Justerte midler fra driften—AFFO

Justerte midler fra driften – AFFO – er en beregning som brukes til å evaluere en eiendomsinvesteringsforenings (REITs) evne til å generere kontantstrøm fra driften. Det beregnes ved å legge tilbake visse ikke-kontante poster til nettoinntekten, for eksempel amortisering av utsatt leieinntekt og avskrivning av eiendomsmidler, og trekke ut kontanter betalt for kapitalutgifter. AFFO regnes som et mer nøyaktig mål på en REITs økonomiske resultater enn nettoinntekt fordi den ekskluderer engangsposter og ikke-operasjonsposter.

Hva er AFFO per aksje?

"AFFO per aksje" er en beregning som brukes av eiendomsinvestorer for å måle kontantstrømmen som genereres av en eiendomsinvesteringsfond (REIT) på per aksje-basis. AFFO beregnes ved å legge tilbake visse ikke-kontante utgifter til nettoinntekten, for eksempel avskrivninger og amortisering, og deretter trekke fra eventuelle kapitalutgifter som er gjort for å vedlikeholde eller forbedre eiendommen.

Metrikken for AFFO per aksje er nyttig for investorer fordi den gir et mer nøyaktig bilde av REITs evne til å generere kontantstrøm, noe som er viktig for ting som utbyttebetalinger. Det er også en god måte å sammenligne ytelsen til forskjellige REITs.

En ting å huske på når du bruker AFFO per aksje-beregning er at den kan manipuleres av ledelsen gjennom ting som investeringsvalg. Som sådan er det viktig å se på andre faktorer når du tar investeringsbeslutninger.

Hva er FFO og AFFO i REITs?

Eiendomsinvesteringsfond (REITs) er en type investering som eier, driver eller finansierer inntektsgivende eiendom. Selv om det finnes mange forskjellige typer REITs, må de alle følge visse forskrifter fastsatt av IRS for å opprettholde statusen som REIT. En av disse forskriftene er at en REIT skal dele ut minst 90 % av sin skattepliktige inntekt til aksjonærene i form av utbytte.

Det er to hovedtyper REITs: aksje-REITs og boliglåns-REITs. Equity REITs eier og driver inntektsgivende eiendom, for eksempel kontorbygg, butikksentre og leiligheter. Boliglån REITs, derimot, låner penger til eiendomsbesittere og -operatører i form av boliglån.

REITs er pålagt å dele ut minst 90 % av sin skattepliktige inntekt til aksjonærene i form av utbytte. Som et resultat har REITs en tendens til å ha høye utbytteavkastninger. I tillegg er REIT-er ofte mindre volatile enn aksjemarkedet, noe som gjør dem til en attraktiv investering for inntektsøkende investorer.

Det finnes to typer REIT-utbytte: midler fra driften (FFO) og justerte midler fra driften (AFFO). FFO er et mål på en REITs lønnsomhet som ekskluderer ikke-kontante elementer, for eksempel avskrivninger og amortiseringer. AFFO er et mål på en REITs lønnsomhet som også ekskluderer kapitalutgifter, for eksempel kostnader til reparasjoner og vedlikehold.

Utbytteavkastningen til en REIT beregnes ved å dele REITs årlige utbytte med REITs aksjekurs. For eksempel, hvis en REIT har en aksjekurs på $100 og et årlig utbytte på $5, vil REITs utbytteavkastning være 5%.

REITs er pålagt å dele ut minst 90 % av sin skattepliktige inntekt til aksjonærene i form av utbytte. Som et resultat har REITs en tendens til å

Hva er forskjellen mellom FFO og CFO?

De to vanligste målene for en eiendomsinvesteringsstiftelses (REITs) ytelse er midler fra drift (FFO) og kontantstrøm fra drift (CFO). FFO er REIT-bransjens foretrukne mål på ytelse, mens CFO generelt brukes av resten av næringseiendomsbransjen.

FFO beregnes ved å legge tilbake amortiserings- og avskrivningskostnader til netto inntekt. Dette målet er ment å gi et mer nøyaktig bilde av en REITs kontantstrøm, siden det ekskluderer ikke-kontante utgifter til amortisering og avskrivninger.

CFO beregnes ved å legge tilbake amortisering, avskrivninger og andre ikke-kontante utgifter til nettoinntekten. Dette målet er ment å gi et mer nøyaktig bilde av en REITs kontantstrøm, siden det inkluderer alle ikke-kontante utgifter.

Hovedforskjellen mellom FFO og CFO er at CFO inkluderer alle ikke-kontante utgifter, mens FFO kun inkluderer amortiserings- og avskrivningskostnader.

Hvordan evaluerer du REIT-ytelsen?

Det finnes en rekke forskjellige måter å evaluere REIT-ytelsen på. En vanlig metode er å se på totalavkastningen til REIT. Dette tar hensyn til både styrkingen av REITs eiendeler så vel som eventuelle utbytter som den betaler ut. En annen vanlig metode er å se på REITs utbytteavkastning. Dette gir deg en ide om hvor mye inntekt du kan forvente å motta fra REIT på årsbasis. Til slutt kan du også se på REITs pris-til-inntektsforhold. Dette vil gi deg en ide om hvordan REITs aksjekurs er i forhold til inntjeningen.

Hva er NOI for en REIT?

Netto driftsinntekt (NOI) for en eiendomsinvesteringsfond (REIT) er inntekten generert av stiftelsens eiendomsportefølje, minus eventuelle driftsutgifter stiftelsen påløper. NOI for en REIT er en viktig metrikk for investorer, siden den er en god indikator på Trusts lønnsomhet og fremtidige potensial.