Social Impact Bond (SIB) Definisjon

A Social Impact Bond (SIB) er en type finansiering som lar private investorer finansiere sosiale programmer i bytte mot en avkastning på investeringen som er knyttet til programmets suksess. SIB-er blir også noen ganger referert til som Pay for Success-obligasjoner eller Social Benefit Bonds.

SIB-er er en relativt ny type finansiering som først ble brukt i Storbritannia i 2010 for å finansiere et program for å redusere tilbakefall blant tidligere lovbrytere. Programmet var vellykket, og investorene fikk avkastning på investeringen.

SIB-er har siden blitt brukt til å finansiere en rekke sosiale programmer, inkludert opplæring i tidlig barndom, jobbtrening, boliger for hjemløse og programmer for å redusere tilbakefall.

Det er noen få nøkkeltrekk ved SIB-er som gjør dem forskjellige fra andre typer finansiering:

1. Private investorer gir finansieringen til sosiale programmer, i stedet for regjeringen eller filantropiske organisasjoner.

2. Investorene får kun avkastning på investeringen hvis programmet er vellykket. Hvis programmet ikke lykkes, mottar ikke investorene noe.

3. Beløpet på avkastningen er knyttet til programmets suksess. Jo mer vellykket programmet er, jo høyere blir avkastningen for investorene.

4. SIB-er brukes vanligvis til å finansiere programmer med et klart sosialt eller offentlig gode, i stedet for programmer som genererer profitt for investorene.

5. SIB-er er ment å skape et økonomisk insentiv for private investorer til å finansiere sosiale programmer.

SIB-er er en ny type finansiering, og det er fortsatt mye å lære om dem. Imidlertid har de potensialet til å tiltrekke seg private investeringer for å finansiere sosiale programmer som ellers ikke ville blitt finansiert.

Hvor mange sosiale påvirkningsbånd er det?

Det er ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, ettersom antall social impact bonds (SIBs) varierer avhengig av hvordan de defineres og telles. Imidlertid estimerte en rapport fra EU-kommisjonen fra 2017 at det var rundt 200 SIB-er over hele verden på den tiden. Dette tallet vil sannsynligvis ha økt i de mellomliggende årene, ettersom SIB-modellen har blitt stadig mer populær.

Hva er de 4 strategiene for bærekraftig investering?

Det er fire nøkkelstrategier for bærekraftig investering:

1. Unngå investeringer i selskaper som har negative miljømessige eller sosiale konsekvenser.
2. Investering i selskaper som har positive miljømessige eller sosiale konsekvenser.
3. Samarbeid med selskaper for å oppmuntre dem til å forbedre sine miljømessige eller sosiale praksiser.
4. Bruk av ESG (miljø, sosial og styring) faktorer som en del av investeringsbeslutningsprosessen.

Hva mener du med sosialt ansvarlige investeringer eller SRI?

Sosialt ansvarlige investeringer (SRI) er en investeringsstrategi som tar hensyn til både økonomisk avkastning og sosialt/miljømessig gode. Med andre ord, med SRI søker investorer å generere både økonomisk avkastning og positiv sosial eller miljømessig påvirkning.

Det er noen forskjellige måter å nærme seg SRI på. Det ene er å sile ut selskaper som er involvert i aktiviteter som anses som skadelige, for eksempel de som produserer tobakk eller våpen. En annen er å investere i selskaper som anses å være ledende innen miljø-, sosial- og styringspraksis (ESG).

Det er et økende antall bevis som tyder på at selskaper med sterk ESG-praksis har en tendens til å overgå de uten. Som sådan kan SRI sees på som en måte å generere risikojustert avkastning på.

Det finnes en rekke ulike SRI-strategier som investorer kan ta i bruk, avhengig av deres mål og preferanser. For eksempel kan noen investorer velge å unngå selskaper som er involvert i aktiviteter som de anser som moralsk kritikkverdige, for eksempel produksjon av tobakk eller våpen. Andre kan velge å investere i selskaper som anses å være ledende innen miljø-, sosial- og styringspraksis (ESG).

Beslutningen om hvordan man skal nærme seg SRI er til syvende og sist opp til den enkelte investor. Imidlertid er det en økende mengde bevis som tyder på at selskaper med sterk ESG-praksis har en tendens til å overgå de uten, noe som tyder på at SRI kan være en levedyktig måte å generere risikojustert avkastning.

Hva er en SIB i finans?

En SIB er en Social Impact Bond, som er en type finansielt instrument som tillater investeringer i sosiale programmer for å generere sosial innvirkning. Nøkkeltrekket til en Social Impact Bond er at det er en betal-for-suksess-modell, der staten eller en annen enhet bare betaler tilbake investorene hvis det sosiale programmet oppnår de ønskede resultatene. Denne typen finansieringsordninger gir et insentiv for investorer til kun å investere i programmer som sannsynligvis vil lykkes, da de kun vil bli tilbakebetalt dersom programmet når sine mål.

Den første Social Impact Bond ble lansert i Storbritannia i 2010, og siden den gang har det blitt lansert en rekke SIB-er rundt om i verden.Tanken bak en Social Impact Bond er å bruke privat kapital til å finansiere sosiale programmer, for å frigjøre offentlige ressurser som kan brukes til andre formål.

SIB-er har blitt brukt til å finansiere et bredt spekter av sosiale programmer, inkludert opplæring i tidlig barndom, jobbtrening og programmer for gjeninntreden for tidligere lovbrytere. En av de viktigste fordelene med en SIB er at den gir mulighet for streng evaluering av sosiale programmer, ettersom programmets suksess vil avgjøre om investorene får tilbakebetaling eller ikke. Denne typen evaluering kan bidra til å forbedre effektiviteten til sosiale programmer over tid.

Det er en rekke utfordringer knyttet til Social Impact Bonds, inkludert det faktum at de fortsatt er et relativt nytt konsept og det er begrenset med data om deres effektivitet. I tillegg har SIB-er en tendens til å være dyrere enn tradisjonelle finansieringsformer, på grunn av risikoen involvert for investorer.

Til tross for disse utfordringene har Social Impact Bonds potensial til å være et kraftig verktøy for å finansiere sosiale programmer og drive sosial endring.

Hva er SRI ETF?

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (SRI) er et børshandlet fond (ETF) som søker å spore investeringsresultatene til en indeks som består av amerikanske selskaper som har blitt identifisert som sosialt ansvarlige av en rekke standarder.

Fondet investerer i en portefølje av aksjer som er screenet for miljømessige, sosiale og styringskriterier (ESG). Indeksen er laget for å måle resultatene til selskaper som har vært ledende innen samfunnsansvar.

Fondet forvaltes av BlackRock, og kostnadsandelen er 0,50 %.