Variabel overheadeffektivitetsvarians

Variabel overheadeffektivitetsavvik er forskjellen mellom de faktiske variable overheadkostnadene som påløper og de variable overheadkostnadene som ville blitt pådratt dersom det faktiske produksjonsnivået hadde blitt oppnådd som planlagt. Denne variansen kan uttrykkes i form av både kostnad og effektivitet.

Variabel overheadeffektivitetsavvik beregnes som:

Variabel overheadeffektivitetsavvik = (Faktiske variable overheadkostnader - Planlagte variable overheadkostnader) x (Faktisk produksjon / Planlagt produksjon)

Variabel overheadeffektivitetsavvik er et mål på hvor effektivt selskapet bruker sine variable overheadressurser. Et gunstig (eller negativt) avvik indikerer at selskapet pådrar seg mindre (eller flere) variable faste kostnader enn planlagt.

Det er en rekke faktorer som kan bidra til en gunstig eller ugunstig variabel overhead effektivitetsvariasjon. Hvis bedriften for eksempel bruker mer effektive produksjonsmetoder enn planlagt, kan dette føre til en gunstig avvik. Alternativt, dersom bedriften bruker mindre effektive produksjonsmetoder enn planlagt, kan dette føre til ugunstig avvik.

Variabel overhead effektivitetsavvik er et viktig verktøy for ledere da det kan bidra til å identifisere områder hvor selskapet pådrar seg unødvendige kostnader. Ved å forstå årsakene til variansen, kan ledere ta skritt for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadene.

Hva betyr effektivitetsavviket?

Effektivitetsvariansen er et mål på hvor mye en prosess varierer i forhold til effektiviteten. Effektivitet er et mål på hvor godt en prosess konverterer input til output. Jo høyere effektivitet, jo mindre avfall er det i prosessen. Effektivitetsvariansen beregnes ved å ta variansen av effektivitetsverdiene for en prosess og dele den på gjennomsnittlig effektivitet. Dette gir et mål på hvor mye prosessen varierer i forhold til effektiviteten.

Hvordan beregner du effektivitetsvariansen til en variabel overhead?

Det er noen få trinn for å beregne effektivitetsvariasjonen til en variabel overhead:

1. Beregn den faktiske variabelen overhead for perioden.
2. Beregn budsjettert variabel overhead for perioden.
3. Beregn variabel overhead-effektivitetsavvik ved å trekke den budsjetterte variabelen overhead fra den faktiske variable overhead.

Hva er variabel overhead gi to eksempler?

Variable overhead er en type indirekte kostnad som svinger i direkte forhold til endringer i aktivitetsnivå eller produksjon. For eksempel kan variable faste kostnader inkludere kostnadene for råvarer, drivstoff og andre variable innsatsfaktorer som brukes i produksjonen. De to eksemplene nedenfor vil bidra til å illustrere hvordan variable overhead kan påvirke et selskaps bunnlinje.

1. En bedrifts variable faste kostnader øker etter hvert som produksjonsnivået øker. Dette betyr at selskapets marginale produksjonskostnad også vil øke, noe som til slutt vil føre til høyere priser på deres produkter.

2. En bedrifts variable faste kostnader reduseres etter hvert som produksjonsnivået synker. Dette betyr at selskapets marginale produksjonskostnad også vil gå ned, noe som til slutt vil føre til lavere priser på deres produkter.

Hva forårsaker overhead-avvik?

Det er noen forskjellige årsaker til overhead-avvik. En vanlig årsak er forskjeller i aktivitetsmengde mellom perioder. For eksempel, hvis en periode har mer produksjon enn en annen, vil det være flere faste kostnader som påløper i den perioden. En annen vanlig årsak er endringer i prisene på innsatsvarene som brukes i produksjonen. Hvis prisen på råvarer går opp, vil også overheadkostnadene øke. Endelig kan endringer i effektiviteten til produksjonsprosessen også føre til overhead-avvik. Hvis produksjonsprosessen blir mer effektiv, vil overheadkostnadene gå ned.

Hva er de tre typene overhead-avvik og hva er formlene?

Det er tre typer overhead-avvik:

1. Variabel overhead-effektivitetsavvik måler forskjellen mellom den faktiske mengden av variable overhead-avvik og mengden som ville ha blitt pådratt hvis det faktiske produksjonsnivået hadde blitt oppnådd ved standarden variabel overhead rate. Formelen for variabel overhead effektivitet varians er:

Variabel overhead effektivitet varians = (Faktisk produksjon - Standard output) x Standard variabel overhead rate

2. Variabel overhead varians måler forskjellen mellom den faktiske mengden av påløpt variabel overhead og beløpet som ville blitt påløpt med budsjettert variabel overheadsats. Formelen for variabel overheadkostnadsavvik er:

Variabel overheadkostnadsavvik = (Faktisk variabel overhead - Budsjettert variabel overhead)

3.Det faste utgiftsavviket måler differansen mellom den faktiske mengden faste utgifter som påløper og beløpet som ville blitt påløpt med den budsjetterte faste overheadsatsen. Formelen for det faste utgiftsavviket er:

Avviket for faste utgiftskostnader = (Faktisk fast overhead - Budsjettert fast overhead)