bidra til å bygge kundenes tillit og lojalitet, ettersom kundene vet at de blir belastet en rettferdig pris for produktet eller tjenesten.

Det er også noen utfordringer knyttet til full kostnadsprising.For det første kan det være vanskelig å bestemme hele produksjonskostnaden, da den kan variere avhengig av selskapets produksjonsprosess og overheadkostnader. For det andre kan full kostnadsprising gjøre det vanskelig for et selskap å konkurrere på pris, da konkurrenter kan være i stand til å tilby lavere priser. Til slutt kan full kostnadsprising føre til lavere salgsvolum, da kundene kan være uvillige til å betale de høyere prisene.