Tildeling av kundefordringer

Overdragelse av kundefordringer er overføring av retten til å motta betaling fra en kunde i bytte for varer eller tjenester til en tredjepart, typisk en finansinstitusjon, i bytte mot umiddelbare kontanter. Erververen blir kreditor og har rett til å kreve inn betaling fra kunden. Kunden er vanligvis uvitende om oppdraget og fortsetter å foreta betalinger til den opprinnelige kreditor.

Det er flere grunner til at et selskap kan velge å tildele sine kundefordringer. For det første kan det være en måte å generere kontanter raskt, uten å måtte vente på at kunden skal betale. Dette kan være nyttig hvis selskapet trenger å foreta et stort kjøp eller hvis det står overfor en kontantstrømskrise. For det andre kan det bidra til å forbedre selskapets kredittvurdering ved å overføre fordringene til en finansinstitusjon som sannsynligvis vil være mer mild i sine kredittstandarder. Til slutt kan det bidra til å redusere risikoen for tap på fordringer, siden finansinstitusjonen typisk vil påta seg risikoen for manglende betaling.

Hva er de to typene kundefordringer factoring?

Det er to typer kundefordringer factoring: regress og ikke-regress.

Regressfaktoring er når faktoren (selskapet som kjøper fordringene) har rett til å komme tilbake til virksomheten som solgte fordringene dersom kunden ikke betaler. Non-regress factoring er når faktoren ikke har denne retten og kun kan kreve inn fra kunden.

Hva betyr oppdrag i regnskap?

I regnskap refererer oppdrag til overføring av rettigheter eller interesser i eiendom fra en person eller enhet til en annen. I forbindelse med selskapsgjeld skjer overdragelse typisk når et selskap pantsetter sine eiendeler som sikkerhet for et lån. Når selskapet misligholder lånet, kan långiveren ta eiendelene i besittelse og selge dem for å betale tilbake gjelden.

Er kundefordringer tilordnet løpende eller langsiktig?

Kundefordringer er klassifisert som omløpsmidler på et selskaps balanse. Dette betyr at de forventes å bli omgjort til kontanter innen ett år. Kundefordringer genereres når et selskap selger varer eller tjenester på kreditt. Kunden står da i gjeld til selskapet for det skyldige beløpet, og selskapet registrerer gjelden som en kundefordring.

Hvordan skiller tildeling av kundefordringer seg fra factoring? Tildeling av kundefordringer skiller seg fra factoring på flere sentrale måter. For det første lar tildeling av kundefordringer et selskap fortsette å kontrollere sine fordringer, mens factoring innebærer salg av fordringer til en tredjepart. I tillegg krever tildeling av kundefordringer ikke samme grad av due diligence som factoring, ettersom fordringene faktisk ikke selges, men bare tilordnes en tredjepart. Til slutt er kostnadene knyttet til tildeling av kundefordringer typisk lavere enn kostnadene knyttet til factoring.

Hvilken kontotype er kundefordringer?

Kundefordringer er en type omløpsmiddel på et selskaps balanse, som representerer penger som kunder skylder for varer eller tjenester levert eller brukt, men ennå ikke betalt for.

Fordringer er klassifisert som kortsiktige eiendeler og forventes innkrevd innen ett år. Dersom en fordring ikke inndrives innen ett år, klassifiseres den som en langsiktig eiendel.

Fordringer genereres når et selskap selger sine produkter eller tjenester på kreditt. Når et salg foretas på kreditt, godtar kunden å betale selskapet på et senere tidspunkt, vanligvis innen 30 dager. Selskapet fører salget som en fordring, som er en eiendel, i balansen.

Når kunden har betalt fordringen, registrerer selskapet betalingen som inntekt på resultatregnskapet.