Forstå høy minus lav (HML)

HML-forholdet er et mål på markedsrisiko. Den beregnes ved å trekke avkastningen på en portefølje av aksjer med høy risiko fra avkastningen på en portefølje av aksjer med lav risiko. Det resulterende tallet deles deretter på markedsrisikopremien.

HML-forholdet kan brukes til å bestemme om en aksje er over- eller undervurdert. Hvis HML-forholdet er positivt, indikerer det at aksjen er undervurdert. Hvis HML-forholdet er negativt, indikerer det at aksjen er overvurdert.

HML-forholdet er et nyttig verktøy for fundamental analyse fordi det tar hensyn til både risikoen og avkastningen til en aksje.

Hva betyr Mkt RF?

Mkt RF står for markedsrisikopremie. Markedsrisikopremien er differansen mellom forventet avkastning på en risikofylt investering og den risikofrie avkastningen.

Markedsrisikopremien brukes av investorer for å sammenligne forventet avkastning av en risikofylt investering med avkastningen av en mindre risikofylt investering. For eksempel, hvis markedsrisikopremien er 5 %, vil en investor forvente å tjene 5 % avkastning på en risikabel investering over risikofri rente.

Markedsrisikopremien brukes også av analytikere for å estimere egenkapitalkostnaden for et selskap. Kostnaden for egenkapital er avkastningen som en aksjonær krever for å kompensere for risikoen ved å investere i et selskap.

Det finnes en rekke ulike metoder som kan brukes for å estimere markedsrisikopremien. Den vanligste metoden er å bruke den historiske gjennomsnittlige avkastningen til aksjemarkedet.

Markedsrisikopremien kan også estimeres ved hjelp av Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM er en modell som estimerer forventet avkastning av en investering basert på risikonivået knyttet til investeringen.

Markedsrisikopremien er et viktig konsept for investorer og analytikere å forstå. Den brukes til å sammenligne forventet avkastning av en risikofylt investering med avkastningen av en mindre risikabel investering. Det brukes også til å estimere kostnaden for egenkapital for et selskap. Hvordan beregnes høy minus lav? Beregningen av høy minus lav er enkel. Trekk det lave fra det høye og du har svaret ditt. Hvis aksjemarkedet handles til 10 000 og den laveste dagen for dagen er 9 950, vil den høye minus den lave være 10 000 - 9 950 = 50.

Hva er en høy negativ beta?

En høy negativ beta betyr at verdipapiret er mer volatil enn markedet. Den er med andre ord mer følsom for markedsbevegelser. En beta på -1,5 betyr at verdipapiret vil bevege seg 1,5 % for hver 1 % bevegelse i markedet. Så hvis markedet går opp 1 %, vil verdipapiret gå ned 1,5 %.

Hva er HML-faktoren i Fama French?

HML-faktoren i den Fama-franske trefaktormodellen er et mål på ytelsen til aksjer som er høy i forhold til markedet (H), middels i forhold til markedet (M), eller lav i forhold til markedet (L).

HML-faktoren beregnes ved å ta forskjellen mellom avkastningen til porteføljen av høy-minus-lav-aksjer og avkastningen til markedsporteføljen.

HML-faktoren har vist seg å være en betydelig prediktor for aksjeavkastning, etter kontroll for markedsfaktoren og størrelsesfaktoren.

HML-faktoren blir noen ganger også referert til som "verdi"-faktoren, da den vanligvis brukes til å fange opp ytelsen til aksjer som anses å være undervurdert av markedet.

Hva betyr en negativ størrelse beta?

Det finnes en rekke måter å tenke på beta, men en vanlig definisjon er at det er et mål på en aksjes volatilitet i forhold til det totale markedet. En aksje med en beta på 2 anses å være dobbelt så volatil som markedet, mens en aksje med en beta på 0,5 er halvparten så volatil. En negativ beta betyr at en aksje er mindre volatil enn markedet.

Det er noen potensielle implikasjoner av en negativ beta. Den ene er at aksjen kan være et godt valg for investorer som er ute etter en mindre volatil investering. En annen er at aksjen kan være undervurdert av markedet, siden investorer vanligvis er villige til å betale en premie for aksjer med høye betaverdier.

Det er imidlertid viktig å huske på at beta er bare én faktor å vurdere når du skal ta investeringsbeslutninger. Det er ingen garanti for at en aksje med negativ beta vil gjøre det bedre enn markedet, eller at en aksje med høy beta vil gi dårligere resultater. Til syvende og sist er det opp til den enkelte investor å gjøre sine egne undersøkelser og ta beslutninger basert på sin egen risikotoleranse og investeringsmål.