Carbon Disclosure Rating

Karbonavsløringsvurdering er et mål på kvaliteten på et selskaps avsløring av sine klimagassutslipp. Det brukes vanligvis som en proxy for selskapets samlede utslippsresultater. Rangeringen er basert på en skala fra A til D, hvor A er best og D er dårligst.

Karbonavsløringsvurderingen er viktig for investorer som er interessert i sosialt ansvarlige investeringer (SRI). SRI er en investeringstilnærming som tar hensyn til miljømessige, sosiale og styringsfaktorer (ESG). Mange investorer tror at selskaper med sterk ESG-praksis vil overgå de uten dem på lang sikt.

Et selskaps vurdering av karbonavsløring kan være en god indikator på ESG-ytelsen. For eksempel vil et selskap med en rating på A sannsynligvis ha sterke strategier for utslippsreduksjon på plass. Motsatt vil et selskap med rating D sannsynligvis ha svake strategier for utslippsreduksjon.

Karbondisclosure-vurderinger er gitt av en rekke forskjellige organisasjoner, inkludert Carbon Disclosure Project, CDP Investors og MSCI.

Hva er det beste ESG-rapporteringsrammeverket? Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, ettersom det beste ESG-rapporteringsrammeverket for en bestemt organisasjon vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert størrelsen og omfanget av organisasjonen, dens bransje og geografiske plassering, og dens spesifikke ESG-mål og -mål. Imidlertid inkluderer noen av de mest populære ESG-rapporteringsrammene Global Reporting Initiative (GRI), Carbon Disclosure Project (CDP) og Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Hva er de viktigste ESG-rammeverket?

De tre hovedrammene for måling av miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG)-ytelser er Global Reporting Initiative (GRI)-standardene, FNs Global Compact (UNGC)-prinsipper og spørreskjemaene Carbon Disclosure Project (CDP).

GRI-standardene er det mest brukte ESG-rapporteringsrammeverket, og gir veiledning for selskaper om hvordan de skal offentliggjøre deres ESG-ytelse. UNGC-prinsippene er et sett med 10 prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. CDP-spørreskjemaene sendes til selskaper for å avsløre deres klimagassutslipp og klimaendringsstrategi.

Det finnes en rekke andre ESG-rammeverk som brukes av selskaper og investorer, men GRI-standardene, UNGC-prinsippene og CDP-spørreskjemaene er de mest brukte og anerkjente.

Skader SRI investeringsavkastningen?

Det finnes ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet siden det i stor grad avhenger av de spesifikke målene og målene til SRI-investoren. Noen studier indikerer at SRI-investeringer kan ligge litt etter ikke-SRI-investeringer når det gjelder avkastning, mens andre viser at SRI-porteføljer faktisk overgår sine ikke-SRI-motparter. Samlet sett tyder bevisene på at SRI-investeringer ikke nødvendigvis har en negativ innvirkning på investeringsavkastningen.

Hva er SRI i navnet?

Det finnes en rekke ulike tolkninger av hva SRI-investering innebærer, men i kjernen er SRI-investering praksisen med å ta investeringsbeslutninger med den hensikt å fremme sosialt eller miljømessig gode, i stedet for bare å maksimere økonomisk avkastning.

Dette kan manifestere seg på en rekke forskjellige måter. For eksempel kan en investor velge å kun investere i selskaper som har en positiv miljømessig eller sosial påvirkning, eller de kan velge å unngå å investere i selskaper som de mener har en negativ påvirkning.

Det er stadig flere bevis som tyder på at SRI-investering faktisk kan være en mer lønnsom investeringsstrategi enn tradisjonell investering, ettersom selskaper med sterk sosial og miljømessig praksis har en tendens til å overgå de uten dem på lang sikt.

Det finnes en rekke ulike måter å måle en bedrifts sosiale og miljømessige påvirkning på, og det finnes også en rekke ulike SRI-investeringsstrategier. Som sådan er det ikke noe entydig svar på spørsmålet om hva SRI-investering er.

Hva betyr SRI i forhold til investeringer?

Det finnes en rekke ulike tolkninger av begrepet «Socially Responsible Investing» (SRI), men i kjernen handler SRI om å samkjøre investeringsporteføljen din med dine personlige verdier.

Dette kan innebære å sile ut selskaper som er involvert i aktiviteter som du anser er uetiske eller skadelige for samfunnet (som de som produserer tobakksprodukter eller de som har dårlig miljøstatus), eller det kan innebære å investere i selskaper som du mener har en positiv innvirkning på samfunnet (som de som er involvert i fornybar energi eller sosiale virksomheter).

Det er stadig flere bevis som tyder på at SRI kan være en vellykket investeringsstrategi – ikke bare kan den hjelpe deg til å sove bedre om natten, men den kan også gi deg økonomisk avkastning som er på nivå med, eller til og med overgå de tradisjonelle investeringene.