Handelsarbeidskapital Definisjon

Arbeidskapital, også kjent som netto arbeidskapital (NWC), er forskjellen mellom et selskaps omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler inkluderer kontanter og eiendeler som raskt kan konverteres til kontanter, for eksempel varelager og kundefordringer. Kortsiktig gjeld omfatter kortsiktig gjeld og andre forpliktelser som forfaller innen ett år.

Et selskaps arbeidskapital er viktig fordi det representerer ressursene som et selskap har tilgjengelig for å finansiere sin daglige drift. Et selskap med negativ arbeidskapital kan ha vanskeligheter med å oppfylle sine kortsiktige forpliktelser, og et selskap med stor arbeidskapital kan sitte på ledige kontanter som kan brukes bedre.

Arbeidskapitalforholdet er en vanlig beregning som brukes til å vurdere et selskaps økonomiske helse. Det beregnes ved å dele et selskaps arbeidskapital med dets totale eiendeler. Et forhold på mindre enn 1,0 indikerer at et selskap har flere forpliktelser enn eiendeler, mens et forhold større enn 1,0 indikerer det motsatte. Hva er faktorene for arbeidskapital? Det er flere faktorer som kan påvirke arbeidskapitalen, inkludert salgsvolum, priser, kredittbetingelser og utgifter. For eksempel kan et selskap som har et høyt salgsvolum ha flere kundefordringer, noe som vil øke arbeidskapitalen. Omvendt kan et selskap med lavt salgsvolum ha mer penger på hånden, noe som vil redusere arbeidskapitalen.

Hva er de tre typene arbeidskapital?

De tre typene arbeidskapital er:

1. Omløpsmidler: Dette er eiendeler som kan konverteres til kontanter innen ett år. Eksempler inkluderer kontanter, inventar og kundefordringer.

2. Kortsiktig gjeld: Dette er gjeld som skal betales innen ett år. Eksempler inkluderer leverandørgjeld og kortsiktig gjeld.

3. Netto arbeidskapital: Dette er differansen mellom et selskaps omløpsmidler og kortsiktig gjeld. En positiv netto arbeidskapital betyr at et selskap har flere eiendeler enn gjeld, mens en negativ netto arbeidskapital betyr at et selskap har flere forpliktelser enn eiendeler.

Hva er forskjellen mellom kapital og arbeidskapital?

Hovedforskjellen mellom kapital og arbeidskapital er at kapital refererer til midlene som brukes til å finansiere et selskaps langsiktige aktiviteter, mens arbeidskapital refererer til midlene som brukes til å finansiere et selskaps kortsiktige aktiviteter.

Kapital inkluderer midler fra aksjeinvestorer, som vanlige aksjonærer og foretrukne aksjonærer, samt gjeldsfinansiering fra långivere. Midlene fra aksjeinvestorer regnes som permanent kapital, fordi investorene typisk ikke forventer å motta regelmessige utbetalinger fra selskapet. Midlene fra långivere regnes som midlertidig kapital, fordi långiverne typisk forventer å motta regelmessige rentebetalinger fra selskapet.

Arbeidskapital omfatter derimot midlene som brukes til å finansiere en bedrifts daglige drift. Dette inkluderer inventar, kundefordringer og leverandørgjeld. Arbeidskapital er også kjent som driftskapital.

Hvorfor er arbeidskapital viktig?

Arbeidskapital er viktig fordi det representerer ressursene som en virksomhet har tilgjengelig for å oppfylle sine kortsiktige forpliktelser. Nivået på arbeidskapital kan ha en viktig innvirkning på et selskaps evne til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller. Et selskap med høy arbeidskapital er vanligvis bedre posisjonert til å takle en finanskrise eller uventede utgifter enn et selskap med lavt arbeidskapital.

Arbeidskapital er også en nøkkelindikator for en bedrifts økonomiske helse. Et selskap med høy arbeidskapital er typisk sett på å være i en sterkere finansiell stilling enn et selskap med lav arbeidskapital. Dette er fordi et selskap med høy arbeidskapital typisk er bedre i stand til å oppfylle sine kortsiktige forpliktelser.

Generelt bør et selskaps arbeidskapital være tilstrekkelig til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Hvis et selskaps arbeidskapital ikke er tilstrekkelig til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, kan det ha vanskeligheter med å oppfylle sine økonomiske forpliktelser når de forfaller. Dette kan føre til økonomiske problemer for selskapet, herunder mislighold av sine forpliktelser. Hvor mange typer arbeidskapital er det? Det er tre typer arbeidskapital: omløpsmidler, kortsiktig gjeld og langsiktige eiendeler.