Hva er Merton-modellen?

Merton-modellen er en modell som brukes til å prise bedriftens gjeld. Modellen ble utviklet av Robert C. Merton i 1974. Modellen tar hensyn til muligheten for mislighold fra firmaet, samt gjenvinningsgraden ved mislighold. Modellen brukes til å prise gjeldspapirer som obligasjoner. Merton-modellen er også kjent som den strukturelle modellen for bedriftsgjeld.

Hva er Vasicek-modellens kredittrisiko?

Vasicek-modellen er en matematisk modell som brukes til å estimere sannsynligheten for mislighold av en bedriftsgjeldsforpliktelse. Modellen er oppkalt etter dens skaper, den tsjekkisk-amerikanske økonomen Oldřich Vasicek.

Modellen er basert på antakelsen om at misligholdssannsynligheten er en funksjon av gjeldende gjeldsnivå, gjeldsnivået på tidspunktet for siste mislighold, og tidspunktet siden siste mislighold. Modellen kan brukes til å estimere sannsynligheten for mislighold for et enkelt firma, eller for en portefølje av firmaer.

Vasicek-modellen anses generelt for å være en forenkling av Merton-modellen, som er en mer kompleks modell som tar hensyn til den stokastiske karakteren til aktivapriser.

Hva står KMV for innen finans?

KMV er et akronym for "Kondor+" og "Moody's KMV" som begge er programvareapplikasjoner for finansiell risikostyring. Kondor+ brukes til å håndtere kredittrisiko i porteføljer av bedriftsgjeld, mens Moody's KMV brukes til å måle sannsynligheten for mislighold for enkeltselskaper.

Hvilket av følgende er ikke en antagelse av Black Scholes-modellen?

Forutsatt at aksjekursen følger en geometrisk Brownsk bevegelse, kan Black Scholes-modellen brukes til å bestemme prisen på en europeisk kjøps- eller salgsopsjon. Modellen forutsetter at aksjekursen er konstant risikofri, at det ikke er utbytte og at det ikke er transaksjonskostnader.

Hvilken fordeling har aktivaverdier i Merton-modellen? I Merton-modellen har aktivaverdier en lognormalfordeling. Dette betyr at de er fordelt etter normalfordelingen, men med en logaritmisk transformasjon. Denne transformasjonen gjør fordelingen mer symmetrisk og gjør det lettere å modellere aktivaverdier som kan få både positive og negative verdier.

Hva er forutsetningene for Black Scholes-modellen?

Black-Scholes-modellen er en matematisk modell for prising av finansielle derivater, først foreslått av Fischer Black og Myron Scholes i 1973. Modellen brukes til å utlede Black-Scholes-formelen, som brukes til å prise opsjoner.

Modellen gjør følgende forutsetninger:

- Den underliggende aktivaprisen følger en geometrisk Brownsk bevegelse.

- Den underliggende eiendelen gir ikke utbytte.

- Det er ingen arbitrasjemulighet.

- Den risikofrie renten er kjent og konstant.

- Handel med det underliggende aktiva er kontinuerlig og friksjonsfri.

- Det er ingen transaksjonskostnader.