Impact Investing Definisjon

Effektinvestering er en type investering som har til hensikt å generere positiv sosial eller miljømessig påvirkning sammen med en økonomisk avkastning. Effektinvestering skiller seg fra filantropi eller tradisjonelt samfunnsansvar ved at den søker å generere målbar, positiv effekt sammen med en økonomisk avkastning for investoren, i stedet for bare å generere en veldedig donasjon.

Det er ingen enkelt, universelt akseptert definisjon av effektinvestering, men begrepet brukes vanligvis for å referere til investeringer som gjøres i selskaper, organisasjoner og fond med den hensikt å generere en positiv sosial eller miljømessig påvirkning, samtidig som det genererer en økonomisk avkastning for investoren.

Effektinvesteringer kan gjøres i en rekke aktivaklasser, inkludert venturekapital, private equity, gjeld og eiendom. Effektinvesteringer kan gjøres i en rekke sektorer, inkludert utdanning, helsetjenester, boliger og ren energi.

The Global Impact Investing Network (GIIN) er en ledende organisasjon som jobber for å fremme effektinvesteringer over hele verden. GIIN definerer effektinvestering som "investeringer gjort i selskaper, organisasjoner og fond med den hensikt å generere en målbar, positiv sosial eller miljømessig påvirkning sammen med en økonomisk avkastning."

Hva er de 4 strategiene for bærekraftig investering?

Det er fire hovedstrategier for bærekraftig investering:

1. Ekskluderende skjermbilder: Dette innebærer å ekskludere selskaper fra investeringsporteføljer basert på visse miljømessige, sosiale eller styringskriterier (ESG). For eksempel kan et ekskluderende skjermbilde ekskludere selskaper som er involvert i produksjon av atomvåpen, eller som har dårlige miljøresultater.

2. Best-in-class utvalg: Denne tilnærmingen innebærer å velge selskaper som er ledende når det gjelder deres ESG-prestasjoner. For eksempel kan et best-in-class-fond investere i selskaper som har sterk miljøledelsespraksis, eller som har en god oversikt over eierstyring og selskapsledelse.

3. Effektinvesteringer: Denne tilnærmingen tar sikte på å oppnå positive sosiale eller miljømessige resultater så vel som økonomisk avkastning. Effektinvesteringer kan gjøres i selskaper som jobber med å utvikle rene energiteknologier, eller som er engasjert i andre aktiviteter som har en positiv sosial eller miljømessig påvirkning.

4. Engasjement og aksjonæraktivisme: Denne tilnærmingen innebærer å engasjere seg med selskaper om ESG-spørsmål, og presse dem til å forbedre sin praksis. Aksjonæraktivister kan for eksempel oppfordre et selskap til å redusere sine karbonutslipp, eller å forbedre behandlingen av arbeidere.

Hva betyr SRI i forhold til investeringer?

SRI er et akronym for Socially Responsible Investing, som er en type investering som skjermer for selskaper som stemmer overens med investorens sosiale, etiske og/eller miljømessige verdier. For eksempel kan en SRI-investor unngå selskaper som produserer tobakksprodukter eller som har en historie med miljøforurensning.

Det finnes en rekke måter å måle et selskaps sosiale ansvar på, så SRI-investeringer kan ha mange forskjellige former. Noen SRI-investorer bruker negativ screening, som innebærer å unngå selskaper som er involvert i aktiviteter som investor anser som uetiske eller skadelige for samfunnet. Andre SRI-investorer bruker positiv screening, som innebærer å investere i selskaper som aktivt jobber for å ha en positiv sosial eller miljømessig påvirkning.

SRI-investeringer har vokst i popularitet de siste årene, ettersom flere investorer blir interessert i å justere verdiene sine med investeringsporteføljene sine. Hvordan vet du om et fond er sosialt ansvarlig? Den beste måten å vite om et fond er sosialt ansvarlig på, er å undersøke fondets investeringsmål og beholdninger. De fleste sosialt ansvarlige fond vil ha et investeringsmål som fokuserer på selskaper som er ledende innen miljø-, sosial- og styringsspørsmål (ESG). Fondets beholdning vil også være fokusert på denne typen selskaper. Du kan også se etter et fond som er sertifisert som sosialt ansvarlig av en tredjepartsorganisasjon, for eksempel Social Investment Forum eller Council on Social Investment.

Er bedriftens samfunnsansvar en SRI?

Ja, Corporate Social Responsibility (CSR) kan betraktes som en type sosialt ansvarlig investering (SRI). CSR refererer generelt til et selskaps innsats for å operere på en bærekraftig og etisk måte, ofte med mål om å forbedre trivselen til ansatte, kunder og andre interessenter. Selv om definisjonen av CSR kan variere, inkluderer den ofte initiativer knyttet til miljøvern, menneskerettigheter, dyrevelferd og sosial velferd. Noen selskaper kan også velge å donere en del av overskuddet til veldedige formål.

SRI er en investeringsstrategi som tar hensyn til miljømessige, sosiale og styringsfaktorer (ESG) i tillegg til tradisjonelle økonomiske kriterier når investeringsbeslutninger tas. SRI-investorer kan unngå å investere i selskaper som er involvert i aktiviteter som de anser som uetiske eller skadelige for samfunnet, og kan i stedet velge å investere i selskaper som anses å være ledende innen CSR. Selv om definisjonen av SRI kan variere, brukes begrepet ofte om hverandre med ansvarlig investering, bærekraftig investering og effektinvestering.

Hva er ESG-produkter?

ESG-produkter er produkter som tar hensyn til miljømessige, sosiale og styringskriterier (ESG). De brukes ofte av investorer som en måte å tilpasse investeringene sine til verdiene deres.

Det er et bredt spekter av ESG-produkter tilgjengelig, inkludert men ikke begrenset til:

- Investeringer: Individuelle aksjer, obligasjoner og verdipapirfond som fokuserer på selskaper med sterk ESG-praksis
- Børshandlede fond (ETFer): Indeksbaserte ETFer som sporer selskaper med høy ESG-rating
- ETFer med bærekraftstema: ETFer som fokuserer på spesifikke bærekraftstemaer, som fornybar energi eller vannsparing
- Grønne obligasjoner: Gjeldsinstrumenter som brukes til å finansiere miljøvennlige prosjekter
- Effektinvesteringer: Investeringer som gjøres med den hensikt å oppnå sosial eller miljømessig påvirkning, samt økonomisk avkastning

ESG-produkter har blitt stadig mer populære de siste årene, ettersom flere investorer leter etter måter å investere i tråd med sine verdier.