Kapitaliseringsrente: Cap-rate definert med formel og eksempler

Hva er en kapitaliseringsrente?

En kapitaliseringsrente, eller "cap rate" for korte, er et mål på forventet avkastning på investeringen fra en eiendel. Formelen for å beregne en takstsats er eiendelens netto driftsinntekt delt på kjøpesummen.

For eksempel, hvis en eiendel har en netto driftsinntekt på USD 100 000 og en kjøpspris på USD 1 000 000, vil grensesatsen være 10 %.

Hva betyr markedsverdi?

Markedsverdien, også kjent som cap rate, er forholdet mellom en eiendoms årlige netto driftsinntekt (NOI) og gjeldende markedsverdi. Jo høyere cap rate, jo høyere avkastning på investeringen.

For eksempel, hvis en eiendom er verdt $ 1 000 000 og dens NOI er $ 100 000, så er dens grensesats 10 %. Det betyr at eiendommen genererer 10 % avkastning på investeringen.

Taksatsen er en god måte å sammenligne eiendommer på fordi den tar hensyn til både kjøpesummen og eiendommens inntektspotensial.

Investorer ser vanligvis etter eiendommer med høye takssatser, fordi de tilbyr potensialet for høyere avkastning. Imidlertid kan eiendommer med høye takpriser også være mer risikable investeringer.

Hvordan beregner du cap rate i Excel?

Cap rate, eller kapitaliseringsrente, er et mål på avkastningen på en investering i eiendom. Den beregnes ved å dele netto driftsinntekt (NOI) av eiendommen med gjeldende markedsverdi av eiendommen.

For eksempel, hvis en eiendom har en NOI på $100.000 og en markedsverdi på $1.000.000, vil dens grenseverdi være 10 %.

Du kan beregne taksraten for en eiendom i Excel ved å bruke følgende formel:

=NOI/markedsverdi

Så i eksemplet ovenfor vil formelen være:

= 100 000/1 000 000

som vil gi et resultat på 0,1, eller 10 %. Er cap rate det samme som ROI? Nei, cap rate er ikke det samme som ROI. Cap rate er et mål på den potensielle avkastningen på en investering, uttrykt som en prosentandel av investeringens kjøpesum. ROI, derimot, er et mål på den faktiske avkastningen på en investering, uttrykt som en prosentandel av investeringens nåverdi. Hva er en god takstsats for næringseiendom? En god takstsats for næringseiendom varierer avhengig av beliggenhet, type eiendom og gjeldende markedsforhold. Generelt er en god taksrate for næringseiendom i området 5-10%.

Hva er formelen for quizlet med store bokstaver?

Kapitaliseringsrenten, ofte bare referert til som "cap rate", er en grunnleggende beregning som brukes i eiendomsinvesteringer. Det er et mål på forventet avkastning på en investering i en eiendom, og beregnes ved å dele eiendommens netto driftsinntekt (NOI) med eiendommens nåværende markedsverdi.

For eksempel, hvis en eiendom har en NOI på $100 000 og for tiden er verdsatt til $1 000 000, vil eiendommens taksrate være 10 %. Dette betyr at eiendommen forventes å gi 10 % avkastning på investeringen.

Kapitaliseringsrater kan variere mye avhengig av type eiendom, beliggenhet, gjeldende markedsforhold og en rekke andre faktorer. Som en generell regel anses eiendommer med høyere takstsatser for å være mer attraktive investeringer enn de med lavere takrate.