Nedsidebeskyttelse

Nedsidebeskyttelse er en strategi brukt av investorer for å begrense deres potensielle tap i en verdipapir- eller investeringsportefølje. Det finnes en rekke måter å oppnå nedsidebeskyttelse på, men den vanligste er gjennom bruk av stop-loss-ordrer.

En stop-loss-ordre er en ordre plassert hos en megler for å selge et verdipapir når det når en viss pris. Stop-loss-prisen settes typisk på et nivå under gjeldende markedspris, for å beskytte mot et plutselig fall i kursen på verdipapiret.

En annen måte å oppnå nedsidebeskyttelse på er gjennom bruk av salgsopsjoner. En salgsopsjon gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å selge et verdipapir til en spesifisert pris innen en viss tidsperiode.

Dersom kursen på verdipapiret faller under innløsningskursen på salgsopsjonen, vil opsjonen være i pengene og innehaveren vil kunne selge verdipapiret til innløsningskursen, uavhengig av faktisk markedspris. Dette gir nedsidebeskyttelse mot et plutselig fall i prisen på verdipapiret.

Det finnes en rekke andre strategier som kan brukes for å oppnå nedsidebeskyttelse, men stop-loss-ordrer og salgsopsjoner er de vanligste.

Hva er oppsideinvestering?

Oppsideinvestering er en investeringsstrategi der en investor søker å tjene på en økning i prisen på den underliggende eiendelen. Investoren vil typisk kjøpe eiendelen når prisen er lav og selge når prisen har økt, noe som resulterer i en fortjeneste.

Hvordan beregner du risiko i Excel?

Når det gjelder investering, er risiko og avkastning to sider av samme sak – du kan ikke ha den ene uten den andre. Risiko er sjansen for at investeringen din vil tape penger, og avkastning er pengene du tjener (eller taper) på investeringen din.

Det er mange forskjellige måter å måle risiko på, men en av de vanligste er volatilitet. Volatilitet er et mål på hvor mye en investerings pris endres over tid. Jo høyere volatilitet, jo høyere risiko.

Du kan beregne volatilitet i Excel ved å bruke standardavviksfunksjonen. For å gjøre dette må du ha et datasett med historiske priser for investeringen du er interessert i.

Når du har datasettet ditt, kan du bruke standardavviksfunksjonen til å beregne volatilitet. La oss for eksempel si at du har et datasett med aksjekurser det siste året. Du vil bruke følgende formel:

=STDEV(A1:A12)

Denne formelen vil gi deg standardavviket til aksjekursene i datasettet ditt.

Husk at jo høyere volatilitet, desto høyere risiko. Så hvis du leter etter investeringer med lav risiko, bør du se etter investeringer med lav volatilitet.

Hva er spekulativ risiko? Spekulativ risiko er en type risiko som er forbundet med å investere i verdipapirer, spesielt de som ikke er veletablert eller svært volatile. Denne typen risiko kan føre til tap dersom verdipapirkursen faller kraftig, eller dersom selskapet som utsteder verdipapiret blir insolvent. Av disse grunner anses spekulativ risiko ofte for å være høyere enn andre typer risiko, for eksempel investeringsrisiko.

Hva betyr nedside i finans? Nedside i finans refererer til potensialet for tap eller verdifall på en investering. Nedsiderisikoen er mengden penger som kan gå tapt dersom investeringens verdi synker. For eksempel, hvis du investerer $1000 i en aksje og aksjen går ned i verdi med 10%, er nedsiderisikoen $100.

Hva er en god nedsidefangst?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det avhenger av den enkelte investors mål og mål. Imidlertid anses en god nedsidefangst-ratio generelt for å være en som begrenser tap under markedsnedganger, samtidig som den tillater et visst oppsidepotensial under markedsrally.

Det finnes en rekke måter å måle nedsidefangst på, men den vanligste er å beregne forholdet mellom en investerings avkastning under et nedgangsmarked og avkastningen i et opp-marked. For eksempel, hvis en investering tapte 10 % under et nedgangsmarked, men fikk 15 % under et opp-marked, ville dens nedsidefangstforhold være 0,67 (10 % tap / 15 % gevinst).

Investorer søker vanligvis et nedsidefangstforhold på 0,80 eller høyere, noe som betyr at investeringen ikke trenger å tape mer enn 20 % under et nedgangsmarked for fortsatt å kunne prestere bedre enn markedet i et oppmarked. Det er imidlertid viktig å huske på at ingen investering er garantert å overgå markedet under alle markedsforhold, så det er alltid en viss risiko involvert.