CVP-analyse: Hva det er og formelen for å beregne det

Hvordan beregne kostnad-volum-profitt (CVP)-analyse

Hva er formelen for faste kostnader?

Det er ingen formel for faste kostnader, da de kan variere avhengig av virksomheten og de spesifikke kostnadene som er involvert. Faste kostnader er imidlertid vanligvis de kostnadene som ikke svinger med endringer i produksjon eller salgsvolum, som husleie, forsikring og visse typer utstyr.

Hvordan beregner vi kostnad?

Det første trinnet i kostnadsberegningen er å identifisere alle de relevante kostnadene som påløper for å produsere varen eller tjenesten. Dette inkluderer både direkte og indirekte kostnader. Direkte kostnader er de som lett kan spores tilbake til produksjonsprosessen, for eksempel kostnadene for råvarer og arbeidskraft. Indirekte kostnader er de som er vanskeligere å spore tilbake til produksjonsprosessen, for eksempel overheadkostnader.

Når alle relevante kostnader er identifisert, må de allokeres til varen eller tjenesten som produseres. Denne tildelingen gjøres vanligvis ved å bruke en kalkulasjonsmetode, for eksempel kostnadsberegning for jobbordre eller prosesskostnad. Etter at kostnadene er fordelt, kan totalkostnaden for varen eller tjenesten beregnes.

Er CVP-analyse lett å beregne? CVP-analyse er et verktøy som ledere kan bruke til å vurdere hvordan endringer i visse variabler vil påvirke et selskaps driftskostnader, inntekter og fortjeneste. Analysen kan brukes til å forutsi den økonomiske effekten av endringer i salgsvolum, priser, variable kostnader og faste kostnader. Selv om CVP-analyse kan være kompleks, er det en rekke metoder og ressurser tilgjengelig for å hjelpe ledere med å beregne det.

Hva er CVP-analyse PPT?

CVP-analyse brukes til å bestemme break-even-punktet for et selskap. Dette er punktet hvor selskapets inntekter og utgifter er like. CVP-analyse kan brukes til å hjelpe et selskap med å finne ut hvor mange produkter det må selge for å gå i balanse. Det kan også brukes til å hjelpe et selskap med å bestemme prisen de må kreve for produktene sine for å gå i balanse.

Hvordan beregner du salg i CVP?

For å beregne salg i CVP, må du først bestemme dine faste kostnader og dine variable kostnader. Faste kostnader er de kostnadene som forblir konstante uavhengig av hvor mange enheter som produseres eller selges. Variable kostnader, derimot, varierer i henhold til produksjon eller salgsvolum. Når du har bestemt dine faste og variable kostnader, kan du beregne salget ditt i CVP ved å bruke følgende formel:

Salg = (Faste kostnader + Variable kostnader) / Bidragsmargin

Dekningsbidraget er forskjellen mellom salgsprisen for en vare eller tjeneste og de variable kostnadene forbundet med å produsere den varen eller tjenesten. Det representerer med andre ord den delen av hvert salg som er tilgjengelig for å dekke faste kostnader og generere overskudd.