Real Estate Operating Company (REOC) Definisjon

A Real Estate Operating Company (REOC) er et selskap som eier, forvalter og driver inntektsgivende eiendomsmidler. REOCs består vanligvis av en portefølje av eiendommer, som kan omfatte kontorbygg, kjøpesentre, varehus og leiligheter. Selskapets primære virksomhet er å generere leieinntekter fra disse eiendommene.

REOC-er er vanligvis organisert som partnerskap eller selskaper med begrenset ansvar (LLC), og de kan være børsnoterte eller privateide. Mens noen REOCs eier og driver eiendomsmidler i en enkelt geografisk region, kan andre ha en nasjonal eller internasjonal portefølje.

Mange REOC-er er tilknyttet eiendomsinvesteringsfond (REITs), som er selskaper som eier, forvalter og driver inntektsgivende eiendomsmidler. REITs er pålagt å dele ut minst 90 % av sin skattepliktige inntekt til aksjonærene i form av utbytte. Denne strukturen gjør at REIT-er slipper å betale selskapsskatt.

REOCs administreres vanligvis av et team av eiendomsmeglere som er ansvarlige for alle aspekter av selskapets drift, inkludert oppkjøp, finansiering, eiendomsforvaltning og disposisjoner.

Hvordan starter jeg mitt eget eiendomsselskap?

Det er noen viktige ting du må gjøre for å starte ditt eget eiendomsselskap.

1. Velg din virksomhetsstruktur.

Du må bestemme om du vil drive som enkeltpersonforetak, partnerskap, aksjeselskap (LLC) eller aksjeselskap. Hver har sine egne fordeler og ulemper.

2. Få en bedriftslisens.

Etter at du har valgt virksomhetsstrukturen din, må du få en virksomhetslisens fra lokale myndigheter.

3. Velg et bedriftsnavn.

Bedriftsnavnet ditt skal gjenspeile typen virksomhet du ønsker å drive.

4. Få en eiendomslisens.

Hvis du ønsker å delta i eiendomstransaksjoner, må du få en eiendomslisens.

5. Åpne en bedriftsbankkonto.

Du må åpne en forretningsbankkonto for å holde din personlige og forretningsøkonomi adskilt.

6. Utvikle en markedsplan.

Markedsføringsplanen din bør inneholde strategier for hvordan du vil tiltrekke deg kunder og kunder.

7. Ansette ansatte.

Hvis du planlegger å utvide virksomheten din, må du ansette ansatte.

8. Finn kontorplass.

Hvis du ikke allerede har hjemmekontor, må du finne passende kontorlokaler.

9. Kjøp forsikring.

Du må kjøpe forsikring for å beskytte virksomheten din mot ansvar.

10. Følg alle lover og forskrifter.

Det er viktig å holde seg oppdatert med alle lover og regler som gjelder din virksomhet.

Er en REIT et regulert investeringsselskap?

REITs er regulerte investeringsselskaper, og er underlagt de samme lover og regler som andre investeringsselskaper. De er pålagt å registrere seg hos SEC og sende inn periodiske rapporter til kommisjonen. REITs er også underlagt investeringsselskapsloven av 1940, som pålegger visse begrensninger på deres aktiviteter.

Hva er de 6 kategoriene av fast eiendom?

De seks kategoriene av eiendom er: bolig, kommersiell, industri, land, gjestfrihet og detaljhandel.

1. Boligeiendom omfatter både eneboliger og flermannsboliger, som leiligheter og rekkehus.

2. Næringseiendom omfatter kontorbygg, varehus og bygninger med blandet bruk.

3. Industriell eiendom omfatter fabrikker, distribusjonssentre og selvlagringsanlegg.

4. Tomteeiendom omfatter ledige grunner, jordbruksarealer og utviklingsarealer.

5. Gjestfrihetseiendom inkluderer hoteller, moteller og bed and breakfast-bedrifter.

6. Detaljhandelseiendom inkluderer kjøpesentre, stripesentre og frittstående butikker.

Hvordan tjener en REIT penger?

En REIT (eiendomsinvesteringsfond) er et selskap som eier, driver eller finansierer inntektsgivende eiendom. REITs omsettes ofte på store børser, noe som gjør dem til en likvid og tilgjengelig investering.

Det er to hovedmåter REIT-er genererer inntekter på: gjennom leieinntekter og gjennom kapitalvekst.

Leieinntekter genereres når REIT leier ut sine eiendommer til leietakere. REIT samler inn vanlige betalinger fra leietakerne, som den deretter bruker til å dekke driftsutgiftene og foreta utdelinger til aksjonærene.

Kapitalvekst oppstår når verdien av REITs eiendommer øker over tid. Dette kan skje av en rekke årsaker, for eksempel økonomisk vekst eller endringer i eiendomsmarkedet. Når verdien av en REITs eiendommer går opp, kan aksjonærene se en tilsvarende økning i verdien av investeringen deres.

REIT-er kan også generere inntekter på en rekke andre måter, for eksempel renter fra lån de gir til andre eiendomsutviklere, eller gebyrer de tar for å administrere andres eiendommer.

Totalt sett tilbyr REIT-er investorer en måte å tjene på eiendomsmarkedet uten å måtte eie eller administrere eiendommer direkte.

Hva er en syndikeringssponsor? En syndikeringssponsor er en person eller et selskap som samler inn penger fra investorer for å kjøpe en eiendom, vanligvis gjennom et aksjeselskap (LLC). Sponsor forvalter eiendommen og er ansvarlig for at eiendommen leies ut og drives med overskudd. Investorene får en del av overskuddet, men har ikke kontroll over eiendommen.