FNs kommisjon for internasjonal handelsrett (UNCITRAL)

FNs kommisjon for internasjonal handelsrett (UNCITRAL) er et multilateralt organ som er ansvarlig for å fremme rettsstaten i internasjonal handel. Den ble opprettet av FNs generalforsamling i 1966 og dens mandat er å "fremme den progressive foreningen av internasjonal handelslov".

UNCITRAL har spilt en ledende rolle i kodifiseringen og den progressive utviklingen av internasjonal handelslov, og har vært medvirkende til vedtakelsen av store internasjonale konvensjoner på området, slik som konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer (1980) ) og konvensjonen om bruk av elektronisk kommunikasjon i internasjonale kontrakter (2005). Kommisjonens arbeid har også vært innflytelsesrik i utviklingen av nasjonale og regionale handelsrettslige regimer, inkludert US Uniform Commercial Code og EUs acquis communautaire.

Hva er prinsippene for uncitral modelllov?

Prinsippene til FNs kommisjon for internasjonal handelsrett (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration er:

(1) At internasjonal kommersiell voldgift er et middel for rettferdig og effektiv løsning av kommersielle tvister;

(2) At internasjonal kommersiell voldgift bør være uavhengig og upartisk;

(3) At internasjonal kommersiell voldgift skal gjennomføres i samsvar med vilkårene i kontrakten mellom partene;

(4) At internasjonal kommersiell voldgift skal gjennomføres i samsvar med prosedyrereglene avtalt av partene;

(5) At internasjonal kommersiell voldgift bør gjennomføres på en rask og kostnadseffektiv måte;

(6) At kjennelsen fra voldgiftsretten skal være bindende for partene og håndheves i domstolene i landet der voldgiften fant sted;

(7) At voldgiftsretten skal ha myndighet til å pålegge midlertidige beskyttelsestiltak; og

(8) At voldgiftsretten skal ha makt til å avgjøre sin egen jurisdiksjon.

Hva er FNs rolle i internasjonal handel?

De forente nasjoner (FN) er en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt i 1945 etter andre verdenskrig. FNs hovedmål er å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet, å fremme samarbeidsløsninger på internasjonale problemer, og å gi et forum for diskusjon og debatt om globale spørsmål.

FN har spilt en betydelig rolle i internasjonal handel ved å bidra til å skape og opprettholde det globale handelssystemet. FNs internasjonale handelsorganisasjon (UNITO) ble opprettet i 1948 for å fremme internasjonal handel og investeringer. FNs konferanse om handel og utvikling (UNCTAD) ble etablert i 1964 for å hjelpe utviklingsland med å delta i den globale økonomien. FNs verdenshandelsorganisasjon (WTO) ble opprettet i 1995 for å føre tilsyn med det internasjonale handelssystemet og for å avgjøre handelstvister.

FN arbeider også for å fremme bærekraftig utvikling og for å redusere fattigdom rundt om i verden. FNs tusenårsmål (MDG) er et sett med åtte mål som ble vedtatt i 2000 for å forbedre livene til mennesker i utviklingsland. FNs bærekraftsmål (SDG) ble vedtatt i 2015 og bygger på MDG. Verdensmålene inkluderer 17 mål som dekker et bredt spekter av spørsmål, inkludert fattigdom, sult, helse, utdanning, likestilling, vann, sanitær, energi, klimaendringer og økonomisk vekst. Hvem regulerer internasjonal handel? Den internasjonale handelen er regulert av ulike internasjonale organisasjoner som Verdens handelsorganisasjon (WTO), Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken og FN (FN). Disse organisasjonene fastsetter regler og forskrifter for internasjonal handel og handel.

Hva er UNCITRAL i cyberlovgivning?

UNCITRAL er FNs kommisjon for internasjonal handelsrett. Det er et underorgan til FNs generalforsamling. Dens mandat er å fremme progressiv forening av internasjonal handelslov.

Innenfor cyberlovgivning har UNCITRAL vært involvert i utviklingen av modellloven om elektronisk handel, modellloven om elektroniske signaturer og modellrammeverket for elektronisk autentisering.

Hvem er medlemmene av UNCITRAL?

FNs kommisjon for internasjonal handelsrett (UNCITRAL) er et organ i FNs generalforsamling som fremmer harmonisering og modernisering av internasjonal handelslov.

Kommisjonen består av seksti medlemmer, som velges av generalforsamlingen for en periode på seks år. Medlemmene av UNCITRAL representerer alle større geografiske regioner i verden og alle viktige lovsystemer.

De nåværende medlemmene av UNCITRAL er:

Afghanistan
Argentina
Australia
Østerrike
Aserbajdsjan
Bangladesh
Belgia
Bolivia (plurinational stat)
Bosnia-Hercegovina
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Kamerun
Canada
Chile
Kina
Colombia
Kongo
Elfenbenskysten
Kroatia
Cuba
Kypros
Tsjekkia
Danmark
Ecuador
Egypt
Estland
Finland
Frankrike
Gabon
Georgia
Tyskland
Ghana
Hellas
Guatemala
Honduras
Ungarn
India
Indonesia
Irland
Israel
Italia * * Japan
Jordan
Kasakhstan
Kenya
Kirgisistan
Latvia
Libanon
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Malaysia
Maldivene
Malta
Mexico
Monaco
Mongolia * * Montenegro
Marokko
Nederland
New Zealand
Nicaragua
Niger
Norge
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Filippinene
Polen
Portugal
Republikken Korea
Romania
Russland
San Marino
Saudi-Arabia * * Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Sør-Afrika
Spania
Sri Lanka