Netto driftsinntekt (NOI): Definisjon, beregning, komponenter, eksempel

. Netto driftsinntekt (NOI): Definisjon, beregning, komponenter, eksempel. Hva er eksempler på driftsutgifter? Driftsutgifter er de utgiftene som påløper i løpet av å drive en virksomhet. De kan inkludere husleie, verktøy, lønn, forsikring og andre daglige utgifter.

Hva er komponentene i netto driftsinntekter?

Netto driftsinntekt (NOI) er et selskaps totale resultat før renter og skatt (EBIT), delt på antall utestående aksjer. Det resulterende tallet brukes til å måle et selskaps lønnsomhet og er en nøkkelkomponent i beregningen av netto aktivaverdi (NAV).

NOI kan beregnes for en enkelt periode (som et kvartal eller et år) eller for en lengre periode (som en rullende firekvartalsperiode). Det er viktig å merke seg at, i motsetning til EBIT, inkluderer ikke NOI poster som avskrivninger og amortiseringer, som anses som ikke-driftskostnader.

NOI brukes ofte som utgangspunkt i verdsettelsen av et selskap, og er en nøkkelmåling i eiendomsbransjen. For eksempel, når det gjelder en REIT, brukes NOI til å beregne eiendommens verdi. Generelt, jo høyere et selskaps NOI, jo mer verdifullt anses det å være. Hvordan beregner du netto driftsinntekt under variabel kostnad? Netto driftsinntekt under variabel kostnad beregnes ved å trekke de variable kostnadene for solgte varer fra det totale salget. De variable kostnadene for solgte varer inkluderer direkte materialer, direkte arbeidskraft og variable faste kostnader som påløper for å produsere produktene som ble solgt.

Hvorfor er noi viktig?

Inntektsregnskapet (også kalt resultatregnskapet) er ett av de fire regnskapene som bedrifter bruker for å vurdere sin økonomiske helse. Den viser hvor mye inntekt et selskap genererte og hvor mye penger det brukte over en periode (vanligvis ett år eller ett kvartal). Bunnlinjen på resultatregnskapet er nettoinntekt, som er selskapets totale inntekter minus dets totale utgifter.

Nettoinntekt er viktig fordi det er bunnlinjen på resultatregnskapet. Den viser om et selskap tjente penger eller tapte penger over en periode. Hvis et selskap konsekvent har negativ nettoinntekt, er det i økonomiske problemer og kan ikke være i stand til å holde seg i virksomhet mye lenger. På den annen side, hvis et selskap har positiv nettoinntekt, går det bra økonomisk og er i en god posisjon til å vokse og ekspandere.

I tillegg til å være bunnlinjen på resultatregnskapet, er nettoinntekt også viktig fordi det er utgangspunktet for å beregne et selskaps øvrige økonomiske nøkkeltall og beregninger. For eksempel beregnes netto fortjenestemargin ved å dele nettoinntekt på totalinntekt. Egenkapitalavkastningen (ROE) beregnes ved å dele nettoinntekt på egenkapitalen. Og resultat per aksje (EPS) beregnes ved å dele nettoinntekten med antall utestående aksjer. Alle disse forholdstallene og beregningene gir analytikere og investorer en bedre ide om hvor godt et selskap presterer.

Så kort sagt, nettoinntekt er viktig fordi det er bunnlinjen i resultatregnskapet og det er utgangspunktet for å beregne andre viktige økonomiske nøkkeltall og beregninger.

Hva er forutsetningene for netto driftsinntekter?

Forutsetningene om netto driftsinntekter er som følger:

1. At selskapet vil fortsette å drive på ubestemt tid.

2. At selskapet vil generere positive netto driftsinntekter i fremtiden.

3. At selskapets netto driftsinntekter vil vokse i konstant takt.

4. At selskapets netto driftsinntekter vil være upåvirket av endringer i økonomien eller forretningsmiljøet.