Sirkulerende kapital

Sirkulerende kapital er den delen av kapitalen som brukes til å finansiere den daglige driften av et selskap. Dette inkluderer penger som brukes til å kjøpe inventar, betale ansatte og dekke andre driftsutgifter. Målet med å sirkulere kapital er å holde selskapet i gang jevnt og effektivt.

Sirkulerende kapital er forskjellig fra ikke-sirkulerende kapital, som brukes til å finansiere langsiktige investeringer som eiendom eller nytt utstyr. Ikke-sirkulerende kapital brukes ikke i den daglige driften av selskapet og er ikke like lett tilgjengelig som sirkulerende kapital.

Sirkulerende kapital er også forskjellig fra arbeidskapital, som er den delen av kapitalen som brukes til å finansiere kortsiktige behov som varelager eller kundefordringer. Arbeidskapital er en delmengde av sirkulerende kapital og brukes vanligvis til å dekke driftsutgifter på kort sikt.

Sirkulerende kapital er en viktig del av en bedrifts økonomiske planlegging. Det er viktig å ha nok sirkulerende kapital til å dekke alle driftsutgifter, men ikke så mye at det binder opp verdifulle ressurser som kan brukes til andre formål. Den riktige balansen mellom sirkulerende kapital er avgjørende for at et selskap skal fungere jevnt og effektivt.

Hva er de 8 typene kapital?

1. Finansiell kapital: Dette refererer til pengene som et selskap har tilgjengelig for å investere, inkludert kontanter, investeringer og kredittlinjer.

2. Menneskelig kapital: Dette er ferdighetene, kunnskapen og erfaringen til selskapets ansatte.

3. Fysisk kapital: Dette inkluderer selskapets bygninger, maskiner og andre fysiske eiendeler.

4. Sosial kapital: Dette refererer til selskapets omdømme og forhold til interessenter, inkludert kunder, leverandører og samfunnet.

5. Intellektuell kapital: Dette er selskapets patenter, varemerker og andre immaterielle eiendeler.

6. Naturkapital: Dette inkluderer selskapets grunn og andre naturressurser.

7. Menneskelig kapital: Dette er kompetansen, kunnskapen og erfaringen til selskapets ansatte.

8. Sosial kapital: Dette refererer til selskapets omdømme og forhold til interessenter, inkludert kunder, leverandører og samfunnet.

Hva er de fire hovedkomponentene i arbeidskapitalen?

Det er fire hovedkomponenter av arbeidskapital:

1. Inventar: Dette inkluderer råvarer, ferdigvarer og under arbeid.

2. Kundefordringer: Dette er penger som kundene skylder selskapet.

3. Leverandørgjeld: Dette er penger som selskapet skylder til sine leverandører.

4. Kontanter: Dette er selskapets likvide midler, som kan brukes til å betale for umiddelbare utgifter.

Hva er typene fast kapital?

Det er to hovedtyper av fast kapital:

1) Varige driftsmidler, som er fysiske eiendeler som land, bygninger, maskiner og utstyr. Disse eiendelene brukes i produksjonsprosessen og har en levetid på mer enn ett år.

2) Immaterielle anleggsmidler, som er ikke-fysiske eiendeler som patenter, opphavsrettigheter og goodwill. Disse eiendelene gir et konkurransefortrinn og har en levetid på mer enn ett år. Hvilken av de følgende virksomhetene trenger mer arbeidskapital? Hvis et selskaps lageromsetning er lav, kan det trenge mer arbeidskapital for å betale for varelager.

Hva er fluktuerende arbeidskapital?

Fluktuerende arbeidskapital refererer til endringene i et selskaps arbeidskapital som skjer i løpet av et regnskapsår. Arbeidskapital er forskjellen mellom et selskaps omløpsmidler og dets kortsiktige gjeld. Et selskaps arbeidskapital kan svinge av en rekke årsaker, inkludert endringer i lagernivåer, kundefordringer og leverandørgjeld.

Varierende arbeidskapital kan ha en betydelig innvirkning på en bedrifts kontantstrøm. For eksempel, hvis et selskaps lagernivåer øker, vil også arbeidskapitalen øke. Dette kan føre til en reduksjon i kontantstrømmen, da selskapet må bruke kontantene sine for å finansiere økningen i varelageret. Omvendt, hvis et selskaps lagernivåer synker, vil også arbeidskapitalen reduseres. Dette kan føre til en økning i kontantstrømmen, da selskapet vil ha mindre behov for kontanter for å finansiere varelageret.

Varierende arbeidskapital kan også påvirke et selskaps lønnsomhet. For eksempel, hvis et selskaps kundefordringer øker, vil arbeidskapitalen også øke. Dette kan føre til en nedgang i lønnsomheten, da selskapet vil måtte bruke overskuddet til å finansiere økningen i kundefordringer. Omvendt, hvis et selskaps kundefordringer reduseres, vil også arbeidskapitalen reduseres. Dette kan føre til økt lønnsomhet, da bedriften vil ha mindre behov for å bruke overskuddet til å finansiere sine kundefordringer.