Multi-Factor Model

En multifaktormodell er en statistisk modell som beskriver ytelsen til et verdipapir eller aktivaklasse som en funksjon av flere faktorer. Faktorene kan være makroøkonomiske, fundamentale eller tekniske. Modellen brukes vanligvis av hedgefondforvaltere og andre aktive investorer for å generere alfa, eller meravkastning, i forhold til en referanseindeks.

Multifaktormodeller er også kjent som eiendelsprisingsmodeller, avkastningsdekomponeringsmodeller eller regresjonsmodeller.

Hva er de tre typene økonomiske faktorer?

1. Kontantstrøm fra drift: Dette er kontanter som et selskap genererer fra sin normale forretningsdrift. Den kan brukes til å måle et selskaps evne til å generere kontanter fra sine daglige aktiviteter.

2. Kapitalutgifter: Dette er pengene som et selskap bruker på sine langsiktige investeringer, som eiendom, anlegg og utstyr. Den kan brukes til å måle et selskaps forpliktelse til fremtidig vekst.

3. Finansieringsaktiviteter: Dette er kontanter som et selskap henter fra sine aksjonærer, kreditorer og andre finansieringskilder. Den kan brukes til å måle et selskaps evne til å finansiere sin drift og vekst.

Hvorfor er Fama-French 3-faktor-modellen bedre enn CAPM?

Fama-fransk 3-faktor-modell er bedre enn CAPM av en rekke årsaker.

For det første tar den Fama-franske modellen hensyn til størrelsen og verdipremiene, noe CAPM ikke gjør. For det andre bruker den Fama-franske modellen en annen risikofri rente enn CAPM. Den Fama-franske modellen bruker avkastningen på 10-årige statsobligasjoner, mens CAPM bruker risikofri rente over natten. Dette utgjør en stor forskjell i praksis, ettersom den 10-årige statsrenten er en mye mer realistisk risikofri rente enn dag-til-dag-renten.

For det tredje, den Fama-franske modellen bruker en annen markedsavkastning enn CAPM. Den Fama-franske modellen bruker avkastningen på en verdivektet portefølje av alle aksjer, mens CAPM bruker avkastningen på en markedsportefølje av alle aksjer. Dette er en mer realistisk markedsavkastning, da den tar hensyn til at ikke alle aksjer er like vektet i markedet.

For det fjerde tar den Fama-franske modellen hensyn til det faktum at små aksjer har en tendens til å overgå store aksjer. CAPM tar ikke hensyn til dette, og som et resultat overvurderer den risikoen for små aksjer.

Endelig er den Fama-franske modellen bare en mer generell modell enn CAPM. CAPM er et spesialtilfelle av den Fama-franske modellen, med noen forenklede antakelser. Som et resultat er den Fama-franske modellen en mer nøyaktig modell av virkeligheten, og dermed er den en bedre modell enn CAPM.

Hva er multifaktortilnærming?

Multifaktortilnærmingen er en metode som brukes av analytikere for å evaluere aksjer. Tilnærmingen ser på flere faktorer, inkludert et selskaps økonomiske forhold, verdivurderinger og vekstutsikter, for å komme frem til en mer omfattende vurdering av verdien.

Denne tilnærmingen antas å være mer pålitelig enn å stole på en enkelt beregning, siden den gir et mer helhetlig bilde av et selskap. Det skal imidlertid bemerkes at ingen enkelt tilnærming er perfekt, og at multifaktortilnærmingen ikke er uten kritikk.

Hva er en stor kritikk av Fama og fransk modell?

En stor kritikk av Fama og den franske modellen er at den ikke i tilstrekkelig grad fanger opp rollen som størrelse og verdi i investeringsresultatet. I stedet fokuserer modellen på rollen som markedsbeta og investeringsspesifikk risiko. Som et resultat kan det hende at modellen ikke er i stand til å forklare ytelsen til small-cap og verdiaksjer.

Hva er 5-faktormodellen for å investere?

5-faktormodellen er en statistisk modell som brukes til å beskrive avkastningen til et verdipapir eller portefølje og brukes i investeringsforvaltningen. De 5 faktorene er markedsbeta, størrelse, verdi, momentum og kvalitet. Modellen er designet for å forklare variasjonen i avkastning som ikke kan forklares med markedsbeta alene.

5-faktormodellen ble utviklet av Fama og French i 1992 og har blitt et standardverktøy for aktivaallokering og porteføljekonstruksjon. De 5 faktorene omtales ofte som de «Fama-franske» faktorene. De 5 faktorene er:

1. Markedsbeta: Dette er et mål på følsomheten til et verdipapir eller en portefølje for det totale markedet. Beta er den mest kjente og mest brukte faktoren innen investeringsforvaltning.

2. Størrelse: Dette er et mål på markedsverdien til et verdipapir eller en portefølje. Mindre selskaper har en tendens til å overgå større selskaper på lang sikt.

3. Verdi: Dette er et mål på prisen på et verdipapir eller en portefølje i forhold til dens fundamentale verdi. Verdiaksjer har en tendens til å overgå vekstaksjer på lang sikt.

4. Momentum: Dette er et mål på prisen på et verdipapir eller en portefølje i forhold til dens siste prisutvikling. Momentum-aksjer har en tendens til å overgå kontrariske aksjer på lang sikt.

5. Kvalitet: Dette er et mål på den økonomiske helsen til en bedrift.Kvalitetsaksjer har en tendens til å overgå aksjer av lavere kvalitet på lang sikt.

5-faktormodellen har vist seg å forklare en betydelig del av variasjonen i avkastning. Modellen har vært mye brukt i akademisk forskning og har vist seg å være et nyttig verktøy for aktivallokering og porteføljekonstruksjon.