Variable Rate Demand Note (VRDN)

En Variable Rate Demand Note (VRDN) er en type gjeldsinstrument som vanligvis betaler renter med en variabel rente. VRDN-er utstedes vanligvis av store finansinstitusjoner og har en relativt lang forfallsdato. Rentebetalinger på VRDN-er utføres vanligvis på månedlig eller kvartalsvis basis.

VRDN-er kan være en attraktiv investering for inntektsøkende investorer, da de gir potensial for høyere rentebetalinger enn fastrente gjeldsinstrumenter. Renten på VRDN-er kan imidlertid også svinge, noe som betyr at investorer kan risikere tap dersom rentene beveger seg mot dem.

Er betalingssedler trygge?

Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet, siden sikkerheten til etterspørselsedler avhenger av en rekke faktorer. Imidlertid har etterspørselsedler en tendens til å være en veldig sikker investering.

Demand notes er kortsiktige gjeldsforpliktelser utstedt av USAs myndigheter. De utstedes vanligvis med løpetider på ett år eller mindre, og brukes ofte av staten til å finansiere sine kortsiktige kontantbehov.

Demand notes anses å være blant de sikreste investeringene i verden, siden de støttes av den amerikanske regjeringens fulle tro og kreditt. Det betyr at staten er forpliktet til å tilbakebetale hovedstol og renter på sedlene når de forfaller.

Det er imidlertid viktig å huske at selv om kravsedler anses å være sikre investeringer, er det alltid en viss risiko involvert. For eksempel, hvis den amerikanske regjeringen skulle misligholde sine gjeldsforpliktelser, vil etterspørselsedler sannsynligvis miste noe eller hele sin verdi.

Samlet sett pleier etterspørselsedler å være en veldig sikker investering. Det er imidlertid alltid en viss risiko involvert, og investorer bør være klar over dette før de investerer.

Hva er forskjellen mellom flytende rente og variabel rente?

Den viktigste forskjellen mellom flytende rente og flytende rente er at instrumenter med flytende rente har en variabel rente som tilbakestilles periodisk, mens instrumenter med variabel rente har en flytende rente som ikke nullstilles.

Instrumenter med flytende rente er typisk obligasjoner eller lån hvor renten tilbakestilles med jevne mellomrom, typisk hver sjette måned. Tilbakestillingsrenten er vanligvis basert på en referanserente som LIBOR eller EURIBOR. Instrumenter med variabel rente er typisk boliglån hvor renten kan endres når som helst.

Hvilken type obligasjoner er best å investere i?

Den beste typen obligasjoner å investere i avhenger av investeringsmålene dine. For eksempel, hvis du er ute etter inntekt, så kan obligasjoner som betaler vanlige rentebetalinger, for eksempel bedriftsobligasjoner, være et godt alternativ. Hvis du er ute etter stabilitet, kan statsobligasjoner være et bedre valg. Til syvende og sist er det viktig å gjøre din egen forskning og rådføre seg med en finansiell rådgiver for å finne de beste obligasjonene for porteføljen din.

Hvordan fungerer en obligasjon med variabel rente?

En obligasjon med variabel rente er en obligasjon hvis kupongrente svinger med endringer i markedsrentene. Kupongrenten er den renten som utsteder betaler på obligasjonens pålydende. Når markedsrentene stiger, stiger også obligasjonens kupongrente; når markedsrentene faller, faller obligasjonens kupongrente.

Obligasjoner med variabel rente kalles også obligasjoner med flytende rente eller obligasjoner med flytende rente. De utstedes vanligvis av selskaper, selv om noen offentlige etater også utsteder dem.

Obligasjoner med variabel rente har vanligvis løpetider på fem år eller mindre. De utstedes vanligvis i pålydende verdier på $1000 eller mer.

Renter på en obligasjon med variabel rente betales med jevne mellomrom, typisk halvårlig. Obligasjonens kupongrente tilbakestilles med forhåndsbestemte intervaller, vanligvis hver sjette måned.

Kupongrenten på en obligasjon med variabel rente er vanligvis basert på en referanserente, slik som London Interbank Offered Rate (LIBOR) eller Prime Rate. Referanserenten pluss en margin tilsvarer obligasjonens kupongrente. For eksempel, hvis referanserenten er 1 % og marginen er 2 %, vil obligasjonens kupongrente være 3 %.

Obligasjoner med variabel rente gir investorene to hovedfordeler:

-De gir større inntektspotensial enn obligasjoner med fast rente, siden kupongrenten kan stige når renten stiger.

-De gir større prisstabilitet enn fastrenteobligasjoner, siden obligasjonskursen er mindre følsom for endringer i rentenivået.

Obligasjoner med variabel rente har imidlertid en viss risiko.

-Obligasjonens kupongrente vil kanskje ikke stige like mye som markedsrentene, noe som begrenser obligasjonens inntektspotensial.

-Obligasjonens kurs kan fortsatt falle dersom rentene stiger kraftig.

Før du investerer i en obligasjon med variabel rente, er det viktig å forstå risikoen og potensielle fordeler. Du bør også vurdere obligasjonens kredittkvalitet og forfallsdato. Er obligasjoner med variabel rente attraktive for investorer som forventer at rentene vil gå ned? Variabel renteobligasjoner er generelt mer attraktive for investorer når rentene forventes å gå ned, da obligasjonene gir potensial for høyere avkastning enn fastrenteobligasjoner. Variabel renteobligasjoner har vanligvis høyere rente enn fastrenteobligasjoner, så de gir mer potensiale for kapitalgevinster når rentene faller. I tillegg har obligasjoner med variabel rente vanligvis kortere løpetid enn obligasjoner med fast rente, slik at de er mindre sannsynlig å bli påvirket av endringer i rentene.